شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,171 5.00
قیمت پایانی: 13,862 0.01

سود و زیان

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
364.77 میلیارد 402.45 میلیارد 201.53 میلیارد

جمع درآمدها

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
364.77 میلیارد 402.45 میلیارد 201.53 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
281.82 میلیارد 276.51 میلیارد 153.21 میلیارد

سود ناویژه

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
82.94 میلیارد 125.94 میلیارد 48.31 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
20.02 میلیارد 12.16 میلیارد 11.27 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
20.92 میلیارد 18.74 میلیارد 23.17 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
83.84 میلیارد 132.52 میلیارد 60.22 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
106.49 میلیارد 115.54 میلیارد 70.44 میلیارد

مالیات

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
3.78 میلیارد 378 میلیون 1.35 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
102.71 میلیارد 115.16 میلیارد 69.09 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
145.75 میلیارد 81.35 میلیارد 181.32 میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
109.5 - میلیارد 45 - میلیارد 167 - میلیارد

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- - 2.06 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
138.96 میلیارد 151.51 میلیارد 81.35 میلیارد

اندوخته قانونی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
5.13 میلیارد 5.76 میلیارد -

سود سهام مصوب سال جاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
72 میلیارد 109.5 میلیارد 45 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
61.83 میلیارد 36.25 میلیارد 36.35 میلیارد

سرمایه

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
500 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
205.41 383.88 230.29
1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
256.56 میلیارد 200.64 میلیارد 200.61 میلیارد

جمع درآمدها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
256.56 میلیارد 200.64 میلیارد 200.61 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
104.26 میلیارد 80.89 میلیارد 84.84 میلیارد

سود ناویژه

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
152.3 میلیارد 119.75 میلیارد 115.77 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
13.26 میلیارد 10.21 میلیارد 10.17 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
2.64 - میلیارد 2.64 - میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
136.4 میلیارد 106.9 میلیارد 105.6 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
181.52 میلیارد 150.54 میلیارد 146.38 میلیارد

مالیات

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
10.73 میلیارد 8.08 میلیارد 6.42 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
170.79 میلیارد 142.46 میلیارد 139.96 میلیارد

سرمایه

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
500 میلیارد 500 میلیارد 500 میلیارد

EPS خالص

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
341.58 284.91 279.92
1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
429.7 میلیارد 429.99 میلیارد 412.22 میلیارد

جمع درآمدها

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
429.7 میلیارد 429.99 میلیارد 412.22 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
290.5 میلیارد 312.29 میلیارد 253.28 میلیارد

سود ناویژه

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
139.2 میلیارد 117.7 میلیارد 158.95 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
14.01 میلیارد 12.7 میلیارد 12.81 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
5.6 میلیارد 12 میلیارد 5.54 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
130.79 میلیارد 117 میلیارد 151.68 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
123.5 میلیارد 110 میلیارد 143.79 میلیارد

مالیات

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
4.32 میلیارد 5 میلیارد 1.46 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
119.18 میلیارد 105 میلیارد 142.33 میلیارد

سرمایه

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

1396/07/29
سال مالی 1397/06/31
1396/05/31
سال مالی 1397/06/31
1396/07/29
سال مالی 1396/06/31
397.27 350.01 474.44
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی