شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

موتوژن‌

بموتو | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 69,100 0.69
قیمت پایانی: 71,450 2.69
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:30

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.733 میلیون پایانی 71,450 1,870.00
بیشترین 481.019 میلیارد کمترین 69,900
حجم 6.733 میلیون دفعات 5,083
حد قیمت 67,880 - 75,020 ارزش 481.019 میلیارد
حجم مبنا 677,874 حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 12:30

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
19 9,208 69,100 69,100 10,336 11
1 73 69,070 69,170 146 1
1 130 69,060 69,180 4,030 3
4 5,655 69,050 69,200 23 2
2 4,100 69,030 69,490 1,966 1

معاملات حقیقی و حقوقی 12:30

حقیقی حقوقی
1,954 تعداد خریدار 4
6.103 میلیون حجم خرید 630,100
1,735 تعداد فروشنده 3
6.088 میلیون حجم فروش 645,000
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1392/09/25

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 340.2 میلیارد آورده : 272.16 میلیارد (80 %) مهلت پذیره نویسی : 1392/12/07
سرمایه جدید : 680.4 میلیارد اندوخته : 68.04 میلیارد تاریخ ثبت : 1393/06/30
تغییر سرمایه : 340.2 میلیارد صرف سهام : -

1390/10/28

50%

افزایش

سرمایه قبلی : 226.8 میلیارد آورده : 113.4 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1391/01/25
سرمایه جدید : 340.2 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1391/07/11
تغییر سرمایه : 113.4 میلیارد صرف سهام : -
1397/08/15
سال مالی 1397/06/31
1396/08/23
سال مالی 1396/06/31
1395/09/07
سال مالی 1395/06/31
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 73.13 میلیارد 29.25 میلیارد 67.56 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 922.54 میلیارد 1.521 هزار میلیارد 1.388 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 342.28 میلیارد 155.84 میلیارد 69.64 میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش - 2.31 میلیارد 9.55 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 740.69 میلیارد 486.37 میلیارد 391.71 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - - 82.71 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 603.37 میلیارد 445.33 میلیارد 383.1 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 51.82 میلیارد 48.62 میلیارد 50.16 میلیارد
کالای در راه 8.12 میلیارد - 3.3 میلیارد
سایر موجودی ها 109.19 میلیارد 4.22 میلیارد -
پروژه های در جریان پیشرفت - 117.01 میلیارد -
موجودی ضایعات - - 3.09 میلیارد
موجودی مواد و کالا 1.513 هزار میلیارد 1.102 هزار میلیارد 914.09 میلیارد
جمع دارایی های جاری 2.851 هزار میلیارد 2.81 هزار میلیارد 2.449 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 59.19 میلیارد 57.44 میلیارد 56.49 میلیارد
دارایی های نامشهود 7.7 میلیارد 7.98 میلیارد 7.34 میلیارد
سایر دارایی ها 3.69 میلیارد 1.3 میلیارد 1.48 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 319.97 میلیارد 337.57 میلیارد 343.2 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 319.97 میلیارد 337.57 میلیارد 343.2 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 3.242 هزار میلیارد 3.214 هزار میلیارد 2.857 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 497.03 میلیارد 503.23 میلیارد 282.97 میلیارد
پیش دریافت ها 7 میلیارد 16.37 میلیارد 7.52 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 181.49 میلیارد 137.5 میلیارد 91.89 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 451.97 میلیارد 577.83 میلیارد 543.18 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 619.85 میلیارد 541.38 میلیارد 680.28 میلیارد
جمع بدهی های جاری 1.757 هزار میلیارد 1.776 هزار میلیارد 1.606 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 69.21 میلیارد 61.1 میلیارد 60.34 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 1.827 هزار میلیارد 1.837 هزار میلیارد 1.666 هزار میلیارد
سرمایه 680.4 میلیارد 680.4 میلیارد 680.4 میلیارد
سود و زیان انباشته 666.69 میلیارد 628.13 میلیارد 442.6 میلیارد
اندوخته قانونی 68.04 میلیارد 68.04 میلیارد 68.04 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.415 هزار میلیارد 1.377 هزار میلیارد 1.191 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 3.242 هزار میلیارد 3.214 هزار میلیارد 2.857 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 680.4 میلیارد 680.4 میلیارد 680.4 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 190.41 میلیارد 185.87 میلیارد 204.46 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 68.04 میلیارد 68.04 میلیارد 68.04 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 938.85 میلیارد 934.31 میلیارد 952.9 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 73.13 میلیارد 29.25 میلیارد 67.56 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 922.54 میلیارد 1.521 هزار میلیارد 1.388 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 497.03 میلیارد 503.23 میلیارد 282.97 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.415 هزار میلیارد 1.377 هزار میلیارد 1.191 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 938.85 میلیارد 934.31 میلیارد 952.9 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/03/07
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/08
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 309.1 میلیارد 239.15 میلیارد 239.25 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 1.733 هزار میلیارد 2.165 هزار میلیارد 2.583 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها - 431.9 میلیارد -
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش - - 2.31 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 1.24 هزار میلیارد - 514.95 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 1.928 هزار میلیارد 881.17 میلیارد 1.548 هزار میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 601.42 میلیارد -
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 52.39 میلیارد -
کالای در راه - 3.27 میلیارد -
سایر موجودی ها - 102.56 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 1.928 هزار میلیارد 1.641 هزار میلیارد 1.548 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 5.209 هزار میلیارد 4.477 هزار میلیارد 4.887 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 59.2 میلیارد 59.2 میلیارد 59.2 میلیارد
دارایی های نامشهود 3.46 میلیارد 5.96 میلیارد 7.54 میلیارد
سایر دارایی ها 4.6 میلیارد 3.16 میلیارد 71 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 342.88 میلیارد 326.17 میلیارد 295.55 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 342.88 میلیارد 326.17 میلیارد 295.55 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 5.62 هزار میلیارد 4.871 هزار میلیارد 5.25 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 1.521 هزار میلیارد 693.44 میلیارد 1.171 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 26.66 میلیارد 98.85 میلیارد 501.84 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 425.36 میلیارد 390.99 میلیارد 271.49 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 692.63 میلیارد 780.41 میلیارد 832.22 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 485.64 میلیارد 904.42 میلیارد 533.88 میلیارد
جمع بدهی های جاری 3.151 هزار میلیارد 2.868 هزار میلیارد 3.31 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 82.83 میلیارد 71.2 میلیارد 71.2 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 3.234 هزار میلیارد 2.939 هزار میلیارد 3.381 هزار میلیارد
سرمایه 680.4 میلیارد 680.4 میلیارد 680.4 میلیارد
سود و زیان انباشته 1.637 هزار میلیارد 1.183 هزار میلیارد 1.12 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 68.04 میلیارد 68.04 میلیارد 68.04 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 2.386 هزار میلیارد 1.932 هزار میلیارد 1.868 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 5.62 هزار میلیارد 4.871 هزار میلیارد 5.25 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 309.1 میلیارد 239.15 میلیارد 239.25 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 1.733 هزار میلیارد 2.165 هزار میلیارد 2.583 هزار میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها 1.24 هزار میلیارد - 514.95 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 1.521 هزار میلیارد 693.44 میلیارد 1.171 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 2.386 هزار میلیارد 1.932 هزار میلیارد 1.868 هزار میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 187.33 میلیارد - -
موجودی ضایعات 3.58 میلیارد - -
کالای امانی ما نزد دیگران 212.79 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 68.45 % رتبه 189
۶ ماهه 186.18 % رتبه 194
۹ ماهه 246.07 % رتبه 204
۱ ساله 309.08 % رتبه 192
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.615 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

20.89 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
بنیرو 3,330 76,300 837,794 63.689 میلیارد 38.01 هزار میلیارد 12:29
بکام 3,220 121,900 16.069 میلیون 1.964 هزار میلیارد 982.742 هزار میلیارد 1399/04/9
بترانس 3,310 69,590 16.787 میلیون 1.168 هزار میلیارد 260.963 هزار میلیارد 12:29
بسویچ 50.00 73,600 755,670 56 میلیارد 74.11 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

اخبار

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۴:۰۴:۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۴:۰۴:۰۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۰۹:۵۳:۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۰۹:۵۳:۲۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - ۱۱:۱۶:۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - ۱۱:۱۶:۴۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۲:۰۸:۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۲:۰۸:۴۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع ممتاز الکتریک) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۰:۰۱:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۰:۰۱:۰۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ساخت ابزار وقالبهای صنعتی پایور اندیش) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۹:۳۹:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۹:۳۹:۴۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خودرو صنعت موتوژن) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۹:۲۹:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۹:۲۹:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۵:۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۵:۱۹:۴۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۱۹:۲۵
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۴:۵۰:۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۴:۵۰:۳۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۶:۴۶:۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۶:۴۶:۰۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۶:۰۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۶:۰۰:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ۱۴:۰۵:۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ۱۴:۰۵:۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۱۹:۳۷:۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۱۹:۳۷:۵۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۲:۳۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۲:۳۴:۳۰
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۰:۴۳:۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۰:۴۳:۰۶
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۳:۵۷:۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۳:۵۷:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۴:۰۲:۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۴:۰۲:۴۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ محصولات صنعتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۶:۱۹:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۶:۱۹:۱۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۳۶:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۵:۳۶:۰۹
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
33.94
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 9,208 69,100 69,100 10,336 11
1 73 69,070 69,170 146 1
1 130 69,060 69,180 4,030 3

داده ها

آخرین معامله 69,100 480.00 0.69
قیمت پایانی 71,450 1,870.00 2.69
اولین قیمت 6.733 میلیون
قیمت دیروز 69,580
بازه روز 481.019 میلیارد 69,900
قیمت مجاز 75,020 67,880
بازه هفته 412.449 میلیارد 68,350
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور 20.89 %
حجم مبنا 677,874

معاملات

تعداد معاملات 5,083
حجم معاملات 6.733 میلیون
ارزش معاملات 481.019 میلیارد
ارزش بازار 48.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.103 میلیون 6.088 میلیون
حقوقی 630,100 645,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1,958 1,738
حقیقی 1,954 1,735
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.065 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 9,208 69,100 69,100 10,336 11
1 73 69,070 69,170 146 1
1 130 69,060 69,180 4,030 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/04/17)