شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
- ( - )
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,870 0.00
قیمت پایانی: 41,440 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/07/07
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:119,005
کمترین:36,037
بیشترین:4.289 میلیارد
قیمت:36,037
تغییر:217.00
درصد تغییر:0.60
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/07/06
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:153,636
کمترین:36,254
بیشترین:5.57 میلیارد
قیمت:36,254
تغییر:1,746.00
درصد تغییر:4.60
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/07/05
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:11.808 میلیون
کمترین:39,800
بیشترین:450.608 میلیارد
قیمت:38,000
تغییر:2,000.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/07/02
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:2.527 میلیون
کمترین:40,000
بیشترین:101.078 میلیارد
قیمت:40,000
تغییر:1,297.00
درصد تغییر:3.35
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:4.037 میلیون
کمترین:38,703
بیشترین:156.235 میلیارد
قیمت:38,703
تغییر:397.00
درصد تغییر:1.02
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:18.063 میلیون
کمترین:41,300
بیشترین:735.873 میلیارد
قیمت:39,100
تغییر:920.00
درصد تغییر:2.30
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/25
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:19.993 میلیون
کمترین:39,610
بیشترین:802.605 میلیارد
قیمت:40,020
تغییر:590.00
درصد تغییر:1.50
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/24
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:20.56 میلیون
کمترین:38,563
بیشترین:812.683 میلیارد
قیمت:39,430
تغییر:1,086.00
درصد تغییر:2.68
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:2.854 میلیون
کمترین:40,610
بیشترین:115.854 میلیارد
قیمت:40,516
تغییر:817.00
درصد تغییر:1.98
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:20.653 میلیون
کمترین:44,500
بیشترین:880.815 میلیارد
قیمت:41,333
تغییر:1,997.00
درصد تغییر:4.61
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/19
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:15.198 میلیون
کمترین:43,330
بیشترین:660.335 میلیارد
قیمت:43,330
تغییر:839.00
درصد تغییر:1.90
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/18
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:486,175
کمترین:44,169
بیشترین:21.474 میلیارد
قیمت:44,169
تغییر:2,324.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/17
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:1.453 میلیون
کمترین:46,493
بیشترین:67.536 میلیارد
قیمت:46,493
تغییر:868.00
درصد تغییر:1.83
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/16
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:18.916 میلیون
کمترین:51,800
بیشترین:925.736 میلیارد
قیمت:47,361
تغییر:3,939.00
درصد تغییر:7.68
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/15
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:15.482 میلیون
کمترین:51,900
بیشترین:771.817 میلیارد
قیمت:51,300
تغییر:1,632.00
درصد تغییر:3.29
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/13
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:9.796 میلیون
کمترین:50,000
بیشترین:487.347 میلیارد
قیمت:49,668
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/12
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:9.796 میلیون
کمترین:50,000
بیشترین:487.347 میلیارد
قیمت:49,668
تغییر:2,182.00
درصد تغییر:4.21
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/11
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:22.841 میلیون
کمترین:53,110
بیشترین:1.194 هزار میلیارد
قیمت:51,850
تغییر:2,360.00
درصد تغییر:4.35
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:61.877 میلیون
کمترین:54,210
بیشترین:3.348 هزار میلیارد
قیمت:54,210
تغییر:2,581.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/06
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:1.623 میلیون
کمترین:51,629
بیشترین:83.771 میلیارد
قیمت:51,629
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/05
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:1.623 میلیون
کمترین:51,629
بیشترین:83.771 میلیارد
قیمت:51,629
تغییر:61.00
درصد تغییر:0.12
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/04
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:68.78 میلیون
کمترین:51,990
بیشترین:3.382 هزار میلیارد
قیمت:51,690
تغییر:2,891.00
درصد تغییر:5.92
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/03
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:9.439 میلیون
کمترین:51,020
بیشترین:475.577 میلیارد
قیمت:48,799
تغییر:1,503.00
درصد تغییر:2.99
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/02
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:13.979 میلیون
کمترین:53,990
بیشترین:718.071 میلیارد
قیمت:50,302
تغییر:3,068.00
درصد تغییر:5.75
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/01
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:20.709 میلیون
کمترین:53,000
بیشترین:1.097 هزار میلیارد
قیمت:53,370
تغییر:2,704.00
درصد تغییر:5.34
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/30
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:12.49 میلیون
کمترین:51,500
بیشترین:636.708 میلیارد
قیمت:50,666
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/29
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:12.49 میلیون
کمترین:51,500
بیشترین:636.708 میلیارد
قیمت:50,666
تغییر:2,234.00
درصد تغییر:4.22
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/28
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:24.986 میلیون
کمترین:53,347
بیشترین:1.333 هزار میلیارد
قیمت:52,900
تغییر:1,507.00
درصد تغییر:2.93
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/27
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:8.953 میلیون
کمترین:50,000
بیشترین:454.877 میلیارد
قیمت:51,393
تغییر:2,494.00
درصد تغییر:5.10
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/26
تعداد:671
حجم:2.532 میلیون
ارزش:104.94 میلیارد
اولین:16.334 میلیون
کمترین:48,810
بیشترین:799.466 میلیارد
قیمت:48,899
تغییر:1,701.00
درصد تغییر:3.36
قیمت:41,440
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی