شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
- ( - )
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,870 0.00
قیمت پایانی: 41,440 0.00

سود و زیان

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
6.906 هزار میلیارد 3.762 هزار میلیارد 2.97 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
6.906 هزار میلیارد 3.762 هزار میلیارد 2.97 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
3.923 هزار میلیارد 2.737 هزار میلیارد 2.28 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
2.983 هزار میلیارد 1.026 هزار میلیارد 690.68 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
793.82 میلیارد 558.99 میلیارد 392.69 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
162.99 - میلیارد 40.02 - میلیارد 46.55 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
2.026 هزار میلیارد 426.7 میلیارد 344.54 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.931 هزار میلیارد 345.66 میلیارد 312.65 میلیارد

مالیات

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
377.4 میلیارد 83.74 میلیارد 73.63 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.554 هزار میلیارد 261.92 میلیارد 239.02 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
301.52 میلیارد 172.15 میلیارد 980.43 میلیارد

تعدیلات سنواتی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- 60.45 - میلیارد 84.71 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
66 - میلیارد 59 - میلیارد 647 - میلیون

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - 950 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.789 هزار میلیارد 314.62 میلیارد 184.1 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
69.95 میلیارد 13.1 میلیارد 11.95 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
420 میلیارد 66 میلیارد 59 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.299 هزار میلیارد 235.53 میلیارد 113.15 میلیارد

سرمایه

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

EPS خالص

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1,294.71 218.27 199.18

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1000 - میلیارد - -
1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.853 هزار میلیارد 6.906 هزار میلیارد 6.906 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.853 هزار میلیارد 6.906 هزار میلیارد 6.906 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.519 هزار میلیارد 3.923 هزار میلیارد 3.923 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.334 هزار میلیارد 2.983 هزار میلیارد 2.983 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
258.15 میلیارد 793.82 میلیارد 801.44 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
22.91 میلیارد 162.99 - میلیارد 155.38 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.099 هزار میلیارد 2.026 هزار میلیارد 2.026 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.063 هزار میلیارد 1.931 هزار میلیارد 1.931 هزار میلیارد

مالیات

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
238.58 میلیارد 377.4 میلیارد 426.81 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
824.06 میلیارد 1.554 هزار میلیارد 1.504 هزار میلیارد

سرمایه

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

EPS خالص

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
686.71 1,294.71 1,253.19

سود قابل تخصیص

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.67 هزار میلیارد - -

درآمدها و هزینه های استثنایی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
10.88 - میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی