شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,700 3.33
قیمت پایانی: 12,849 2.19

ترازنامه

1398/04/4
سال مالی 1397/12/29
1397/09/13
سال مالی 1397/06/31

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

57 میلیون 4.67 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

491.37 میلیارد 171.46 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

9.3 میلیارد 177.92 میلیارد

جمع دارایی های جاری

500.73 میلیارد 354.05 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

6 میلیون 6 میلیون

دارایی های نامشهود

175 میلیون 246 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.84 میلیارد 2.45 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.84 میلیارد 2.45 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- -

جمع کل دارایی ها

502.75 میلیارد 356.75 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

59.3 میلیارد 5.03 میلیارد

جمع بدهی های جاری

59.3 میلیارد 5.03 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

287.32 میلیارد 107.32 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

103 میلیون 22 میلیون

جمع بدهی های غیر جاری

- -

جمع کل بدهی ها

346.72 میلیارد 112.37 میلیارد

سرمایه

100 میلیارد 100 میلیارد

سود و زیان انباشته

47.25 میلیارد 137.18 میلیارد

اندوخته قانونی

8.79 میلیارد 7.21 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

156.03 میلیارد 244.38 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

502.75 میلیارد 356.75 میلیارد

سرمایه مصوب

100 میلیارد 100 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

7.25 میلیارد 17.18 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

8.79 میلیارد 7.21 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

116.03 میلیارد 124.38 میلیارد
1398/07/24
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/07/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/4
سال مالی 1397/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.16 میلیارد 1.15 میلیارد 57 میلیون

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

697.39 میلیارد 579.45 میلیارد 491.37 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

54.91 میلیارد 9.39 میلیارد 9.3 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

4.11 میلیارد 1.74 میلیارد -

جمع دارایی های جاری

757.57 میلیارد 591.73 میلیارد 500.73 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

67.96 میلیارد 6 میلیون 6 میلیون

دارایی های نامشهود

560 میلیون 170 میلیون 175 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.1 میلیارد 1.74 میلیارد 1.84 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.1 میلیارد 1.74 میلیارد 1.84 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

828.19 میلیارد 593.64 میلیارد 502.75 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

96.92 میلیارد 82.25 میلیارد 59.3 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

12 میلیارد 2.36 میلیارد -

جمع بدهی های جاری

108.92 میلیارد 84.61 میلیارد 59.3 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

3.22 میلیارد 7.11 میلیارد 287.32 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

201 میلیون 134 میلیون 103 میلیون

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

112.34 میلیارد 91.85 میلیارد 346.72 میلیارد

سرمایه

600 میلیارد 400 میلیارد 100 میلیارد

سود و زیان انباشته

107.06 میلیارد 93 میلیارد 47.25 میلیارد

اندوخته قانونی

8.79 میلیارد 8.79 میلیارد 8.79 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

715.85 میلیارد 501.79 میلیارد 156.03 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

828.19 میلیارد 593.64 میلیارد 502.75 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

435 میلیون - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی