شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
- ( - )
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,870 0.00
قیمت پایانی: 41,440 0.00

EPS

سال مالی 1399/12/29

170.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
170.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

960.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/04/08 مجمع
واقعی :
نقدی :
960.00
250.00 (26٪)
3.2 هزار میلیارد
1399/03/26 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
960.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1399/03/19 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
965.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1398/11/06 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
758.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
758.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1398/07/21 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,392.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1398/04/04 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
687.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,295

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/06 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,295.00
350.00 (27٪)
1.2 هزار میلیارد
1398/03/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,295.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1398/02/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,253.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/10/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
729.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/08/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
251.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
205.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
64.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

218.00

سود واقعی

55.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
218.00
55.00 (25٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
218.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1396/10/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
73.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1395/12/29

199.00

سود واقعی

49.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/04/10 مجمع
واقعی :
نقدی :
199.00
49.00 (25٪)
1.2 هزار میلیارد
1396/03/30 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
199.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

26.00

سود واقعی

3.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/05/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
26.00
3.00 (12٪)
250 میلیارد

سال مالی 1399/12/29

170.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
170.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

960.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/04/08 مجمع
واقعی :
نقدی :
960.00
250.00 (26٪)
3.2 هزار میلیارد
1399/03/26 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
960.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1399/03/19 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
965.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1398/11/06 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
758.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
758.00 (0٪)
3.2 هزار میلیارد
1398/07/21 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,392.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1398/04/04 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
687.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,295

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/06 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,295.00
350.00 (27٪)
1.2 هزار میلیارد
1398/03/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,295.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1398/02/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,253.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/10/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
729.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/08/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
251.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
205.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
64.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

218.00

سود واقعی

55.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
218.00
55.00 (25٪)
1.2 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
218.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد
1396/10/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
73.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1395/12/29

199.00

سود واقعی

49.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/04/10 مجمع
واقعی :
نقدی :
199.00
49.00 (25٪)
1.2 هزار میلیارد
1396/03/30 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
199.00 (0٪)
1.2 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

5.00

سود واقعی

1.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/05/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
5.00
1.00 (12٪)
1.2 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی