شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریل سیر کوثر

حسیر | سهام - فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,800 3.68
قیمت پایانی: 7,808 3.79

آخرین معامله

14:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,770 پایانی 7,808 285.00
بیشترین 7,899 کمترین 7,561
حجم 6.431 میلیون دفعات 1,130
حد قیمت 7,147 - 7,899 ارزش 50.21 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

14:22
حقیقی حقوقی
350 تعداد خریدار 3
6.219 میلیون حجم خرید 211.389
343 تعداد فروشنده 1
6.283 میلیون حجم فروش 147.605
63.78 تغییر مالکیت 63.78

عرضه و تقاضا

14:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 12,818 7,770 7,800 23,768 1
1 5,650 7,766 7,821 2,589 1
1 600 7,761 7,830 2,672 1
2 3,857 7,759 7,838 644 1
1 140 7,755 7,850 1,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,406
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 108
سود نقدی 12
درصد توزیع 11.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.31 % رتبه 307
6 ماهه 50.44 % رتبه 448
9 ماهه 193.77 % رتبه 419
1 ساله 193.78 % رتبه 460
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.708 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.47

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 7,808 3.79 6.431 میلیون 1,130
1398/10/26 7,523 0.00 3.42 میلیون 827
1398/10/25 7,523 1.10 3.42 میلیون 827
1398/10/24 7,441 4.35 5.645 میلیون 1,076
1398/10/23 7,779 2.65 2.369 میلیون 565
1398/10/22 7,578 4.63 4.469 میلیون 768
1398/10/21 7,243 2.00 495,554 85
1398/10/18 7,101 1.99 174,012 29
1398/10/17 7,245 5.00 321,419 48
1398/10/15 7,626 5.00 2.187 میلیون 215
1398/10/14 8,027 5.00 483,016 62
1398/10/11 8,449 4.79 9.137 میلیون 1,373
1398/10/10 8,063 2.99 7.655 میلیون 1,260
1398/10/9 7,829 0.15 4.307 میلیون 1,048
1398/10/8 7,817 3.40 4.377 میلیون 1,364
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 475.00 10,937 13.33 میلیون 21.298 هزار میلیارد 12:29
حپترو 284.00 22,186 1.093 میلیون 4.509 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 681.00 14,308 3.598 میلیون 4.714 هزار میلیارد 12:29
حفارس 33.00 3,320 15.56 میلیون 8.367 هزار میلیارد 1398/10/26
حکشتی 353.00 7,428 56.273 میلیون 121.751 هزار میلیارد 12:27
حپارسا 955.00 20,060 716.299 5.015 هزار میلیارد 12:28
حسینا 921.00 23,722 1.515 میلیون 11.971 هزار میلیارد 1398/10/25
حریل 204.00 4,301 33.999 میلیون 8.426 هزار میلیارد 12:29
توریل 696.00 14,622 16.964 میلیون 29.01 هزار میلیارد 1398/10/25
حخزر - 16,943 1.103 میلیون 4.204 هزار میلیارد 12:23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها