شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,250 5.00
قیمت پایانی: 13,893 0.39

EPS

سال مالی 1399/06/31

342.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
342.00 (0٪)
500 میلیارد
1399/03/31 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
336.00 (0٪)
500 میلیارد
1399/01/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
354.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
159.00 (0٪)
500 میلیارد

سال مالی 1398/06/31

288.00

سود واقعی

43.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/10/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
288.00
43.00 (15٪)
500 میلیارد
1398/09/28 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
288.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/07/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/04/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
342.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/02/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
285.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/01/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/11/01 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
117.00 (0٪)
500 میلیارد

سال مالی 1397/06/31

205.00

سود واقعی

144.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/10/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
205.00
144.00 (70٪)
500 میلیارد
1397/09/08 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
205.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/08/05 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
202.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/04/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
257.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/01/31 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
116.00 (0٪)
300 میلیارد
1396/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
36.00 (0٪)
500 میلیارد
1396/07/29
پیش بینی :
تعدیل :
397.00
13.00
300 میلیارد
1396/05/31
پیش بینی :
350.00
300 میلیارد

سال مالی 1396/06/31

384.00

سود واقعی

384.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/10/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
384.00
384.00 (100٪)
300 میلیارد
1396/09/06 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
383.00 (0٪)
100.00
300 میلیارد
1396/07/29
پیش بینی :
تعدیل :
474.00
59.00
300 میلیارد
1396/04/31 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
298.00
192.00 (64٪)
300 میلیارد
1396/03/18 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
117.00 (0٪)
100.00
300 میلیارد
1395/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
298.00
62.00 (21٪)
300 میلیارد
1395/09/03 2 ماهه
پیش بینی :
محقق :
298.00
32.00 (11٪)
300 میلیارد
1395/06/20
پیش بینی :
تعدیل :
298.00
2.00
300 میلیارد
1395/05/31
پیش بینی :
304.00
300 میلیارد

سال مالی 1395/06/31

230.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/10/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
230.00
150.00 (65٪)
300 میلیارد
1395/08/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
294.00
270.00 (92٪)
300 میلیارد
1395/06/20
پیش بینی :
تعدیل :
294.00
15.00
300 میلیارد
1395/05/12 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
255.00
50.00 (20٪)
53.00
300 میلیارد
1395/02/06 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
539.00
27.00 (5٪)
300 میلیارد
1395/01/31
پیش بینی :
539.00
300 میلیارد
1395/01/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
50.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1394/06/31

تاریخ سود سرمایه
1395/01/31
پیش بینی :
3,579.00
50 میلیارد
1394/10/07 مجمع
واقعی :
نقدی :
559.00
557.00 (100٪)
300 میلیارد
1394/09/28 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
559.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1393/06/31

3,236

سود واقعی

2,800

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/09/09 مجمع
واقعی :
نقدی :
3,236.00
2,800.00 (87٪)
50 میلیارد
1393/08/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
3,235.00
3,235.00 (100٪)
50 میلیارد

سال مالی 1399/06/31

342.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
342.00 (0٪)
500 میلیارد
1399/03/31 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
336.00 (0٪)
500 میلیارد
1399/01/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
354.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
159.00 (0٪)
500 میلیارد

سال مالی 1398/06/31

288.00

سود واقعی

43.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/10/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
288.00
43.00 (15٪)
500 میلیارد
1398/09/28 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
288.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/07/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/04/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
342.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/02/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
285.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/01/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
280.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/11/01 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
117.00 (0٪)
500 میلیارد

سال مالی 1397/06/31

205.00

سود واقعی

144.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/10/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
205.00
144.00 (70٪)
500 میلیارد
1397/09/08 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
205.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/08/05 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
202.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/04/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
154.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/01/31 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
70.00 (0٪)
500 میلیارد
1396/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
36.00 (0٪)
100.00
500 میلیارد
1396/07/29
پیش بینی :
تعدیل :
238.00
13.00
500 میلیارد
1396/05/31
پیش بینی :
210.00
500 میلیارد

سال مالی 1396/06/31

230.00

سود واقعی

230.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/10/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
230.00
230.00 (100٪)
500 میلیارد
1396/09/06 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
230.00 (0٪)
100.00
500 میلیارد
1396/07/29
پیش بینی :
تعدیل :
284.00
59.00
500 میلیارد
1396/04/31 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
179.00
115.00 (64٪)
500 میلیارد
1396/03/18 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
70.00 (0٪)
100.00
500 میلیارد
1395/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
179.00
37.00 (21٪)
500 میلیارد
1395/09/03 2 ماهه
پیش بینی :
محقق :
179.00
19.00 (11٪)
500 میلیارد
1395/06/20
پیش بینی :
تعدیل :
179.00
2.00
500 میلیارد
1395/05/31
پیش بینی :
182.00
500 میلیارد

سال مالی 1395/06/31

230.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/10/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
230.00
150.00 (65٪)
300 میلیارد
1395/08/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
294.00
270.00 (92٪)
300 میلیارد
1395/06/20
پیش بینی :
تعدیل :
294.00
15.00
300 میلیارد
1395/05/12 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
255.00
50.00 (20٪)
53.00
300 میلیارد
1395/02/06 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
539.00
27.00 (5٪)
300 میلیارد
1395/01/31
پیش بینی :
539.00
300 میلیارد
1395/01/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
50.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1394/06/31

تاریخ سود سرمایه
1395/01/31
پیش بینی :
597.00
300 میلیارد
1394/10/07 مجمع
واقعی :
نقدی :
559.00
557.00 (100٪)
300 میلیارد
1394/09/28 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
559.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1393/06/31

539.00

سود واقعی

467.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/09/09 مجمع
واقعی :
نقدی :
539.00
467.00 (87٪)
300 میلیارد
1393/08/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
539.00
539.00 (100٪)
300 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی