شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی غدیر

شغدیر | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,825 5.00
قیمت پایانی: 13,824 4.99

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,780 پایانی 13,824 657.00
بیشترین 13,825 کمترین 13,450
حجم 7.371 میلیون دفعات 589
حد قیمت 12,509 - 13,825 ارزش 101.9 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
211 تعداد خریدار 2
6.071 میلیون حجم خرید 1.3 میلیون
211 تعداد فروشنده 5
2.589 میلیون حجم فروش 4.782 میلیون
3.482 میلیون تغییر مالکیت 3.482 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
41 853,635 13,825 - - 0
2 1,150 13,750 - - 0
1 1,000 13,739 - - 0
1 450 13,500 - - 0
1 220 13,456 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 6,726
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 863
سود نقدی 700
درصد توزیع 81.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.41 % رتبه 146
6 ماهه 81.24 % رتبه 121
9 ماهه 112.47 % رتبه 116
1 ساله 166.56 % رتبه 104
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.971 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 13,824 4.99 7.371 میلیون 589
1398/10/26 13,167 0.00 4.114 میلیون 882
1398/10/25 13,167 3.22 4.114 میلیون 882
1398/10/24 12,756 1.46 3.416 میلیون 856
1398/10/23 12,572 4.61 4.442 میلیون 409
1398/10/22 12,018 5.00 13.335 میلیون 848
1398/10/21 11,446 2.00 2.108 میلیون 91
1398/10/18 11,222 2.00 6.189 میلیون 362
1398/10/17 11,451 2.88 3.608 میلیون 578
1398/10/15 11,790 4.43 13.49 میلیون 1,221
1398/10/14 12,337 5.00 9.834 میلیون 593
1398/10/11 12,986 1.49 11.256 میلیون 2,302
1398/10/10 12,796 0.76 10.268 میلیون 2,160
1398/10/9 12,894 9.00 11.971 میلیون 1,997
1398/10/8 11,829 0.00 10.676 میلیون 1,512
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 326.00 9,290 14.472 میلیون 74.334 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 853.00 17,924 6.945 میلیون 19.349 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 7.811 هزار میلیارد 1398/10/1
شاملا 441.00 43,400 215.404 18.33 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 20.00 23,800 5.985 میلیون 143.76 هزار میلیارد 1398/10/28
تاپیکو 85.00 4,310 71.084 میلیون 351.51 هزار میلیارد 12:29
پارسان 153.00 7,500 10.33 میلیون 302.454 هزار میلیارد 12:29
فارس 240.00 10,170 9.628 میلیون 932.294 هزار میلیارد 15:43
شکربن 1,760 36,977 2.86 میلیون 9.21 هزار میلیارد 12:28
شمواد 46.00 3,701 - 6.923 هزار میلیارد 1398/10/24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها