شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ مینو

غپینو | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,150 4.87
قیمت پایانی: 10,630 0.37

ترازنامه

1398/03/13
سال مالی 1397/12/29
1397/03/13
سال مالی 1396/12/29
1396/03/10
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

222.51 میلیارد 61.02 میلیارد 10.64 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

3.79 میلیارد 38.44 میلیارد 9.7 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1.28 هزار میلیارد 1.327 هزار میلیارد 1.658 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 77.32 میلیارد -

پیش پرداخت ها

- 49.47 میلیارد -

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

1,000 - -

سفارشات و پیش پرداختها

131.1 میلیارد - 33.92 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

455.16 میلیارد - 206.45 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

6.82 میلیارد - 14.58 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1,000 - -

موجودی قطعات و لوازم یدکی

72.11 میلیارد - 64.48 میلیارد

سایر موجودی ها

- 347.23 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

534.09 میلیارد 347.23 میلیارد 285.5 میلیارد

جمع دارایی های جاری

2.172 هزار میلیارد 1.9 هزار میلیارد 1.998 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

401.8 میلیارد 401.04 میلیارد 291.05 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

116.61 میلیارد 96.69 میلیارد 3.88 میلیارد

دارایی های نامشهود

5.57 میلیارد 5.57 میلیارد 5.57 میلیارد

سایر دارایی ها

2 میلیارد 3.08 میلیارد 50.08 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

819.97 میلیارد 776.84 میلیارد 797.26 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

819.97 میلیارد 776.84 میلیارد 797.26 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

3.518 هزار میلیارد 3.184 هزار میلیارد 3.146 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

844.81 میلیارد 506.69 میلیارد 727.28 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 209.93 میلیارد -

ذخیره مالیات بر درآمد

126.45 میلیارد 72.54 میلیارد 81.47 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

90.31 میلیارد 293.25 میلیارد 359.2 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

62.46 میلیارد 49.58 میلیارد 56.86 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1.124 هزار میلیارد 1.132 هزار میلیارد 1.225 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

127.1 میلیارد 109.47 میلیارد 100.25 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

1.251 هزار میلیارد 1.241 هزار میلیارد 1.325 هزار میلیارد

سرمایه

1.26 هزار میلیارد 1.26 هزار میلیارد 630 میلیارد

سود و زیان انباشته

908.72 میلیارد 606.71 میلیارد 1.128 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

97.9 میلیارد 75.38 میلیارد 63 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- 35 میلیون 35 میلیون

سایر اندوخته ها

35 میلیون - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

2.267 هزار میلیارد 1.942 هزار میلیارد 1.821 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

3.518 هزار میلیارد 3.184 هزار میلیارد 3.146 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1.26 هزار میلیارد 1.26 هزار میلیارد 630 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

593.72 میلیارد 480.71 میلیارد 1.002 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

97.9 میلیارد 75.38 میلیارد 63 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- 35 میلیون 35 میلیون

سایر اندوخته های مصوب

35 میلیون - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1.952 هزار میلیارد 1.816 هزار میلیارد 1.695 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

222.51 میلیارد 61.02 میلیارد 10.64 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.28 هزار میلیارد 1.327 هزار میلیارد 1.658 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 77.32 میلیارد -

سفارشات و پیش پرداخت ها

131.1 میلیارد - 33.92 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

116.61 میلیارد 96.69 میلیارد 3.88 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

844.81 میلیارد 506.69 میلیارد 727.28 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.267 هزار میلیارد 1.942 هزار میلیارد 1.821 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1.952 هزار میلیارد 1.816 هزار میلیارد 1.695 هزار میلیارد

کالای در راه

151.84 میلیارد - -

کالای امانی ما نزد دیگران

1.29 میلیارد - -

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود

5.362 هزار میلیارد - -
1398/04/29
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

81.43 میلیارد 222.51 میلیارد 222.51 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

3.88 میلیارد 3.79 میلیارد 3.79 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

936.86 میلیارد 1.28 هزار میلیارد 1.28 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

158.8 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- - 131.11 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- 1,000 -

سفارشات و پیش پرداختها

403.22 میلیارد 131.1 میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

742.78 میلیارد 455.16 میلیارد 455.16 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 6.82 میلیارد 6.82 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 1,000 1,000

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 72.11 میلیارد 72.11 میلیارد

موجودی مواد و کالا

742.78 میلیارد 534.09 میلیارد 534.09 میلیارد

جمع دارایی های جاری

2.327 هزار میلیارد 2.172 هزار میلیارد 2.172 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

401.8 میلیارد 401.8 میلیارد 401.8 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

97.22 میلیارد 116.61 میلیارد 116.61 میلیارد

دارایی های نامشهود

5.57 میلیارد 5.57 میلیارد 5.57 میلیارد

سایر دارایی ها

2 میلیارد 2 میلیارد 2 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

833.21 میلیارد 819.97 میلیارد 819.97 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

833.21 میلیارد 819.97 میلیارد 819.97 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

3.667 هزار میلیارد 3.518 هزار میلیارد 3.518 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

549.8 میلیارد 844.81 میلیارد 814.81 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

229.17 میلیارد - -

ذخیره مالیات بر درآمد

169.42 میلیارد 126.45 میلیارد 100.03 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

114.38 میلیارد 90.31 میلیارد 90.31 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

367.16 میلیارد 62.46 میلیارد 62.46 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1.43 هزار میلیارد 1.124 هزار میلیارد 1.068 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

163.88 میلیارد 127.1 میلیارد 127.1 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

1.594 هزار میلیارد 1.251 هزار میلیارد 1.195 هزار میلیارد

سرمایه

1.26 هزار میلیارد 1.26 هزار میلیارد 1.26 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

715.02 میلیارد 908.72 میلیارد 961.8 میلیارد

اندوخته قانونی

97.9 میلیارد 97.9 میلیارد 101.24 میلیارد

سایر اندوخته ها

35 میلیون 35 میلیون 35 میلیون

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

2.073 هزار میلیارد 2.267 هزار میلیارد 2.323 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

3.667 هزار میلیارد 3.518 هزار میلیارد 3.518 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

81.43 میلیارد 222.51 میلیارد 222.51 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

936.86 میلیارد 1.28 هزار میلیارد 1.28 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

158.8 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

403.22 میلیارد 131.1 میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

97.22 میلیارد 116.61 میلیارد 116.61 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

549.8 میلیارد 844.81 میلیارد 814.81 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.073 هزار میلیارد 2.267 هزار میلیارد 2.323 هزار میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

484 - میلیون - -

سایر موجودی ها

1.38 میلیارد - -

کالای در راه

151.84 میلیارد - -

کالای امانی ما نزد دیگران

1.29 میلیارد - -

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود

5.362 هزار میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی