شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پست بانک ایران

وپست | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( زیر گروه سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,340 4.95
قیمت پایانی: 11,510 3.52

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,440 پایانی 11,510 420.00
بیشترین 11,900 کمترین 11,340
حجم 8.548 میلیون دفعات 1,307
حد قیمت 11,340 - 12,520 ارزش 98.355 میلیارد
حجم مبنا 4.191 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
325 تعداد خریدار 4
6.148 میلیون حجم خرید 2.4 میلیون
668 تعداد فروشنده -
8.548 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد3,944 خرید11,340 فروش11,340 تعداد583,702 دستور64
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,430 تعداد734 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,450 تعداد1,608 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,500 تعداد27,095 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش11,570 تعداد7,000 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 102
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 301
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.96 % رتبه 179
6 ماهه 67.49 % رتبه 170
9 ماهه 131.17 % رتبه 159
1 ساله 118.45 % رتبه 152
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
37.217 هزار میلیارد

ارزش بازار

-5.64

P/B

% 16.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 11,510 درصد تغییر : 3.52 حجم : 8.548 میلیون دفعات : 1,307
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 11,930 درصد تغییر : 0.25 حجم : 9.29 میلیون دفعات : 1,622
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 11,960 درصد تغییر : 4.82 حجم : 5.594 میلیون دفعات : 799
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 11,410 درصد تغییر : 2.89 حجم : 10.299 میلیون دفعات : 2,127
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 11,750 درصد تغییر : 3.93 حجم : 4.072 میلیون دفعات : 702
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 12,230 درصد تغییر : 2.94 حجم : 9.203 میلیون دفعات : 1,923
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 4.83 حجم : 7.773 میلیون دفعات : 1,341
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 13,240 درصد تغییر : 1.85 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 100
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 13,490 درصد تغییر : 3.71 حجم : 2.607 میلیون دفعات : 430
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 14,010 درصد تغییر : 3.05 حجم : 6.019 میلیون دفعات : 1,501
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 14,450 درصد تغییر : 1.50 حجم : 7.756 میلیون دفعات : 1,753
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 14,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.898 میلیون دفعات : 786
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 14,670 درصد تغییر : 4.37 حجم : 3.898 میلیون دفعات : 786
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 15,340 درصد تغییر : 4.54 حجم : 11.438 میلیون دفعات : 1,670
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 16,070 درصد تغییر : 2.72 حجم : 23.461 میلیون دفعات : 2,719
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وانصار آخرین : 2.00 2,088 حجم : - ارزش بازار : 20.86 هزار میلیارد تاریخ : 1399/02/17
نماد : سمایه آخرین : - 1,226 حجم : 10,000 ارزش بازار : 38.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : وگردش آخرین : 45.00 758 حجم : 2.793 میلیون ارزش بازار : 120.768 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : وثامن آخرین : - 1,000 حجم : - ارزش بازار : 1.5 هزار میلیارد تاریخ : 1395/03/19
نماد : وملل آخرین : 13,713 14,912 حجم : 54.308 میلیون ارزش بازار : 106.656 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی