شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,172 5.00
قیمت پایانی: 13,864 0.01

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/07/05
تعداد:27
حجم:143,861
ارزش:1.899 میلیارد
اولین:13,199
کمترین:13,199
بیشترین:13,199
قیمت:13,199
تغییر:51.00
درصد تغییر:0.39
قیمت:13,865
تغییر:28.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/07/02
تعداد:135
حجم:269,955
ارزش:3.577 میلیارد
اولین:269,955
کمترین:13,250
بیشترین:3.577 میلیارد
قیمت:13,250
تغییر:442.00
درصد تغییر:3.23
قیمت:13,893
تغییر:54.00
درصد تغییر:0.39
تاریخ : 1399/07/01
تعداد:109
حجم:2.234 میلیون
ارزش:30.586 میلیارد
اولین:13,692
کمترین:13,692
بیشترین:13,692
قیمت:13,692
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:13,947
تغییر:465.00
درصد تغییر:3.23
تاریخ : 1399/06/31
تعداد:5
حجم:10,438
ارزش:142.938 میلیون
اولین:13,694
کمترین:13,694
بیشترین:13,694
قیمت:13,694
تغییر:37.00
درصد تغییر:0.27
قیمت:14,412
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/06/30
تعداد:27
حجم:187,169
ارزش:2.57 میلیارد
اولین:13,731
کمترین:13,731
بیشترین:13,731
قیمت:13,731
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:14,414
تغییر:39.00
درصد تغییر:0.27
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:25
حجم:20,618
ارزش:283.188 میلیون
اولین:13,735
کمترین:13,735
بیشترین:13,735
قیمت:13,735
تغییر:582.00
درصد تغییر:4.07
قیمت:14,453
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:554
حجم:2.882 میلیون
ارزش:41.547 میلیارد
اولین:14,490
کمترین:14,317
بیشترین:14,700
قیمت:14,317
تغییر:735.00
درصد تغییر:4.88
قیمت:14,457
تغییر:613.00
درصد تغییر:4.07
تاریخ : 1399/06/25
تعداد:1,050
حجم:4.506 میلیون
ارزش:67.911 میلیارد
اولین:15,052
کمترین:15,052
بیشترین:15,490
قیمت:15,052
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.13
قیمت:15,070
تغییر:774.00
درصد تغییر:4.89
تاریخ : 1399/06/24
تعداد:34
حجم:80,462
ارزش:1.213 میلیارد
اولین:15,072
کمترین:15,072
بیشترین:15,072
قیمت:15,072
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:15,844
تغییر:21.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:19
حجم:46,664
ارزش:703.88 میلیون
اولین:15,084
کمترین:15,084
بیشترین:15,084
قیمت:15,084
تغییر:317.00
درصد تغییر:2.06
قیمت:15,865
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.08
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:435
حجم:1.704 میلیون
ارزش:26.591 میلیارد
اولین:15,401
کمترین:15,401
بیشترین:16,190
قیمت:15,401
تغییر:14.00
درصد تغییر:0.09
قیمت:15,877
تغییر:334.00
درصد تغییر:2.06
تاریخ : 1399/06/19
تعداد:37
حجم:58,005
ارزش:894.147 میلیون
اولین:15,415
کمترین:15,415
بیشترین:15,415
قیمت:15,415
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:16,211
تغییر:15.00
درصد تغییر:0.09
تاریخ : 1399/06/18
تعداد:7
حجم:5,846
ارزش:90.128 میلیون
اولین:15,417
کمترین:15,417
بیشترین:15,417
قیمت:15,417
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:16,226
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/06/17
تعداد:9
حجم:4,419
ارزش:68.132 میلیون
اولین:15,418
کمترین:15,418
بیشترین:15,418
قیمت:15,418
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:16,228
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/06/16
تعداد:36
حجم:49,385
ارزش:762.011 میلیون
اولین:49,385
کمترین:15,430
بیشترین:762.011 میلیون
قیمت:15,430
تغییر:87.00
درصد تغییر:0.56
قیمت:16,229
تغییر:13.00
درصد تغییر:0.08
تاریخ : 1399/06/15
تعداد:69
حجم:343,257
ارزش:5.326 میلیارد
اولین:15,517
کمترین:15,517
بیشترین:15,517
قیمت:15,517
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:16,242
تغییر:91.00
درصد تغییر:0.56
تاریخ : 1399/06/13
تعداد:16
حجم:20,252
ارزش:314.372 میلیون
اولین:20,252
کمترین:15,523
بیشترین:314.372 میلیون
قیمت:15,523
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,333
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/12
تعداد:16
حجم:20,252
ارزش:314.372 میلیون
اولین:20,252
کمترین:15,523
بیشترین:314.372 میلیون
قیمت:15,523
تغییر:25.00
درصد تغییر:0.16
قیمت:16,333
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/06/11
تعداد:60
حجم:99,510
ارزش:1.547 میلیارد
اولین:15,548
کمترین:15,548
بیشترین:15,548
قیمت:15,548
تغییر:491.00
درصد تغییر:3.06
قیمت:16,339
تغییر:27.00
درصد تغییر:0.17
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:791
حجم:3.64 میلیون
ارزش:59.568 میلیارد
اولین:16,200
کمترین:16,039
بیشترین:17,500
قیمت:16,039
تغییر:811.00
درصد تغییر:4.81
قیمت:16,366
تغییر:517.00
درصد تغییر:3.06
تاریخ : 1399/06/06
تعداد:2,188
حجم:9.44 میلیون
ارزش:159.376 میلیارد
اولین:9.44 میلیون
کمترین:16,639
بیشترین:159.376 میلیارد
قیمت:16,850
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,883
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/05
تعداد:2,188
حجم:9.44 میلیون
ارزش:159.376 میلیارد
اولین:16,639
کمترین:16,639
بیشترین:17,500
قیمت:16,850
تغییر:434.00
درصد تغییر:2.51
قیمت:16,883
تغییر:631.00
درصد تغییر:3.60
تاریخ : 1399/06/04
تعداد:743
حجم:2.957 میلیون
ارزش:51.791 میلیارد
اولین:17,284
کمترین:17,284
بیشترین:18,800
قیمت:17,284
تغییر:46.00
درصد تغییر:0.27
قیمت:17,514
تغییر:679.00
درصد تغییر:3.73
تاریخ : 1399/06/03
تعداد:38
حجم:146,876
ارزش:2.545 میلیارد
اولین:17,330
کمترین:17,330
بیشترین:17,330
قیمت:17,330
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:18,193
تغییر:49.00
درصد تغییر:0.27
تاریخ : 1399/06/02
تعداد:30
حجم:49,189
ارزش:853.282 میلیون
اولین:17,347
کمترین:17,347
بیشترین:17,347
قیمت:17,347
تغییر:157.00
درصد تغییر:0.90
قیمت:18,242
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.09
تاریخ : 1399/06/01
تعداد:295
حجم:691,250
ارزش:12.287 میلیارد
اولین:17,700
کمترین:17,504
بیشترین:19,000
قیمت:17,504
تغییر:224.00
درصد تغییر:1.26
قیمت:18,259
تغییر:166.00
درصد تغییر:0.90
تاریخ : 1399/05/30
تعداد:140
حجم:603,541
ارزش:10.7 میلیارد
اولین:603,541
کمترین:17,728
بیشترین:10.7 میلیارد
قیمت:17,728
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:18,425
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/29
تعداد:140
حجم:603,541
ارزش:10.7 میلیارد
اولین:603,541
کمترین:17,728
بیشترین:10.7 میلیارد
قیمت:17,728
تغییر:516.00
درصد تغییر:2.83
قیمت:18,425
تغییر:236.00
درصد تغییر:1.27
تاریخ : 1399/05/28
تعداد:1,305
حجم:4.727 میلیون
ارزش:88.205 میلیارد
اولین:20,000
کمترین:18,244
بیشترین:20,000
قیمت:18,244
تغییر:951.00
درصد تغییر:4.95
قیمت:18,661
تغییر:543.00
درصد تغییر:2.83
تاریخ : 1399/05/27
تعداد:1,308
حجم:5.296 میلیون
ارزش:101.695 میلیارد
اولین:19,142
کمترین:19,142
بیشترین:19,700
قیمت:19,195
تغییر:72.00
درصد تغییر:0.37
قیمت:19,204
تغییر:945.00
درصد تغییر:4.69
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی