شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,172 5.00
قیمت پایانی: 13,864 0.01

ترازنامه

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
31.32 میلیارد 86.44 میلیارد 62.47 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
144.98 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
135.52 میلیارد 156.58 میلیارد 142.85 میلیارد

پیش پرداخت ها

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
10.48 میلیارد 15.13 میلیارد 8.53 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- 8.09 میلیارد 8.36 میلیارد

پروژه های تکمیل شده

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- 262.58 میلیارد 166.94 میلیارد

پروژه های در جریان پیشرفت

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- 158.5 میلیارد 345.14 میلیارد

زمین های نگهداری شده جهت ساخت املاک

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
25.93 میلیارد - -

موجودی املاک و مستغلات

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
426.2 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
452.12 میلیارد 429.18 میلیارد 520.44 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
774.43 میلیارد 687.32 میلیارد 734.29 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- 62.71 میلیارد 59.1 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
14.55 میلیارد 11.55 میلیارد -

دارایی های نامشهود

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
34.04 میلیارد 34.26 میلیارد 33.6 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
7.73 میلیارد 8.48 میلیارد 28.76 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
7.73 میلیارد 8.48 میلیارد 28.76 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- - -

جمع کل دارایی ها

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
830.75 میلیارد 804.32 میلیارد 855.75 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
32.26 میلیارد 28.59 میلیارد 25.41 میلیارد

پیش دریافت ها

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
17 میلیون 6.46 میلیارد 634 میلیون

ذخیره مالیات بر درآمد

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
3.78 میلیارد 378 میلیون 1.35 میلیارد

سایر ذخائر

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
7.43 میلیارد 6.63 میلیارد 26.11 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
61.12 میلیارد 176.55 میلیارد 246.04 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
24.34 میلیارد 112.22 میلیارد 153.78 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
128.95 میلیارد 330.83 میلیارد 453.33 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
62.09 میلیارد - -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
8.33 میلیارد 6.12 میلیارد 5.21 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- - -

جمع کل بدهی ها

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
199.37 میلیارد 336.94 میلیارد 458.54 میلیارد

سرمایه

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
133.82 میلیارد 145.75 میلیارد 81.35 میلیارد

اندوخته قانونی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
26.75 میلیارد 21.62 میلیارد 15.86 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
170.8 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
631.38 میلیارد 467.37 میلیارد 397.21 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
830.75 میلیارد 804.32 میلیارد 855.75 میلیارد

سرمایه مصوب

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
61.83 میلیارد 36.25 میلیارد 36.35 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
26.75 میلیارد 21.62 میلیارد 15.86 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
170.8 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
559.38 میلیارد 357.87 میلیارد 352.21 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
31.32 میلیارد 86.44 میلیارد 62.47 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
135.52 میلیارد 156.58 میلیارد 142.85 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
14.55 میلیارد 11.55 میلیارد -

جمع دارایی های غیرجاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
32.26 میلیارد 28.59 میلیارد 25.41 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
631.38 میلیارد 467.37 میلیارد 397.21 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1397/10/30
سال مالی 1397/06/31
1396/10/26
سال مالی 1396/06/31
1395/10/21
سال مالی 1395/06/31
559.38 میلیارد 357.87 میلیارد 352.21 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
37.69 میلیارد 36.8 میلیارد 36.86 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
86.7 میلیارد 86.72 میلیارد 86.3 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
160.29 میلیارد 122.78 میلیارد 118.87 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
4.79 میلیارد - 3.75 میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
- 20.1 میلیارد -

سفارشات و پیش پرداختها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
19.1 میلیارد - 20.35 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
484.35 میلیارد - 495.03 میلیارد

موجودی املاک و مستغلات

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
- 480.63 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
484.35 میلیارد 480.63 میلیارد 495.03 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
792.92 میلیارد 747.05 میلیارد 761.16 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
28.06 میلیارد 28.06 میلیارد 28.06 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
72.52 میلیارد 100.06 میلیارد 100.06 میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
33.91 میلیارد 33.91 میلیارد 33.91 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
7.67 میلیارد 7.66 میلیارد 7.66 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
7.67 میلیارد 7.66 میلیارد 7.66 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
935.09 میلیارد 916.74 میلیارد 930.86 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
14.5 میلیارد 31.12 میلیارد 38.51 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
9.86 میلیارد - 9.27 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
2.27 میلیارد 1.05 میلیارد 4.67 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
14.51 میلیارد 11.86 میلیارد 6.42 میلیارد

سایر ذخائر

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
5.71 میلیارد 5.71 میلیارد 7.48 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
24.3 میلیارد 29.69 میلیارد 32.38 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
49.93 میلیارد 51.51 میلیارد 51.52 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
121.08 میلیارد 130.95 میلیارد 150.25 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
45.89 میلیارد 45.89 میلیارد 43.2 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
8.75 میلیارد 8.87 میلیارد 8.87 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
175.72 میلیارد 185.71 میلیارد 202.32 میلیارد

سرمایه

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
500 میلیارد 500 میلیارد 500 میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
232.62 میلیارد 204.28 میلیارد 201.78 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
26.75 میلیارد 26.75 میلیارد 26.76 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
759.37 میلیارد 731.03 میلیارد 728.54 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
935.09 میلیارد 916.74 میلیارد 930.86 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
37.69 میلیارد 36.8 میلیارد 36.86 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
160.29 میلیارد 122.78 میلیارد 118.87 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
4.79 میلیارد - 3.75 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
19.1 میلیارد - 20.35 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
72.52 میلیارد 100.06 میلیارد 100.06 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
14.5 میلیارد 31.12 میلیارد 38.51 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
759.37 میلیارد 731.03 میلیارد 728.54 میلیارد

زمین های نگهداری شده جهت ساخت املاک

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
26.73 میلیارد - -

سایر دارایی ها

1398/04/30
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/30
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
11.61 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی