شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - پایه فرابورس
- ( - )
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,254 0.00
قیمت پایانی: 41,440 0.00

ترازنامه

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
601.45 میلیارد 306.93 میلیارد 217.55 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
509.49 میلیارد 1.464 هزار میلیارد 828.92 میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - 585.52 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
3.049 هزار میلیارد 309.34 میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.167 هزار میلیارد 285.32 میلیارد 234.46 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- 10.76 میلیارد 15 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- 840.46 میلیارد 176.82 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- 72.8 میلیارد 57.46 میلیارد

کالای در راه

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- 96 میلیون 41.09 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- 6.27 میلیارد 13.6 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.167 هزار میلیارد 1.203 هزار میلیارد 511.23 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
5.327 هزار میلیارد 3.283 هزار میلیارد 2.143 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
101.27 میلیارد 6.8 میلیارد 6.8 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
34 میلیون 11.9 میلیارد -

دارایی های نامشهود

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
4.14 میلیارد 4.76 میلیارد 6.7 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
763.61 میلیارد 117.47 میلیارد 112.01 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
763.61 میلیارد 117.47 میلیارد 112.01 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
6.196 هزار میلیارد 3.424 هزار میلیارد 2.269 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.329 هزار میلیارد 737.56 میلیارد 456.17 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
230.46 میلیارد 3.97 میلیارد 1.84 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
429.64 میلیارد 127.62 میلیارد 137.15 میلیارد

سایر ذخائر

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
23.48 میلیارد - -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
953.24 میلیارد 840.5 میلیارد 182.05 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
55.09 میلیارد 55.09 میلیارد -

جمع بدهی های جاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
3.021 هزار میلیارد 1.765 هزار میلیارد 777.21 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
136.09 میلیارد 107.77 میلیارد 82.42 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
3.157 هزار میلیارد 1.873 هزار میلیارد 859.63 میلیارد

سرمایه

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.719 هزار میلیارد 301.53 میلیارد 172.15 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
120 میلیارد 50.05 میلیارد 36.95 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
3.039 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.409 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
6.196 هزار میلیارد 3.424 هزار میلیارد 2.269 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.299 هزار میلیارد 235.53 میلیارد 113.15 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
120 میلیارد 50.05 میلیارد 36.95 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
2.619 هزار میلیارد 1.486 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
601.45 میلیارد 306.93 میلیارد 217.55 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
509.49 میلیارد 1.464 هزار میلیارد 828.92 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
3.049 هزار میلیارد 309.34 میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
34 میلیون 11.9 میلیارد -

جمع دارایی های غیرجاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
1.329 هزار میلیارد 737.56 میلیارد 456.17 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
3.039 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.409 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
2.619 هزار میلیارد 1.486 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
89.37 میلیارد 89.37 میلیارد 90.8 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - 786.16 میلیارد

سایر دارایی ها

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
332.7 میلیارد 263.41 میلیارد 290.73 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - 266.8 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
- - 2.031 هزار میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

1398/04/06
سال مالی 1397/12/29
1397/04/23
سال مالی 1396/12/29
1396/04/10
سال مالی 1395/12/29
9.47 میلیارد - -
1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
612.85 میلیارد 601.45 میلیارد 601.46 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
375.31 میلیارد 509.49 میلیارد 654.52 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
34.58 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداختها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
3.655 هزار میلیارد 3.049 هزار میلیارد 3.697 هزار میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.438 هزار میلیارد 1.167 هزار میلیارد 135.31 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - 4.77 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - 303.2 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - 75.45 میلیارد

کالای در راه

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - 1.04 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - 133.95 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.438 هزار میلیارد 1.167 هزار میلیارد 653.71 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
6.116 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد 5.607 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
67.44 میلیارد 101.27 میلیارد 101.27 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 34 میلیون 34 میلیون

دارایی های نامشهود

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
4.34 میلیارد 4.14 میلیارد 4.14 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.089 هزار میلیارد 763.61 میلیارد 445.49 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.089 هزار میلیارد 763.61 میلیارد 445.49 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
7.277 هزار میلیارد 6.196 هزار میلیارد 6.158 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.504 هزار میلیارد 1.329 هزار میلیارد 1.291 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
16.27 میلیارد - -

پیش دریافت ها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
682 میلیون 230.46 میلیارد 230.46 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
655.33 میلیارد 429.64 میلیارد 479.05 میلیارد

سایر ذخائر

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
41.62 میلیارد 23.48 میلیارد 23.48 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
989.83 میلیارد 953.24 میلیارد 953.24 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
55.09 میلیارد 55.09 میلیارد 55.09 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
3.263 هزار میلیارد 3.021 هزار میلیارد 3.032 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
150.58 میلیارد 136.09 میلیارد 136.09 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
3.413 هزار میلیارد 3.157 هزار میلیارد 3.168 هزار میلیارد

سرمایه

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.543 هزار میلیارد 1.719 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
120 میلیارد 120 میلیارد 120 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
3.863 هزار میلیارد 3.039 هزار میلیارد 2.989 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
7.277 هزار میلیارد 6.196 هزار میلیارد 6.158 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
612.85 میلیارد 601.45 میلیارد 601.46 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
375.31 میلیارد 509.49 میلیارد 654.52 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
34.58 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
3.655 هزار میلیارد 3.049 هزار میلیارد 3.697 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 34 میلیون 34 میلیون

جمع دارایی های غیرجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.504 هزار میلیارد 1.329 هزار میلیارد 1.291 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
3.863 هزار میلیارد 3.039 هزار میلیارد 2.989 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.357 هزار میلیارد - -

افزایش سرمایه در جریان

1398/04/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/23
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2 هزار میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی