شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 14,000 13,000.00 1.00 14,000 13,000.00 1.00 16:26 580,555 29.205 میلیون 408.864 میلیارد - 1,000 14,000 14,000 14,000 1 - - 0 73,171 14,000 8.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.51 میلیون 25,092 - 21.535 میلیون
بتک

کارخانجات کابل سازی‌ تک‌

سهام پایه فرابورس 33,099 1,273.00 4.00 33,099 1,273.00 4.00 16:07 1 200 6.62 میلیون - 31,826 33,099 - - 0 150,246 22,769 19 - - 286.43 میلیارد - - - - - - - - - - 1,097 - 1,097 -
کابگن

تولیدی و صنعتی آبگینه‌

سهام پایه فرابورس 2,831 28.00 1.00 2,831 28.00 1.00 15:51 1 2,251 6.373 میلیون - 2,803 2,831 - - 32 - - 0 550,094 2,130 263.2 میلیارد - - - - - - - - - - 22,769 - 22,769 -
فبستم

صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد

سهام پایه فرابورس 2,215 105.00 4.98 2,215 105.00 4.98 15:46 1 8,247 18.267 میلیون - 2,110 2,215 - - 0 386,532 2,110 19 - - 112.76 میلیارد - - - - - - - - - - 12,889 - 12,889 -
سپرمی

پرمیت‌

سهام پایه فرابورس 6,764 66.00 0.99 6,764 66.00 0.99 15:43 1 1 6,764 - 6,698 6,764 - - 39 - - 0 532,462 6,009 235.77 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 2,268 87.00 3.99 2,196 15.00 0.69 13:46 8,365 149.618 میلیون 328.524 میلیارد - 2,181 2,100 2,094 2,268 9 50,000 932 1 412,617 933 34.198 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 136.368 میلیون 13.25 میلیون 115.818 میلیون 33.8 میلیون
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 6,000 326.00 5.75 5,682 8.00 0.14 13:35 53 2.139 میلیون 12.152 میلیارد - 5,674 5,674 5,674 6,000 6 20,000 5,000 2 100,000 7,000 2.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.15 میلیون 988,759 2.13 میلیون 9,000
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 32,892 1,566.00 5.00 32,732 1,406.00 4.49 13:33 897 4.122 میلیون 134.911 میلیارد 1,289.06 31,326 31,250 30,500 32,892 1 441,100 32,892 20 231 32,892 10.802 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 3.247 میلیون 874,662 2.255 میلیون 1.866 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام پایه فرابورس 9,330 271.00 2.99 8,926 133.00 1.47 13:00 6,078 79.21 میلیون 707.015 میلیارد - 9,059 9,115 8,788 9,330 1 500 4,301 1 6,076 4,340 40.766 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 55.559 میلیون 23.651 میلیون 35.682 میلیون 43.528 میلیون
وسدید

گروه ‌صنعتی‌ سدید

سهام پایه فرابورس 7,443 216.00 2.99 7,442 215.00 2.97 12:55 1,221 13.625 میلیون 101.4 میلیارد - 7,227 7,443 7,329 7,443 0 9,271 2,900 1 - - 28.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.906 میلیون 1.719 میلیون 11.125 میلیون 2.5 میلیون
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 5,318 253.00 5.00 5,317 252.00 4.98 12:52 3,297 35.945 میلیون 191.112 میلیارد 6,608.14 5,065 5,318 5,250 5,318 0 5.055 میلیون 5,318 233 - - 4.629 هزار میلیارد 5.694 میلیون 2.025 میلیون 913,939 1.551 میلیون 474,210 4.408 میلیون -123,198 - - - 35.945 میلیون - 9.825 میلیون 26.12 میلیون
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 3,582 45.00 1.24 3,623 4.00 0.11 12:52 2,385 21.66 میلیون 78.476 میلیارد 7,376.59 3,627 3,580 3,536 3,715 1 46,040 3,582 4 6,257 3,590 4.534 هزار میلیارد 4.888 میلیون 2.38 میلیون 1.25 میلیون 367,605 2.012 میلیون 795,715 765,769 - - - 18.15 میلیون 3.51 میلیون 21.56 میلیون 100,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,020 244.00 2.38 10,166 98.00 0.95 12:52 10,365 43.354 میلیون 440.727 میلیارد 5,296.32 10,264 10,112 9,999 10,540 2 2,000 10,020 1 10,511 10,030 41.056 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 42.348 میلیون 1.006 میلیون 30.856 میلیون 12.498 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,251 119.00 1.87 6,313 57.00 0.89 12:52 460 2.385 میلیون 15.059 میلیارد 11,750.71 6,370 6,360 6,200 6,449 1 3,200 6,250 2 7,500 6,251 9.555 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 2.27 میلیون 115,590 2.343 میلیون 42,692
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 28,410 807.00 2.76 28,363 854.00 2.92 12:51 1,534 1.35 میلیون 38.285 میلیارد 544.89 29,217 29,000 28,001 29,000 1 527 28,410 1 1,225 28,432 4.383 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 - - - 1.35 میلیون - 1.35 میلیون -
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 12,450 207.00 1.69 12,448 205.00 1.67 12:51 1,892 5.15 میلیون 64.108 میلیارد 3,816.77 12,243 12,448 12,000 12,830 2 3,000 12,416 1 3,115 12,450 14.104 هزار میلیارد 17.772 میلیون 6.863 میلیون 1.152 میلیون 4.02 میلیون 2.843 میلیون 1.945 میلیون 1.017 میلیون - - - 4.649 میلیون 501,000 4.564 میلیون 586,000
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 49,999 293.00 0.58 50,341 49.00 0.10 12:51 62 21,838 1.102 میلیارد 213.6 50,292 50,290 48,250 51,597 1 40 49,999 1 335 51,295 10.058 هزار میلیارد 10.913 میلیون 1.696 میلیون 200,000 839,111 856,715 2.732 میلیون 352,259 - - - 21,838 - 21,838 -
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 18,300 535.00 2.84 18,872 37.00 0.20 12:51 1,076 1.483 میلیون 27.986 میلیارد 2,237.66 18,835 18,835 18,300 19,295 1 10,000 18,201 1 80 18,461 12.243 هزار میلیارد 16.792 میلیون 5.119 میلیون 650,000 3.483 میلیون 1.655 میلیون 9.245 میلیون 1.042 میلیون - - - 1.483 میلیون - 1.483 میلیون -
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 42,157 1,804.00 4.47 41,812 1,459.00 3.62 12:50 2,078 1.841 میلیون 76.974 میلیارد 741.1 40,353 41,499 40,005 42,300 4 140 42,150 1 43,865 42,160 7.264 هزار میلیارد 7.548 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 - - - 1.841 میلیون - 1.84 میلیون 1,095
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,989 258.00 1.95 13,289 42.00 0.32 12:50 2,054 4.176 میلیون 55.492 میلیارد 2,614.58 13,247 13,395 12,970 13,600 5 8,600 12,989 1 15,890 13,050 4.636 هزار میلیارد 5.307 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 - - - 4.176 میلیون - 4.176 میلیون -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)

سهام پایه فرابورس 2,791 81.00 2.99 2,778 68.00 2.51 12:50 554 6.313 میلیون 17.535 میلیارد - 2,710 2,715 2,690 2,791 1 1.035 میلیون 1,608 33 1,863 1,635 3.252 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.313 میلیون - 4.205 میلیون 2.108 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,980 107.00 1.82 5,994 121.00 2.06 12:49 7,381 44.628 میلیون 267.489 میلیارد 5,763.09 5,873 5,900 5,870 6,109 1 3,799 5,953 1 400 5,996 299.523 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 31.568 میلیون 13.059 میلیون 22.017 میلیون 22.611 میلیون
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 18,500 155.00 0.84 18,600 255.00 1.39 12:49 681 1.933 میلیون 35.945 میلیارد 3,886.35 18,345 18,500 18,039 18,810 1 78,966 18,500 1 612 18,520 19.813 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 1.932 میلیون 388 1.4 میلیون 532,220
آریان

سرمایه گذاری پارس آریان

سهام پایه فرابورس 2,745 79.00 2.96 2,745 79.00 2.96 12:48 2,683 54.462 میلیون 149.491 میلیارد - 2,666 2,744 2,705 2,745 5 76,144 2,021 4 64,836 2,050 52.833 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42.477 میلیون 11.985 میلیون 8.462 میلیون 46 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 11,270 265.00 2.41 11,332 327.00 2.97 12:48 4,338 11.485 میلیون 130.151 میلیارد 6,114.24 11,005 11,000 11,000 11,549 1 1,245 11,269 3 268 11,270 66.03 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 11.482 میلیون 2,683 10.384 میلیون 1.101 میلیون
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 13,253 631.00 5.00 13,154 532.00 4.21 12:48 1,389 6.153 میلیون 80.936 میلیارد 2,432.81 12,622 12,590 12,310 13,253 1 345,972 13,253 35 2,500 13,600 5.989 هزار میلیارد 5.603 میلیون 1.292 میلیون 474,522 597,642 694,727 2.431 میلیون 326,684 - - - 5.732 میلیون 420,716 5.961 میلیون 192,691
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,900 77.00 0.59 13,129 152.00 1.17 12:47 3,059 23.832 میلیون 312.897 میلیارد 20,543.21 12,977 12,950 12,900 13,350 2 10,000 12,900 2 52,932 12,900 350.379 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 12.069 میلیون 11.764 میلیون 11.362 میلیون 12.471 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,301 169.00 0.93 18,448 316.00 1.74 12:47 502 665,947 12.286 میلیارد 1,911.19 18,132 18,700 18,210 18,700 1 1,000 18,301 1 45 18,370 152.309 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 639,841 26,106 665,947 -
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 57,000 2,265.00 4.14 55,384 649.00 1.19 12:47 515 493,099 27.31 میلیارد 1,283.95 54,735 55,888 53,800 57,350 1 15,684 57,000 1 200 57,000 24.631 هزار میلیارد 26.341 میلیون 6.171 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 7.037 میلیون 2.467 میلیون - - - 296,919 196,180 464,290 28,809
دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 16,550 48.00 0.29 16,566 32.00 0.19 12:46 942 1.337 میلیون 22.152 میلیارد 1,477.23 16,598 16,600 16,272 16,849 2 205 16,550 1 500 16,600 11.619 هزار میلیارد 11.464 میلیون 2.015 میلیون 700,000 767,103 1.248 میلیون 1.711 میلیون 839,514 - - - 1.337 میلیون - 1.335 میلیون 2,000
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 10,589 248.00 2.29 10,800 37.00 0.34 12:46 1,471 3.159 میلیون 34.119 میلیارد 2,362.19 10,837 10,860 10,501 11,200 1 500 10,548 1 719 10,590 29.639 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - 2.559 میلیون 600,000 3.039 میلیون 120,000
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,140 43.00 0.83 5,207 24.00 0.46 12:46 2,904 17.392 میلیون 90.56 میلیارد 10,394.33 5,183 5,116 5,087 5,369 1 380,169 5,140 6 200 5,159 5.804 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 17.39 میلیون 1,800 17.392 میلیون -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 6,810 167.00 2.39 6,898 79.00 1.13 12:45 5,652 22.162 میلیون 152.88 میلیارد 3,414.07 6,977 7,322 6,633 7,322 2 16,728 6,810 1 45,610 6,830 40.467 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 22.008 میلیون 154,480 22.129 میلیون 32,693
سدبیر

تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام پایه فرابورس 15,153 0.00 0.00 15,385 0.00 0.00 12:45 1,022 2.517 میلیون 38.73 میلیارد 5,638.02 - 14,800 14,800 16,090 16 - - 0 115,347 15,249 3.846 هزار میلیارد 3.401 میلیون 443,793 250,000 76,172 367,621 137,281 116,896 - - - - - - -
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 15,153 232.00 1.51 15,169 216.00 1.40 12:45 830 2.491 میلیون 37.785 میلیارد - 15,385 14,800 14,800 16,090 1 4,629 15,153 1 13,000 15,190 3.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.491 میلیون - 2.491 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,370 59.00 0.79 7,373 56.00 0.75 12:45 1,648 5.445 میلیون 40.147 میلیارد 4,534.13 7,429 7,380 7,251 7,496 1 336 7,369 2 27,564 7,370 22.287 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 5.317 میلیون 127,960 5.445 میلیون -
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 21,000 843.00 3.86 21,235 608.00 2.78 12:31 3,715 5.288 میلیون 112.287 میلیارد - 21,843 21,500 20,801 21,980 1 95 20,995 1 625 21,000 6.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.178 میلیون 110,000 5.288 میلیون -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,293 80.00 1.90 4,352 139.00 3.30 12:31 1,204 6.982 میلیون 30.384 میلیارد 5,351.51 4,213 4,230 4,230 4,400 1 970 4,292 1 3,442 4,293 12.639 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 6.782 میلیون 200,000 6.282 میلیون 700,437
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,700 428.00 3.00 14,723 451.00 3.16 12:30 1,868 4.876 میلیون 71.79 میلیارد 5,032.45 14,272 14,320 14,272 14,985 4 2,332 14,699 3 24,812 14,750 14.272 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 4.598 میلیون 278,443 4.369 میلیون 507,510
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,100 119.00 3.70 3,209 10.00 0.31 12:30 1,235 8.414 میلیون 27.001 میلیارد 16,114.13 3,219 3,300 3,100 3,339 1 1,000 3,090 1 62,296 3,100 4.829 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 8.414 میلیون - 8.414 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 52,900 92.00 0.17 52,782 26.00 0.05 12:30 342 158,866 8.385 میلیارد 3,152.45 52,808 53,490 52,112 53,500 2 37 52,701 1 1,771 52,900 4.225 هزار میلیارد 5.095 میلیون 721,995 80,000 487,783 234,212 1.542 میلیون 191,192 - - - 158,866 - 158,866 -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,702 35.00 0.27 12,760 23.00 0.18 12:30 9,636 26.854 میلیون 342.66 میلیارد 6,945.5 12,737 12,805 12,600 13,100 2 2,038 12,698 2 1,189 12,702 30.003 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 25.2 میلیون 1.654 میلیون 26.304 میلیون 550,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 38,899 269.00 0.70 38,146 484.00 1.25 12:30 2,351 2.056 میلیون 78.421 میلیارد 1,650.46 38,630 39,002 36,699 39,002 1 35 38,800 1 36,611 38,899 150.047 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 1.456 میلیون 600,038 1.926 میلیون 129,456
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 19,499 177.00 0.92 19,416 94.00 0.49 12:30 1,603 6.292 میلیون 122.17 میلیارد 2,571.79 19,322 20,000 18,500 20,000 1 123 19,001 1 7,932 19,499 8.695 هزار میلیارد 7.508 میلیون 1.321 میلیون 450,000 640,213 680,743 1.441 میلیون 365,649 - - - 3.496 میلیون 2.796 میلیون 5.543 میلیون 748,743
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 11,711 417.00 3.44 11,882 246.00 2.03 12:30 2,967 7.771 میلیون 92.329 میلیارد 2,534.09 12,128 12,300 11,522 12,398 1 13,952 11,701 2 1,540 11,711 7.277 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 7.681 میلیون 90,000 7.701 میلیون 70,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 24,410 762.00 3.03 24,893 279.00 1.11 12:30 10,238 20.175 میلیون 502.224 میلیارد - 25,172 25,650 23,981 26,400 1 56,044 24,410 1 1,212 24,440 79.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.36 میلیون 3.816 میلیون 19.495 میلیون 680,183
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 13,660 718.00 4.99 13,780 598.00 4.16 12:30 4,443 7.778 میلیون 107.182 میلیارد 2,917.67 14,378 14,420 13,660 14,420 78 676 13,300 3 230,645 13,660 19.41 هزار میلیارد 15.695 میلیون 4.267 میلیون 829,400 2.088 میلیون 2.179 میلیون 3.561 میلیون 1.344 میلیون - - - 7.778 میلیون - 7.778 میلیون -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 14,700 0.00 0.00 14,744 0.00 0.00 12:30 1,563 8.047 میلیون 118.65 میلیارد 3,319.54 - 14,930 14,550 14,976 1 205 14,826 2 100,000 14,826 203.467 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 92,417 652.00 0.71 92,402 637.00 0.69 12:30 554 194,854 18.005 میلیارد 882.4 91,765 91,810 91,810 92,978 1 33 92,195 1 30 92,500 87.177 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 194,854 - 181,898 12,956
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام پایه فرابورس 10,900 128.00 1.16 10,979 49.00 0.44 12:30 1,391 2.464 میلیون 27.053 میلیارد - 11,028 11,220 10,790 11,220 0 1.246 میلیون 7,469 201 - - 1.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.464 میلیون - 2.386 میلیون 78,536
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 14,250 101.00 0.71 14,332 183.00 1.29 12:30 1,756 3.983 میلیون 57.078 میلیارد 1,763.47 14,149 13,996 13,900 14,794 2 1,234 14,250 1 19,050 14,250 14.573 هزار میلیارد - - 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 - - - 3.893 میلیون 90,000 3.943 میلیون 40,000
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 3,766 0.00 0.00 3,765 0.00 0.00 12:30 5,158 64.937 میلیون 244.45 میلیارد 11,222.55 - 3,870 3,720 3,926 1 3,000 3,781 1 20,000 3,789 75.3 هزار میلیارد 97.028 میلیون 70.338 میلیون 20 میلیون 33.988 میلیون 36.35 میلیون 12.706 میلیون 12.449 میلیون - - - - - - -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,935 227.00 2.61 9,004 296.00 3.40 12:30 7,376 28.198 میلیون 253.892 میلیارد 4,831.49 8,708 8,888 8,800 9,112 3 3,976 8,935 2 10,948 8,940 26.124 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 27.34 میلیون 857,795 26.677 میلیون 1.52 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 33,970 567.00 1.70 34,172 769.00 2.30 12:30 2,942 2.285 میلیون 78.084 میلیارد 1,202.3 33,403 34,000 33,703 34,500 1 138 33,970 1 29,714 33,975 68.344 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.285 میلیون - 2.015 میلیون 270,232
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,998 144.00 1.77 8,146 4.00 0.05 12:30 5,919 29.411 میلیون 239.583 میلیارد 4,297.96 8,142 8,499 7,900 8,499 1 183,807 7,990 4 3,500 8,030 12.213 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 25.053 میلیون 4.358 میلیون 28.686 میلیون 725,444
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,061 33.00 0.47 7,199 171.00 2.43 12:30 8,346 84.272 میلیون 606.709 میلیارد 10,910.66 7,028 7,109 7,044 7,309 2 593,719 7,050 15 30,000 7,050 351.4 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 61.903 میلیون 22.369 میلیون 41.953 میلیون 42.319 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 22,850 593.00 2.53 23,577 134.00 0.57 12:30 2,894 14.767 میلیون 348.166 میلیارد 6,270.3 23,443 23,229 22,850 24,100 1 51,900 22,800 3 2,552 22,980 20.114 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 6.107 میلیون 8.66 میلیون 12.805 میلیون 1.962 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 672 32.00 5.00 672 32.00 5.00 12:30 5,775 262 میلیون 176.064 میلیارد 31,314 640 672 672 672 1 407.979 میلیون 672 5240 5,000 687 112.227 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 197.2 میلیون 64.8 میلیون 57.764 میلیون 204.236 میلیون
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,725 19.00 0.69 2,744 0.00 0.00 12:30 2,343 28.697 میلیون 78.757 میلیارد 6,252.04 2,744 2,785 2,700 2,814 3 2,000 2,724 1 207,251 2,725 16.464 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 28.267 میلیون 430,000 28.662 میلیون 35,000
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 3,766 1.00 0.03 3,842 77.00 2.05 12:30 5,260 49.053 میلیون 188.471 میلیارد - 3,765 3,870 3,720 3,926 2 35,000 3,765 1 13,480 3,766 76.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 48.153 میلیون 899,256 33.362 میلیون 15.69 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 24,499 329.00 1.36 24,556 386.00 1.60 12:30 1,192 3.306 میلیون 81.172 میلیارد - 24,170 25,089 24,115 25,090 3 216 24,498 1 86,230 24,499 147.336 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.865 میلیون 1.441 میلیون 794,194 2.511 میلیون
قجام

فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

سهام پایه فرابورس 8,457 402.00 4.99 8,457 402.00 4.99 12:30 177 657,825 5.563 میلیارد - 8,055 8,457 8,457 8,457 - - - - 2.513 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 657,825 - 654,702 3,123
سجام

مجتمع سیمان غرب آسیا

سهام پایه فرابورس 2,835 43.00 1.49 2,860 18.00 0.63 12:30 1,046 8.318 میلیون 23.787 میلیارد - 2,878 2,878 2,795 2,929 1 1,000 1,861 1 2,000 1,900 5.905 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.318 میلیون - 8.278 میلیون 40,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 25,200 1,009.00 4.17 25,037 846.00 3.50 12:30 784 1.022 میلیون 25.599 میلیارد 1,235.42 24,191 24,260 24,260 25,400 1 256 25,200 1 2,800 25,284 6.773 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.022 میلیون - 1.022 میلیون -
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 14,430 613.00 4.44 14,424 607.00 4.39 12:30 1,101 5.965 میلیون 86.039 میلیارد 2,032.85 13,817 14,507 14,144 14,507 1 8,785 14,430 1 6,064 14,433 70.467 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 5.965 میلیون 375 4.811 میلیون 1.154 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 132.00 3.49 3,874 96.00 2.54 12:30 12,062 120.614 میلیون 467.259 میلیارد 7,949 3,778 3,840 3,819 3,940 1 23,262 3,910 2 50,000 3,910 789.602 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 79.697 میلیون 40.917 میلیون 54.841 میلیون 65.773 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 12,500 346.00 2.69 12,791 55.00 0.43 12:30 2,937 13.184 میلیون 168.633 میلیارد 6,140.87 12,846 12,839 12,348 13,150 3 200 12,500 1 63,384 12,500 12.846 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 11.644 میلیون 1.54 میلیون 11.422 میلیون 1.762 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 16,700 41.00 0.24 16,817 76.00 0.45 12:30 4,218 6.543 میلیون 110.037 میلیارد 1,976.07 16,741 17,400 16,100 17,400 1 50,000 16,700 1 8,061 16,700 5.525 هزار میلیارد - - 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 - - - 6.543 میلیون - 6.293 میلیون 250,090
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,800 6.00 0.21 2,772 22.00 0.79 12:30 7,770 103.332 میلیون 286.403 میلیارد 16,871.1 2,794 2,760 2,702 2,850 1 110,635 2,800 2 31,000 2,800 29.826 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 100.882 میلیون 2.45 میلیون 82.893 میلیون 20.439 میلیون
شرنگی

شیمیایی رنگین

سهام پایه فرابورس 88,900 1,168.00 1.33 87,614 118.00 0.13 12:30 271 62,595 5.484 میلیارد - 87,732 89,898 85,700 89,898 1 118 87,500 1 2,367 88,770 4.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62,532 63 62,595 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 24,410 0.00 0.00 25,172 0.00 0.00 12:30 6,396 18.925 میلیون 476.39 میلیارد 6,529.5 - 25,650 23,981 26,400 0 439,146 25,521 146 - - 80.55 هزار میلیارد 69.257 میلیون 8.503 میلیون 13.26 56.893 میلیون 19.47 10.171 میلیون 2.922 میلیون - - - - - - -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 56,832 909.00 1.57 57,980 239.00 0.41 12:30 3,558 3.517 میلیون 203.917 میلیارد 1,291.49 57,741 59,197 56,700 60,000 2 5,970 56,832 3 11,955 56,900 34.662 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 3.343 میلیون 174,182 3.509 میلیون 8,000
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,577 313.00 5.00 6,575 311.00 4.96 12:30 12,765 324.703 میلیون 2.135 هزار میلیارد 8,595.38 6,264 6,577 6,450 6,577 1 850,939 6,577 21 30,000 8,500 252.439 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 240.429 میلیون 84.274 میلیون 118.414 میلیون 206.289 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 16,454 462.00 2.73 16,729 187.00 1.11 12:30 1,434 3.408 میلیون 57.004 میلیارد 4,614.48 16,916 17,100 16,351 17,100 1 1,000 16,454 1 200 16,497 8.458 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 3.393 میلیون 15,000 3.408 میلیون -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 18,239 144.00 0.80 18,351 256.00 1.41 12:30 1,642 2.899 میلیون 53.203 میلیارد 5,015.68 18,095 18,499 18,100 18,670 2 1,913 18,240 1 2,077 18,240 15.824 هزار میلیارد 17.264 میلیون 2.73 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 - - - 2.899 میلیون - 2.869 میلیون 30,100
سکرما

سیمان‌ کرمان‌

سهام بورس 9,380 57.00 0.60 9,364 73.00 0.77 12:30 1,206 4.318 میلیون 40.437 میلیارد 11,567.31 9,437 9,200 9,200 9,638 1 2,874 9,345 3 4,475 9,381 9.356 هزار میلیارد 9.04 میلیون 2.557 میلیون 991,440 950,009 1.607 میلیون 1.606 میلیون 572,123 - - - 2.818 میلیون 1.5 میلیون 4.318 میلیون -
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,395 133.00 3.12 4,348 86.00 2.02 12:30 2,216 20.61 میلیون 89.61 میلیارد 11,656.36 4,262 4,300 4,280 4,395 1 459,594 4,390 5 500 4,395 85.24 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 13.579 میلیون 7.031 میلیون 14.014 میلیون 6.596 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 17,010 4.00 0.02 17,007 1.00 0.01 12:30 336 484,462 8.24 میلیارد 1,088.64 17,006 17,001 16,905 17,118 1 592 17,006 2 3,107 17,010 153.054 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 355,032 129,430 476,970 7,492
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 4,510 1.00 0.02 4,372 139.00 3.08 12:30 8,656 100.097 میلیون 437.578 میلیارد 7,706.04 4,511 4,312 4,295 4,630 1 28,000 4,510 2 6,228 4,512 11.935 هزار میلیارد - - 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 - - - 98.543 میلیون 1.554 میلیون 40.785 میلیون 59.312 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 8,122 147.00 1.78 8,252 17.00 0.21 12:30 4,871 17.154 میلیون 141.548 میلیارد 4,391.04 8,269 8,440 8,100 8,499 3 1,350 8,122 1 12,937 8,130 39.692 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 16.588 میلیون 566,000 17.139 میلیون 15,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 4,081 100.00 2.51 4,138 157.00 3.94 12:30 5,925 43.546 میلیون 180.195 میلیارد 10,831.65 3,981 4,127 4,060 4,180 1 2,270 4,080 1 24,617 4,081 25.478 هزار میلیارد 364.548 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 41.846 میلیون 1.7 میلیون 42.936 میلیون 609,730
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 8,699 92.00 1.05 8,921 130.00 1.48 12:30 6,347 32.072 میلیون 286.132 میلیارد 12,671.04 8,791 8,900 8,492 9,223 3 1,000 8,666 1 10,002 8,700 11.692 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 31.628 میلیون 444,755 27.648 میلیون 4.424 میلیون
گزسکه

گز سکه

سهام فرابورس 5,500 250.00 4.76 5,500 250.00 4.76 12:30 1 10,000 55 میلیون - 5,250 5,500 - - 0 90,000 5,500 2 - - 186.43 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,280 87.00 1.99 4,313 54.00 1.24 12:30 712 4.647 میلیون 20.046 میلیارد 4,432.02 4,367 4,420 4,161 4,479 1 743 4,261 3 7,638 4,280 5.677 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 4.142 میلیون 505,000 3.522 میلیون 1.126 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,299 66.00 0.43 15,766 533.00 3.50 12:30 1,305 5.807 میلیون 91.56 میلیارد 2,936.66 15,233 15,811 15,238 15,994 1 645 15,259 1 3,864 15,299 36.562 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 5.707 میلیون 100,000 3.234 میلیون 2.573 میلیون
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 31,991 167.00 0.52 31,985 173.00 0.54 12:30 1,066 1.248 میلیون 39.919 میلیارد 1,563.31 32,158 31,200 31,160 33,000 1 18,517 31,991 1 1,129 31,994 14.471 هزار میلیارد 14.493 میلیون 2.482 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 - - - 1.195 میلیون 53,383 1.228 میلیون 20,000
پاساح

ح . ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 8,270 7,605.00 1.00 8,147 7,482.00 1.00 12:30 2,490 9.259 میلیون 75.434 میلیارد - 665 8,000 7,830 8,497 3 87,330 8,270 2 3,000 8,290 2.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.259 میلیون - 8.696 میلیون 562,812
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 14,700 44.00 0.30 14,822 78.00 0.53 12:30 1,636 6.106 میلیون 90.502 میلیارد - 14,744 14,930 14,550 14,976 1 2,257 14,700 1 4,988 14,700 204.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.58 میلیون 1.526 میلیون 3.575 میلیون 2.531 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 27,206 1,326.00 4.65 28,144 388.00 1.36 12:30 2,396 5.645 میلیون 158.875 میلیارد 2,790.01 28,532 29,479 27,106 29,479 1 34,353 27,106 20 9,439 27,206 28.532 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 4.189 میلیون 1.456 میلیون 2.944 میلیون 2.701 میلیون
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 17,903 456.00 2.48 18,245 114.00 0.62 12:29 1,853 3.684 میلیون 67.224 میلیارد 3,741.39 18,359 18,400 17,800 18,787 1 999 17,904 1 10,795 17,904 2.46 هزار میلیارد 2.913 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 - - - 3.684 میلیون 303 3.684 میلیون -
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 7,201 214.00 2.89 7,340 75.00 1.01 12:29 3,703 30.537 میلیون 224.139 میلیارد 17,989.04 7,415 7,399 7,100 7,640 1 5,000 7,201 1 10,155 7,230 19.279 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 21.641 میلیون 8.896 میلیون 29.505 میلیون 1.031 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام پایه فرابورس 2,410 6.00 0.25 2,411 7.00 0.29 12:29 3,080 30.081 میلیون 72.53 میلیارد - 2,404 2,405 2,375 2,470 1 50,000 1,693 1 21,103 1,695 11.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.079 میلیون 2,315 28.503 میلیون 1.578 میلیون
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 3,342 88.00 2.57 3,396 34.00 0.99 12:29 1,783 15.627 میلیون 53.061 میلیارد 7,897.75 3,430 3,425 3,339 3,487 1 4,792 3,342 1 2,705 3,359 6.86 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 12.607 میلیون 3.02 میلیون 12.627 میلیون 3 میلیون
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 40,698 1,352.00 3.44 40,563 1,217.00 3.09 12:29 3,556 2.827 میلیون 114.663 میلیارد 916.01 39,346 39,980 39,700 41,300 1 16,600 40,500 11 20,000 40,500 9.628 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 2.826 میلیون 1,050 1.394 میلیون 1.432 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,170 174.00 2.09 8,391 47.00 0.56 12:29 2,781 19.549 میلیون 164.034 میلیارد 5,996.37 8,344 8,647 7,940 8,761 1 200 8,400 2 10,000 8,400 5.031 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 19.043 میلیون 506,000 11.698 میلیون 7.85 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام پایه فرابورس 2,877 74.00 2.64 2,875 72.00 2.57 12:29 3,753 26.07 میلیون 74.95 میلیارد - 2,803 2,850 2,812 2,887 1 9,508 1,871 2 3,373 1,879 7.388 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.001 میلیون 69,035 26.07 میلیون -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 4,940 152.00 2.99 5,097 5.00 0.10 12:29 2,334 13.581 میلیون 69.225 میلیارد - 5,092 5,100 4,930 5,205 4 33,094 4,935 4 108,597 4,940 5.097 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.281 میلیون 300,000 13.551 میلیون 30,000
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,690 101.00 3.90 2,635 46.00 1.78 12:29 4,233 56.858 میلیون 149.825 میلیارد 18,428.76 2,589 2,589 2,581 2,700 1 12,555 2,692 1 24,367 2,692 20.608 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 49.095 میلیون 7.763 میلیون 48.15 میلیون 8.708 میلیون
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 23,480 742.00 3.06 23,685 537.00 2.22 12:29 3,246 3.774 میلیون 89.391 میلیارد 1,444.15 24,222 23,942 23,374 24,222 1 500 23,452 1 2,000 23,496 4.844 هزار میلیارد 5.669 میلیون 858,679 90,000 684,024 174,655 710,651 -66,816 - - - 3.764 میلیون 10,000 3.722 میلیون 52,263
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 4,110 36.00 0.88 4,071 3.00 0.07 12:29 666 5.838 میلیون 23.769 میلیارد 7,779.67 4,074 4,174 3,990 4,174 1 21,000 4,100 3 2,500 4,113 19.555 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 5.36 میلیون 478,364 5.838 میلیون -