شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,291 5.00
قیمت پایانی: 12,291 5.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,291 پایانی 12,291 585.00
بیشترین 12,291 کمترین 12,291
حجم 2.265 میلیون دفعات 1,795
حد قیمت 11,121 - 12,291 ارزش 27.837 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
109 تعداد خریدار -
2.265 میلیون حجم خرید -
1,614 تعداد فروشنده 4
1.264 میلیون حجم فروش 1.001 میلیون
1,000,000 تغییر مالکیت 1,000,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1292 5.11 میلیون 12,291 12,291 865 5
28 375,343 12,290 - - 0
3 1,313 12,289 - - 0
3 14,155 11,703 - - 0
3 1,445 11,702 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 1,666
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 79
سود نقدی 100
درصد توزیع 126.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 373.66 % رتبه 20
6 ماهه 373.66 % رتبه 136
9 ماهه 373.66 % رتبه 515
1 ساله 373.66 % رتبه 532
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.024 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/29 11,706 5.00 2.723 میلیون 2,339
1398/10/28 11,149 4.99 19.759 میلیون 6,870
1398/10/26 10,619 0.00 44.054 میلیون 14,114
1398/10/25 10,619 3.79 44.054 میلیون 14,114
1398/10/24 10,231 5.00 30.42 میلیون 6,932
1398/10/23 9,744 5.00 437,872 1,637
1398/10/22 9,280 4.99 485,877 1,300
1398/10/21 8,839 2.00 905,876 1,516
1398/10/18 8,666 2.20 37.506 میلیون 14,677
1398/10/14 8,861 0.26 49.241 میلیون 24,999
1398/10/11 8,838 4.56 9.761 میلیون 10,183
1398/10/10 8,453 0.45 62.933 میلیون 38,438
1398/10/9 8,415 4.99 2.662 میلیون 5,126
1398/10/8 8,015 4.99 2.531 میلیون 6,396
1398/10/7 7,634 4.99 4.162 میلیون 6,885
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه - 4,406 3.488 میلیون 29.521 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 284.00 5,971 6.124 میلیون 15.412 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 22.00 2,473 85.931 میلیون 30.813 هزار میلیارد 12:30
وسکاب 142.00 2,712 49.407 میلیون 16.476 هزار میلیارد 13:01
وبیمه 185.00 4,529 64.753 میلیون 9.198 هزار میلیارد 12:30
پردیس 172.00 3,617 23.613 میلیون 4.521 هزار میلیارد 13:01
وتوسم 2.00 4,760 3.787 میلیون 21.285 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 346.00 6,577 6.642 میلیون 18.241 هزار میلیارد 12:29
ونیکی 419.00 8,817 1.46 میلیون 61.719 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها