شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,250 5.00
قیمت پایانی: 13,893 0.39
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/07/2

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,250 پایانی 13,893 54.00
بیشترین 13,250 کمترین 13,250
حجم 269,955 دفعات 135
حد قیمت 13,199 - 14,587 ارزش 3.577 میلیارد
حجم مبنا 3.459 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 1399/07/2

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 13,250 1.641 میلیون 172
0 - - 13,252 200 1
0 - - 13,420 37,954 1
0 - - 13,600 350 1
0 - - 13,670 2,000 2

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/07/2

حقیقی حقوقی
63 تعداد خریدار -
269,955 حجم خرید -
65 تعداد فروشنده -
269,955 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1397/05/07

67%

افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : 200 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1397/07/13
سرمایه جدید : 500 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1397/10/26
تغییر سرمایه : 200 میلیارد صرف سهام : -
1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 31.32 میلیارد 86.44 میلیارد 62.47 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 144.98 میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 135.52 میلیارد 156.58 میلیارد 142.85 میلیارد
پیش پرداخت ها 10.48 میلیارد 15.13 میلیارد 8.53 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی - 8.09 میلیارد 8.36 میلیارد
پروژه های تکمیل شده - 262.58 میلیارد 166.94 میلیارد
پروژه های در جریان پیشرفت - 158.5 میلیارد 345.14 میلیارد
زمین های نگهداری شده جهت ساخت املاک 25.93 میلیارد - -
موجودی املاک و مستغلات 426.2 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 452.12 میلیارد 429.18 میلیارد 520.44 میلیارد
جمع دارایی های جاری 774.43 میلیارد 687.32 میلیارد 734.29 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت - 62.71 میلیارد 59.1 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 14.55 میلیارد 11.55 میلیارد -
دارایی های نامشهود 34.04 میلیارد 34.26 میلیارد 33.6 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 7.73 میلیارد 8.48 میلیارد 28.76 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 7.73 میلیارد 8.48 میلیارد 28.76 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 830.75 میلیارد 804.32 میلیارد 855.75 میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 32.26 میلیارد 28.59 میلیارد 25.41 میلیارد
پیش دریافت ها 17 میلیون 6.46 میلیارد 634 میلیون
ذخیره مالیات بر درآمد 3.78 میلیارد 378 میلیون 1.35 میلیارد
سایر ذخائر 7.43 میلیارد 6.63 میلیارد 26.11 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 61.12 میلیارد 176.55 میلیارد 246.04 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 24.34 میلیارد 112.22 میلیارد 153.78 میلیارد
جمع بدهی های جاری 128.95 میلیارد 330.83 میلیارد 453.33 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 62.09 میلیارد - -
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 8.33 میلیارد 6.12 میلیارد 5.21 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 199.37 میلیارد 336.94 میلیارد 458.54 میلیارد
سرمایه 300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته 133.82 میلیارد 145.75 میلیارد 81.35 میلیارد
اندوخته قانونی 26.75 میلیارد 21.62 میلیارد 15.86 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 170.8 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 631.38 میلیارد 467.37 میلیارد 397.21 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 830.75 میلیارد 804.32 میلیارد 855.75 میلیارد
سرمایه مصوب 300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 61.83 میلیارد 36.25 میلیارد 36.35 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 26.75 میلیارد 21.62 میلیارد 15.86 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب 170.8 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 559.38 میلیارد 357.87 میلیارد 352.21 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 31.32 میلیارد 86.44 میلیارد 62.47 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 135.52 میلیارد 156.58 میلیارد 142.85 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 14.55 میلیارد 11.55 میلیارد -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 32.26 میلیارد 28.59 میلیارد 25.41 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 631.38 میلیارد 467.37 میلیارد 397.21 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 559.38 میلیارد 357.87 میلیارد 352.21 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 37.69 میلیارد 36.8 میلیارد 36.86 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 86.7 میلیارد 86.72 میلیارد 86.3 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 160.29 میلیارد 122.78 میلیارد 118.87 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 4.79 میلیارد - 3.75 میلیارد
پیش پرداخت ها - 20.1 میلیارد -
سفارشات و پیش پرداختها 19.1 میلیارد - 20.35 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 484.35 میلیارد - 495.03 میلیارد
موجودی املاک و مستغلات - 480.63 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 484.35 میلیارد 480.63 میلیارد 495.03 میلیارد
جمع دارایی های جاری 792.92 میلیارد 747.05 میلیارد 761.16 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 28.06 میلیارد 28.06 میلیارد 28.06 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 72.52 میلیارد 100.06 میلیارد 100.06 میلیارد
دارایی های نامشهود 33.91 میلیارد 33.91 میلیارد 33.91 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 7.67 میلیارد 7.66 میلیارد 7.66 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 7.67 میلیارد 7.66 میلیارد 7.66 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 935.09 میلیارد 916.74 میلیارد 930.86 میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 14.5 میلیارد 31.12 میلیارد 38.51 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 9.86 میلیارد - 9.27 میلیارد
پیش دریافت ها 2.27 میلیارد 1.05 میلیارد 4.67 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 14.51 میلیارد 11.86 میلیارد 6.42 میلیارد
سایر ذخائر 5.71 میلیارد 5.71 میلیارد 7.48 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 24.3 میلیارد 29.69 میلیارد 32.38 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 49.93 میلیارد 51.51 میلیارد 51.52 میلیارد
جمع بدهی های جاری 121.08 میلیارد 130.95 میلیارد 150.25 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 45.89 میلیارد 45.89 میلیارد 43.2 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 8.75 میلیارد 8.87 میلیارد 8.87 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 175.72 میلیارد 185.71 میلیارد 202.32 میلیارد
سرمایه 500 میلیارد 500 میلیارد 500 میلیارد
سود و زیان انباشته 232.62 میلیارد 204.28 میلیارد 201.78 میلیارد
اندوخته قانونی 26.75 میلیارد 26.75 میلیارد 26.76 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 759.37 میلیارد 731.03 میلیارد 728.54 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 935.09 میلیارد 916.74 میلیارد 930.86 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 37.69 میلیارد 36.8 میلیارد 36.86 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 160.29 میلیارد 122.78 میلیارد 118.87 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 4.79 میلیارد - 3.75 میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها 19.1 میلیارد - 20.35 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 72.52 میلیارد 100.06 میلیارد 100.06 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 14.5 میلیارد 31.12 میلیارد 38.51 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 759.37 میلیارد 731.03 میلیارد 728.54 میلیارد
زمین های نگهداری شده جهت ساخت املاک 26.73 میلیارد - -
سایر دارایی ها 11.61 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 2.5 % رتبه 342
۶ ماهه 53.18 % رتبه 361
۹ ماهه 171.13 % رتبه 387
۱ ساله 223.64 % رتبه 369
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.947 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.88

P/B

26.42 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
ثاژن 9.00 2,260 588,226 1.328 میلیارد 4.236 هزار میلیارد 1399/06/29
ثشرق - 7,270 6.486 میلیون 65.48 میلیارد 6.057 هزار میلیارد 1399/07/2
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۵:۲۴:۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۵:۲۴:۲۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۵:۴۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۵:۴۹:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ - ۱۵:۲۱:۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ - ۱۵:۲۱:۲۸
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۴:۵۹:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۴:۵۹:۵۹
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۰:۴۵:۵۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۰:۴۵:۵۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۰:۰۴:۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۰:۰۴:۰۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۰:۵۳:۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۱۰:۵۳:۳۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۱:۲۹:۳۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۱:۲۹:۳۹
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۸:۰۵:۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۸:۰۵:۵۵
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۲:۰۵:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۲:۰۵:۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۴:۴۹:۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۴:۴۹:۴۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۰:۴۷:۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۰:۴۷:۱۶
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۰:۲۹:۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۰:۲۹:۵۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۱۰:۴۱:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۱۰:۴۱:۱۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۱۸:۵۲:۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۱۸:۵۲:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۲:۰۳:۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۲:۰۳:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۰:۳۵:۵۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۰:۳۵:۵۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۰:۲۴:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۰:۲۴:۳۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۷:۲۲:۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۷:۲۲:۵۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۷:۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۷:۲۱:۱۱
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 48.18
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 13,250 1.641 میلیون 172
0 - - 13,252 200 1
0 - - 13,420 37,954 1

داده ها

آخرین معامله 13,250 697.00 5.00
قیمت پایانی 13,893 54.00 0.39
اولین قیمت 13,250
قیمت دیروز 13,947
بازه روز 13,250 13,250
قیمت مجاز 14,587 13,199
بازه هفته 3.577 میلیارد 13,250
بازه سال - -
P/E 48.18
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور 26.42 %
حجم مبنا 3.459 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 135
حجم معاملات 269,955
ارزش معاملات 3.577 میلیارد
ارزش بازار 6.947 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 269,955 269,955
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع 63 65
حقیقی 63 65
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 13,250 1.641 میلیون 172
0 - - 13,252 200 1
0 - - 13,420 37,954 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/07/02)