شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,199 5.00
قیمت پایانی: 13,891 0.01

مشخصات

شرکت

نام شرکت : سرمایه گذاری مسکن الوند سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : سرمایه گذاری مسکن الوند نام کوتاه نماد : ثالوند نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : Z1 گروه نماد : IRO3SLVZ0001 کد ISIN : IRO3SLVZ0007
نام : سرمایه گذاری مسکن الوند نام کوتاه نماد : ثالوند3 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : Z3 گروه نماد : IRO3SLVZ0003 کد ISIN : IRO3SLVZ0007
نام : سرمایه گذاری مسکن الوند نام کوتاه نماد : ثالوند2 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : K2 گروه نماد : IRO3SLVZ0002 کد ISIN : IRO3SLVZ0007
نام : سرمایه گذاری مسکن الوند نام کوتاه نماد : ثالوند4 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : Z4 گروه نماد : IRO3SLVZ0004 کد ISIN : IRO3SLVZ0007

اعضای هیات مدیره

سال 1397 | تاریخ : 1397/11/01
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حمیدرضا زمرد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : بازرگانی سرمایه گذاری مسکن نام : علی رحمتی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 6179692963
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن البرز نام : علیرضا نوربهشت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن نام : اسماعیل عطایی مقدم مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پارس مسکن سامان نام : حمیدرضا زمرد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن نام : ابوالفضل محمودی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/06
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : حمیدرضا زمرد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن البرز نام : علیرضا نوربهشت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن نام : مجید امیری مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 533148200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پارس مسکن سامان نام : حمیدرضا زمرد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن نام : ابوالفضل محمودی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : بازرگانی سرمایه گذاری مسکن نام : اسماعیل عطایی مقدم مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1397 | تاریخ : 1397/08/22
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مجتبی دلخونی مدرک تحصیلی : کارشناسی کد ملی : 1651703922
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری ساختمان ایران نام : حسن پور فرج قاجاری مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت صنعتی کد ملی : 2091843075
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تامین مسکن نوین (سهامی عام) نام : امیرحسین احمدزاده نامدار مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری ساختمان نوین نام : احسان صادقی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 65468708
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پشتیبان ایجاد ساختمان نام : نصرتعلی متین فر مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 1502439891
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) نام : مجتبی دلخونی مدرک تحصیلی : کارشناسی کد ملی : 1651703922
سال 1396 | تاریخ : 1396/09/05
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مجتبی دلخونی مدرک تحصیلی : کارشناسی کد ملی : 1651703922
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری ساختمان ایران نام : حسن پور فرج قاجاری مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت صنعتی کد ملی : 2091843075
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تامین مسکن نوین (سهامی عام) نام : امیرحسین احمدزاده نامدار مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری ساختمان نوین نام : احسان صادقی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 65468708
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پشتیبان ایجاد ساختمان نام : نصرتعلی متین فر مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 1502439891
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) نام : مجتبی دلخونی مدرک تحصیلی : کارشناسی کد ملی : 1651703922
سال 1395 | تاریخ : 1395/10/22
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : علیرضا نوربهشت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن البرز نام : علیرضا نوربهشت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن نام : مجید امیری مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 533148200
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پارس مسکن سامان نام : حمیدرضا زمرد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن نام : ابوالفضل محمودی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : بازرگانی سرمایه گذاری مسکن نام : اسماعیل عطایی مقدم مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1395 | تاریخ : 1395/10/06
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : مجتبی دلخونی مدرک تحصیلی : کارشناسی کد ملی : 1651703922
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری ساختمان ایران نام : اعلام نشده اعلام نشده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تامین مسکن نوین (سهامی عام) نام : اعلام نشده اعلام نشده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری ساختمان نوین نام : غلامرضا کول مدرک تحصیلی : کارشناسی کد ملی : 3674037602
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پشتیبان ایجاد ساختمان نام : اعلام نشده اعلام نشده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) نام : اعلام نشده اعلام نشده مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1395 | تاریخ : 1395/07/05
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن نام : اسماعیل عطایی مقدم مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن البرز نام : علیرضا نوربهشت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پارس مسکن سامان نام : حمیدرضا زمرد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن نام : ابوالفضل محمودی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : بازرگانی سرمایه گذاری مسکن نام : مجید امیری مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی کد ملی : 533148200
سال 1394 | تاریخ : 1394/01/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن نام : اسماعیل عطایی مقدم مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری مسکن البرز نام : علیرضا نوربهشت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : پارس مسکن سامان نام : حمیدرضا زمرد مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن نام : ابوالفضل محمودی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : بازرگانی سرمایه گذاری مسکن نام : محمد حسین غفاری مدرک تحصیلی : کارشناسی کد ملی : 532039866
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی