شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شهد ایران‌

غشهد | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,350 4.98
قیمت پایانی: 13,350 4.98

ترازنامه

1398/03/13
سال مالی 1397/12/29
1397/03/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/25
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

5.03 میلیارد 10.29 میلیارد 8.09 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

400.98 میلیارد 255 میلیون 325 میلیون

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

38.77 میلیارد 6.92 میلیارد 77.61 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 40.17 میلیارد -

پیش پرداخت ها

1.93 میلیارد 1.8 میلیارد 5.38 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- 18.09 میلیارد 18.09 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1.04 میلیارد 3.01 میلیارد 4.12 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- - 2.1 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

2.89 میلیارد 968 میلیون 1.51 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

7.63 میلیارد 7.46 میلیارد 7.81 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

480 میلیون 480 میلیون 480 میلیون

سایر موجودی ها

374 میلیون 326 میلیون 393 میلیون

پروژه های در جریان پیشرفت

- 2.31 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

12.41 میلیارد 14.55 میلیارد 16.41 میلیارد

جمع دارایی های جاری

459.12 میلیارد 92.07 میلیارد 125.91 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

8.43 میلیارد 10.43 میلیارد 10.43 میلیارد

دارایی های نامشهود

2.72 میلیارد - -

سایر دارایی ها

- 2.72 میلیارد 2.72 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

23.86 میلیارد 23.71 میلیارد 22.58 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

23.86 میلیارد 23.71 میلیارد 22.58 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

494.12 میلیارد 128.93 میلیارد 161.63 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

30.93 میلیارد 15.17 میلیارد 44.04 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 16.01 میلیارد -

پیش دریافت ها

316.23 میلیارد 880 میلیون 1.56 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

- 13.02 میلیارد 92.4 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

973 میلیون 979 میلیون 1.02 میلیارد

جمع بدهی های جاری

348.13 میلیارد 46.05 میلیارد 139.02 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

10.32 میلیارد 9.15 میلیارد 8.66 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

358.46 میلیارد 55.2 میلیارد 147.68 میلیارد

سرمایه

200 میلیارد 200 میلیارد 125 میلیارد

سود و زیان انباشته

76.84 - میلیارد 138.77 - میلیارد 123.54 - میلیارد

اندوخته قانونی

12.5 میلیارد 12.5 میلیارد 12.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

135.66 میلیارد 73.73 میلیارد 13.96 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

494.12 میلیارد 128.93 میلیارد 161.63 میلیارد

سرمایه مصوب

200 میلیارد 200 میلیارد 125 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

76.84 - میلیارد 138.77 - میلیارد 123.54 - میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

12.5 میلیارد 12.5 میلیارد 12.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

135.66 میلیارد 73.73 میلیارد 13.96 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

5.03 میلیارد 10.29 میلیارد 8.09 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

38.77 میلیارد 6.92 میلیارد 77.61 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 40.17 میلیارد -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

30.93 میلیارد 15.17 میلیارد 44.04 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

135.66 میلیارد 73.73 میلیارد 13.96 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

135.66 میلیارد 73.73 میلیارد 13.96 میلیارد

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود

619.17 میلیارد - -
1398/04/16
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/12
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

3.28 میلیارد 5.03 میلیارد 5.03 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

720.08 میلیارد 400.98 میلیارد 400.98 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

4.44 میلیارد 38.77 میلیارد 38.77 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

389.63 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 1.93 میلیارد 1.93 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

2.75 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

15.51 میلیارد 1.04 میلیارد 1.04 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 2.89 میلیارد 2.89 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 7.63 میلیارد 7.63 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 480 میلیون 480 میلیون

سایر موجودی ها

- 374 میلیون 374 میلیون

موجودی مواد و کالا

15.51 میلیارد 12.41 میلیارد 12.41 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1.136 هزار میلیارد 459.12 میلیارد 459.12 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

8.43 میلیارد 8.43 میلیارد 8.43 میلیارد

دارایی های نامشهود

2.72 میلیارد 2.72 میلیارد 2.72 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

7.05 میلیارد 23.86 میلیارد 23.86 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

7.05 میلیارد 23.86 میلیارد 23.86 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

1.154 هزار میلیارد 494.12 میلیارد 494.12 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

3.6 میلیارد 30.93 میلیارد 30.93 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

93.83 میلیارد - -

پیش دریافت ها

87.23 میلیارد 316.23 میلیارد 316.23 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

973 میلیون 973 میلیون 973 میلیون

جمع بدهی های جاری

185.63 میلیارد 348.13 میلیارد 348.13 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

10.22 میلیارد 10.32 میلیارد 10.32 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

195.85 میلیارد 358.46 میلیارد 358.46 میلیارد

سرمایه

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

سود و زیان انباشته

745.55 میلیارد 76.84 - میلیارد 76.84 - میلیارد

اندوخته قانونی

12.5 میلیارد 12.5 میلیارد 12.5 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

958.05 میلیارد 135.66 میلیارد 135.66 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1.154 هزار میلیارد 494.12 میلیارد 494.12 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

3.28 میلیارد 5.03 میلیارد 5.03 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

4.44 میلیارد 38.77 میلیارد 38.77 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

389.63 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

2.75 میلیارد - -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

3.6 میلیارد 30.93 میلیارد 30.93 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

958.05 میلیارد 135.66 میلیارد 135.66 میلیارد

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود

619.17 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی