شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ مینو

غپینو | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,980 5.00
قیمت پایانی: 11,790 3.33

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

غدام

5,660 119,030 297,336 35.375 میلیارد 7.019 هزار میلیارد سهام 12:24

غدشت

6,740 141,700 148,748 21.078 میلیارد 7.356 هزار میلیارد سهام 12:28

غمهرا

3,480 127,780 205,430 26.616 میلیارد 12.197 هزار میلیارد سهام 12:29

وبشهر

1,270 26,830 25.016 میلیون 654.685 میلیارد 215.903 هزار میلیارد سهام 12:29

غبهنوش

5,260 122,990 5.545 میلیون 686.624 میلیارد 44.579 هزار میلیارد سهام 12:29

غشهد

300.00 15,040 18.725 میلیون 275.139 میلیارد 12.034 هزار میلیارد سهام 12:30

غگل

470.00 9,870 151.535 میلیون 1.491 هزار میلیارد 60.091 هزار میلیارد سهام 12:29

غالبر

1,280 28,200 10.775 میلیون 301.745 میلیارد 9.8 هزار میلیارد سهام 1399/04/4

غسالم

550.00 11,650 98.859 میلیون 1.132 هزار میلیارد 51.387 هزار میلیارد سهام 12:29

غگرجی

2,540 53,520 4.52 میلیون 234.313 میلیارد 15.552 هزار میلیارد سهام 12:29

غشان

4,820 101,410 1.617 میلیون 162.748 میلیارد 20.124 هزار میلیارد سهام 12:29

غپاک

1,530 29,160 27.72 میلیون 822.349 میلیارد 41.108 هزار میلیارد سهام 12:29

غاذر

1,010 53,400 2.872 میلیون 152.355 میلیارد 3.979 هزار میلیارد سهام 12:29

غبشهر

1,850 37,530 6.587 میلیون 246.6 میلیارد 112.32 هزار میلیارد سهام 12:30

غچین

3,400 71,420 2.203 میلیون 156.729 میلیارد 17.071 هزار میلیارد سهام 12:29

غنوش

3,650 76,650 984,511 75.463 میلیارد 26.828 هزار میلیارد سهام 12:29

غمارگ

1,270 52,750 8.487 میلیون 454.752 میلیارد 45.007 هزار میلیارد سهام 12:30

غشاذر

1,920 36,610 8.002 میلیون 296.733 میلیارد 22.248 هزار میلیارد سهام 12:29

غشصفا

1,650 31,510 3.752 میلیون 120.512 میلیارد 26.847 هزار میلیارد سهام 12:30

غدیس

2,658 55,821 2.87 میلیون 158.52 میلیارد 15.464 هزار میلیارد سهام 12:28

غمینو

662.00 29,781 25.435 میلیون 735.321 میلیارد 16.29 هزار میلیارد سهام 12:29

غفارس

818.00 17,194 8.411 میلیون 142.166 میلیارد 19.603 هزار میلیارد سهام 1399/03/24

غپآذر

4,505 85,613 1.381 میلیون 118.762 میلیارد 17.204 هزار میلیارد سهام 12:29

غگلپا

5,142 97,711 1.292 میلیون 126.442 میلیارد 16.543 هزار میلیارد سهام 12:29

غگلستا

3,601 75,635 874,959 65.012 میلیارد 8.916 هزار میلیارد سهام 12:29

بهپاک

11.00 3,498 45,562 159.274 میلیون 17.994 هزار میلیارد سهام 1399/02/22

خودکفا

543.00 216,200 1.88 میلیون 414.691 میلیارد 154.44 هزار میلیارد سهام 12:29

غصینو

4,370 41,411 9.516 میلیون 388.085 میلیارد 176.123 هزار میلیارد سهام 1399/04/11

غشهداب

17.00 1,080 - - 18.208 هزار میلیارد سهام 1399/02/10

غیوان

305.00 15,579 3,777 58.842 میلیون 252.054 میلیارد سهام 1399/04/12

غشوکو

1,950 40,953 160,315 6.565 میلیارد 5.743 هزار میلیارد سهام 12:28

گزسکه

- 18,160 279,144 5.069 میلیارد 893.29 میلیارد سهام 1399/04/15

غشهداب

723.00 32,609 39.45 میلیون 1.281 هزار میلیارد 43.18 هزار میلیارد سهام 12:29

بهپاک

3,317 69,676 3.606 میلیون 249.33 میلیارد 34.57 هزار میلیارد سهام 12:27

غنیلی

- 19,657 67,000 1.321 میلیارد 1.972 هزار میلیارد سهام 10:42

تبرک

1,676 35,197 2.27 میلیون 79.893 میلیارد 78.542 هزار میلیارد سهام 12:28

غویتا

110.00 11,998 1.966 میلیون 23.872 میلیارد 7.285 هزار میلیارد سهام 1398/04/9

غپونه

193.00 28,000 4.628 میلیون 127.684 میلیارد 17.688 هزار میلیارد سهام 12:29

غبهار

138.00 25,820 1.808 میلیون 46.189 میلیارد 9.914 هزار میلیارد سهام 12:29

غویتا

2,153 45,213 6.963 میلیون 308.605 میلیارد 58.329 هزار میلیارد سهام 12:29

غگیلا

696.00 14,625 223,583 3.27 میلیارد 2.794 هزار میلیارد سهام 12:29
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی