شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
- ( - )
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,254 0.00
قیمت پایانی: 41,440 0.00

گردش وجوه نقد

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
436.39 میلیارد 454.57 میلیارد 475.75 میلیارد

سود سهام پرداختی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 66 - میلیارد 55.09 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
38.32 - میلیارد 127.63 - میلیارد -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.42 میلیارد 34.91 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
35.91 - میلیارد 158.72 - میلیارد -

مالیات بر درآمد پرداختی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
91.81 - میلیارد 78.91 - میلیارد 191.84 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.21 میلیارد 9.26 میلیارد 9.4 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
329.71 - میلیارد 689.07 - میلیارد 743.92 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
69.83 میلیارد - 4.93 میلیارد

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 94.47 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
480 - میلیون 1.43 - میلیارد 1.44 - میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 1,000 3 میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
259.14 - میلیارد 775.7 - میلیارد 711.21 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
49.53 میلیارد 558.77 - میلیارد 427.3 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
480.21 میلیارد 1.83 هزار میلیارد 1.498 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
444.2 - میلیارد 1.719 - هزار میلیارد 1.01 - هزار میلیارد

تامین مالی توسط سهامداران

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 741.35 میلیارد 66.16 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
36.01 میلیارد 852.85 میلیارد 537.1 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
85.55 میلیارد 294.08 میلیارد 109.8 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
603.73 میلیارد 309.65 میلیارد 603.73 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
689.28 میلیارد 603.73 میلیارد 713.53 میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 162 - میلیون

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
19.82 میلیارد - -

وجه نقد تامین شده توسط سهامداران

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
103.71 میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش سهام

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
55.09 - میلیارد - -

مبادلات غیر نقدی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1000 میلیون - 83.67 میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
11.94 میلیارد - 11.94 میلیارد

معاملات سهام خزانه

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
22 - میلیون - -

تغییرات نرخ ارز

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.64 - میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی