شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

غگلپا | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,880 4.89
قیمت پایانی: 48,768 4.65

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 48,932 پایانی 48,768 2,166.00
بیشترین 48,932 کمترین 47,001
حجم 391.237 دفعات 352
حد قیمت 44,272 - 48,932 ارزش 19.08 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
126 تعداد خریدار 2
340.531 حجم خرید 50.706
136 تعداد فروشنده 3
320.099 حجم فروش 71.138
20.43 تغییر مالکیت 20.43

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 215 48,655 48,922 130 1
2 2,500 48,500 48,923 140 1
1 10,000 48,101 48,930 1,086 1
1 207 48,011 48,931 148 1
1 580 48,000 48,932 2,172 8

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 5,616
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,605
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 93.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 58.77 % رتبه 933
6 ماهه 109.26 % رتبه 936
9 ماهه 232.25 % رتبه 936
1 ساله 371.22 % رتبه 936
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.852 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 48,768 4.65 391,237 352
1398/10/26 46,602 0.00 470,669 240
1398/10/25 46,602 4.25 470,669 240
1398/10/24 44,703 3.47 322,745 277
1398/10/23 43,202 5.00 475,057 114
1398/10/22 41,145 5.00 49,703 30
1398/10/21 39,186 2.00 16,607 10
1398/10/18 38,418 2.00 298,436 135
1398/10/17 39,202 4.99 1.858 میلیون 315
1398/10/15 41,259 4.99 1.124 میلیون 319
1398/10/14 43,426 5.00 7,893 11
1398/10/11 45,711 0.27 210,419 247
1398/10/10 45,834 0.44 242,287 283
1398/10/9 45,634 3.07 748,312 483
1398/10/8 44,273 0.68 547,461 352
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 1,596 47,901 220.568 2.877 هزار میلیارد 12:29
غدشت 5,850 112,500 189.815 6.142 هزار میلیارد 12:29
غمهرا 2,321 48,807 153.525 4.539 هزار میلیارد 12:36
وبشهر 276.00 5,811 37.64 میلیون 47.941 هزار میلیارد 12:27
غبهنوش 1,209 25,407 863.352 9.071 هزار میلیارد 12:29
غپینو 781.00 16,415 11.431 میلیون 20.665 هزار میلیارد 12:29
غشهد 1,076 22,603 671.523 4.514 هزار میلیارد 12:29
غگل 2,971 62,396 364,157 12.479 هزار میلیارد 1398/10/26
غالبر 522.00 11,899 7.09 میلیون 4.166 هزار میلیارد 12:36
غسالم 3,083 64,762 1.632 میلیون 19.352 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها