شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 11,706 557.00 5.00 11,706 557.00 5.00 17:37 2,339 2.723 میلیون 31.872 میلیارد 519.35 11,149 11,706 11,706 11,706 0 4.4 میلیون 11,706 993 - - 6.689 هزار میلیارد 5.236 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 9.81 - 2.723 میلیون - 1.722 میلیون 1 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 9,080 153.00 1.71 9,122 195.00 2.18 17:37 11,910 58.883 میلیون 537.153 میلیارد 4,831.49 8,927 9,050 8,701 9,370 1 2,457 9,080 4 6,142 9,080 26.781 هزار میلیارد 27.667 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 55.22 میلیون 3.662 میلیون 52.577 میلیون 6.306 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 17:36 8,485 35.31 میلیون 471.78 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.636 هزار میلیارد 24.102 میلیون 91.907 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون 12.01 6.2 6.16 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,900 14.00 0.74 1,916 30.00 1.59 17:35 12,144 220.667 میلیون 422.895 میلیارد 18,630.26 1,886 1,879 1,800 1,980 21 15,000 1,900 1 599,585 1,900 42.85 هزار میلیارد 96.064 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 -1.78 -3.35 2.8 220.667 میلیون - 197.288 میلیون 23.378 میلیون
شستان

پتروشیمی گلستان

سهام پایه فرابورس 2,198 37.00 1.71 2,192 31.00 1.43 15:15 978 11.113 میلیون 24.361 میلیارد - 2,161 2,204 2,141 2,204 1 50,000 1,060 1 15,500 1,079 1.022 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.113 میلیون - 10.863 میلیون 250,000
تفیرو

مهندسی فیروزا

سهام پایه فرابورس 19,791 761.00 4.00 19,791 761.00 4.00 15:10 4 464 9.183 میلیون - 19,030 19,791 19,791 19,791 0 29,561 17,941 7 - - 232.92 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وثوق

سرمایه گذاری وثوق امین

سهام پایه فرابورس 18,612 542.00 3.00 18,277 207.00 1.15 14:55 2,316 3.678 میلیون 67.214 میلیارد - 18,070 18,289 17,920 18,612 0 2.403 میلیون 13,795 369 - - 2.168 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.628 میلیون 50,000 3.678 میلیون -
شسم

تولید سموم‌ علف‌ کش

سهام پایه فرابورس 45,003 664.00 1.50 44,447 108.00 0.24 14:55 456 240,785 10.702 میلیارد - 44,339 44,454 43,453 45,225 0 16,868 31,351 15 - - 443.39 میلیارد - - - - - - - - - - 240,785 - 240,785 -
ساروج

بین المللی ساروج بوشهر

سهام پایه فرابورس 10,166 296.00 3.00 10,161 291.00 2.95 14:54 111 1.32 میلیون 13.411 میلیارد - 9,870 10,165 9,575 10,166 1 650 7,725 1 35,000 8,000 8.883 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 109,453 1.21 میلیون 210,822 1.109 میلیون
غصینو

صنعتی مینو

سهام پایه فرابورس 49,500 1,212.00 2.39 49,480 1,232.00 2.43 14:45 878 1.002 میلیون 49.584 میلیارد - 50,712 49,942 49,191 50,450 1 533,136 26,384 59 2 28,068 50.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 797,106 204,997 1.002 میلیون -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 3,620 544.00 17.69 3,620 544.00 17.69 14:43 1 12,000 43.44 میلیون 7,574 3,076 3,620 3,620 3,620 0 - - 0 - - 3.691 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - - - - -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 53,500 1,703.00 3.08 53,778 1,425.00 2.58 13:51 5,589 3.095 میلیون 166.436 میلیارد 599.78 55,203 55,590 53,002 55,590 1 923 53,500 2 1,810 53,507 33.122 هزار میلیارد 9.861 میلیون 31.72 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون 32.12 20.18 1.33 3.042 میلیون 53,145 3.093 میلیون 1,650
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,170 290.00 3.07 9,254 206.00 2.18 13:50 1,499 11.127 میلیون 102.964 میلیارد 9,081.28 9,460 9,370 8,987 9,499 1 1,700 9,123 1 10,648 9,200 37.84 هزار میلیارد 39.689 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 43.6 7.8 39.57 6.453 میلیون 4.674 میلیون 11.124 میلیون 3,081
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 3,896 2,697.00 224.94 3,783 2,584.00 215.51 13:49 779 16.529 میلیون 62.53 میلیارد 36,600.15 1,199 3,888 3,790 3,972 0 3.076 میلیون 3,784 92 - - 22.925 هزار میلیارد 249.714 میلیون 239.127 میلیون 6.06 میلیون 229.77 میلیون 9.357 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون 4.62 2.51 0.63 12.769 میلیون 3.76 میلیون 9.647 میلیون 6.882 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 3,896 113.00 2.99 3,924 141.00 3.73 13:49 4,040 67.536 میلیون 264.998 میلیارد - 3,783 3,888 3,790 3,972 1 1,488 3,880 1 10,000 3,896 23.779 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58.836 میلیون 8.7 میلیون 51.996 میلیون 15.54 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,882 223.00 2.21 9,994 111.00 1.10 13:49 1,492 4.519 میلیون 45.162 میلیارد 2,534.09 10,105 10,201 9,710 10,300 1 83 9,882 1 150 9,889 6.063 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 48.67 8.1 4.14 4.458 میلیون 61,000 4.142 میلیون 376,924
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 7,686 86.00 1.13 7,663 63.00 0.83 13:49 2,029 8.074 میلیون 61.868 میلیارد 6,925.78 7,600 7,660 7,300 7,850 2 8,418 7,685 2 63,420 7,700 16.959 هزار میلیارد 17.01 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون 16.45 5.61 16.18 6.969 میلیون 1.105 میلیون 8.074 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 30,530 986.00 3.34 30,009 465.00 1.57 13:49 1,265 1.138 میلیون 34.136 میلیارد 880.7 29,544 30,160 29,200 30,790 1 3,653 30,502 2 721 30,586 5.909 هزار میلیارد 7.317 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 99.78 20.27 6.51 1.137 میلیون 164 1.028 میلیون 110,000
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 6,000 600.00 11.11 5,674 274.00 5.07 13:44 58 1.84 میلیون 10.44 میلیارد - 5,400 5,400 5,400 6,000 1 10,000 5,350 1 10,000 6,000 2.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.84 میلیون - 1,000,000 840,000
فلات

گروه صنایع معادن فلات ایرانیان

سهام پایه فرابورس 11,159 95.00 0.84 11,133 121.00 1.08 13:42 487 2.059 میلیون 22.925 میلیارد - 11,254 11,440 10,980 11,440 0 673,237 6,064 58 - - 4.383 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.05 میلیون 9,268 1.959 میلیون 100,000
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام پایه فرابورس 17,748 16.00 0.09 17,690 42.00 0.24 13:42 192 562,764 9.955 میلیارد - 17,732 18,150 17,311 18,150 3 3,000 13,300 1 6,337 13,648 6.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 552,287 10,477 562,764 -
وآتوس

س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال

سهام پایه فرابورس 8,349 162.00 1.90 8,284 227.00 2.67 13:42 276 747,835 6.195 میلیارد - 8,511 8,279 8,256 8,520 3 1,000 5,000 1 118,500 5,048 178.73 میلیارد - - - - - - - - - - 747,835 - 747,835 -
وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

سهام پایه فرابورس 24,000 332.00 1.40 24,085 417.00 1.76 13:41 282 481,860 11.605 میلیارد - 23,668 24,378 23,043 24,378 1 336,043 15,463 26 450 16,359 2.367 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 481,860 - 481,860 -
وحکمت

بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)

سهام پایه فرابورس 3,985 123.00 2.99 4,008 100.00 2.43 13:41 2,903 17.541 میلیون 70.303 میلیارد - 4,108 3,988 3,985 4,100 0 21.832 میلیون 1,749 579 - - 6.162 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.741 میلیون 800,000 17.391 میلیون 150,000
وملت

سرمایه گذاری ملت

سهام پایه فرابورس 3,081 95.00 2.99 3,101 75.00 2.36 13:41 2,251 21.601 میلیون 66.978 میلیارد - 3,176 3,268 3,081 3,268 0 921,643 1,502 47 - - 3.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.078 میلیون 523,576 21.561 میلیون 40,000
ثعتما

س. ساختمانی اعتماد گستر

سهام پایه فرابورس 13,089 379.00 2.98 13,083 373.00 2.93 13:41 287 792,377 10.366 میلیارد - 12,710 13,089 12,753 13,091 1 9,857 7,289 1 4,300 7,320 899.02 میلیارد - - - - - - - - - - 792,377 - 792,377 -
شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

سهام فرابورس 99,700 5,600.00 5.95 97,300 3,200.00 3.40 13:41 2 700 68.11 میلیون - 94,100 94,100 94,100 99,700 1 50 97,300 1 200 99,700 5.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 27,988 61.00 0.22 27,916 11.00 0.04 12:45 528 2.023 میلیون 56.48 میلیارد 2,576.99 27,927 28,140 27,150 28,300 1 720 27,601 1 9,023 27,987 72.61 هزار میلیارد 82.935 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون 8.59 10.07 2.19 921,333 1.102 میلیون 1.564 میلیون 458,992
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 13,350 149.00 1.10 13,343 156.00 1.16 12:45 682 1.098 میلیون 14.65 میلیارد 1,609.23 13,499 13,700 13,121 13,700 1 6,834 13,321 1 500 13,365 7.775 هزار میلیارد 9.195 میلیون 2.85 میلیون 576,000 1.61 میلیون 1.24 میلیون 1.603 میلیون 715,525 10.83 6.25 4.84 1.098 میلیون - 1.098 میلیون -
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 36,711 385.00 1.04 36,960 136.00 0.37 12:44 718 625,271 23.11 میلیارد 1,467.68 37,096 36,001 35,870 38,000 1 342 36,711 1 2,500 36,965 1.892 هزار میلیارد 2.14 میلیون 251,259 51,000 159,573 91,686 469,354 107,953 17.02 20.03 3.91 625,271 - 569,911 55,360
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 9,350 146.00 1.54 9,454 42.00 0.44 12:43 1,097 6.052 میلیون 57.216 میلیارد 3,717.66 9,496 9,499 9,261 9,579 1 52,256 9,350 1 1,740 9,400 17.283 هزار میلیارد 20.336 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 120.2 5.32 13.31 4.172 میلیون 1.88 میلیون 3.663 میلیون 2.389 میلیون
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 85,302 2,776.00 3.15 87,386 692.00 0.79 12:43 158 38,898 3.358 میلیارد 381 88,078 84,641 84,636 89,897 1 188 85,158 1 1,900 86,990 21.787 هزار میلیارد 23.113 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 5632.95 78.78 3650.74 38,898 - 38,898 -
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 5,150 215.00 4.01 5,228 137.00 2.55 12:43 1,208 6.255 میلیون 32.696 میلیارد 3,968.04 5,365 5,330 5,097 5,396 1 1,000 5,134 1 347 5,184 4.292 هزار میلیارد 8.058 میلیون 4.452 میلیون 800,000 3.445 میلیون 1.007 میلیون 690,476 368,027 11.37 4.16 6.06 5.221 میلیون 1.034 میلیون 6.255 میلیون -
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,810 121.00 4.13 2,854 77.00 2.63 12:42 5,339 48.186 میلیون 137.529 میلیارد 6,252.04 2,931 2,939 2,785 2,980 2 100,000 2,806 1 469 2,810 17.586 هزار میلیارد 15.854 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 5.35 1.79 5.25 48.078 میلیون 107,624 40.939 میلیون 7.246 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,500 98.00 1.14 8,564 34.00 0.40 12:41 374 2.579 میلیون 22.082 میلیارد 6,786.51 8,598 8,590 8,405 8,610 4 2,000 8,454 1 84,952 8,500 257.94 هزار میلیارد 299.071 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون 10.75 3.75 7.01 2.169 میلیون 409,169 847,838 1.731 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,500 250.00 3.23 7,527 223.00 2.88 12:41 4,338 17.598 میلیون 132.462 میلیارد 4,391.04 7,750 7,700 7,365 7,845 2 28,000 7,500 1 963 7,500 37.201 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون 12.53 4.46 22.74 16.718 میلیون 880,000 17.038 میلیون 560,000
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,689 38.00 0.56 6,631 96.00 1.43 12:41 2,024 10.619 میلیون 70.418 میلیارد 10,844.96 6,727 6,657 6,490 6,727 2 13,893 6,682 2 33,582 6,689 295.988 هزار میلیارد 325.475 میلیون 118.352 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون 7.21 3.31 3.29 5.235 میلیون 5.384 میلیون 9.693 میلیون 926,451
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 28,000 76.00 0.27 28,063 13.00 0.05 12:41 747 725,354 20.356 میلیارد 544.89 28,076 28,952 27,175 28,952 1 200 27,920 1 646 28,049 4.211 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 25.24 17.61 4.39 725,354 - 659,185 66,169
کلوند

کاشی‌ الوند

سهام بورس 10,635 52.00 0.49 10,487 200.00 1.87 12:40 1,215 3.197 میلیون 33.53 میلیارد 4,793.44 10,687 10,600 10,216 10,765 1 3,000 10,636 1 1,500 10,658 4.275 هزار میلیارد 5.975 میلیون 2.19 میلیون 400,000 1.576 میلیون 613,817 1.817 میلیون 227,692 18.13 6.73 2.27 3.147 میلیون 50,000 3.197 میلیون -
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 16,999 569.00 3.24 17,246 322.00 1.83 12:40 558 1.396 میلیون 24.078 میلیارد 2,830.84 17,568 17,500 16,900 17,720 2 1,000 16,981 1 7,217 17,000 7.027 هزار میلیارد 7.105 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 31.57 9.19 9.78 1.396 میلیون - 1.396 میلیون -
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 20,005 573.00 2.95 19,823 391.00 2.01 12:40 1,019 1.874 میلیون 37.155 میلیارد 2,237.66 19,432 18,561 18,561 20,200 1 300 20,120 1 230 20,130 12.631 هزار میلیارد 15.211 میلیون 5.138 میلیون 650,000 3.483 میلیون 1.655 میلیون 9.245 میلیون 1.042 میلیون 11.93 7.58 1.34 1.849 میلیون 25,561 1.874 میلیون -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,097 92.00 0.90 10,182 7.00 0.07 12:40 1,846 7.047 میلیون 71.756 میلیارد 4,632.61 10,189 10,279 10,002 10,279 1 1,400 10,075 1 2,320 10,097 932.294 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 9.89 3.56 9.86 2.154 میلیون 4.893 میلیون 3.927 میلیون 3.12 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,440 2.00 0.05 4,489 47.00 1.06 12:39 6,605 50.338 میلیون 225.952 میلیارد 9,042.08 4,442 4,470 4,238 4,648 1 6,000 4,440 1 38,244 4,440 27.925 هزار میلیارد 31.959 میلیون 11.248 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 1983.22 5.17 9.75 49.588 میلیون 750,000 50.279 میلیون 59,000
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,240 336.00 2.82 12,103 199.00 1.67 12:39 2,703 6.252 میلیون 75.664 میلیارد 2,614.58 11,904 11,990 11,333 12,350 2 4,444 12,222 1 29,589 12,240 4.166 هزار میلیارد 5.185 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 28.25 6.54 3.88 6.252 میلیون 168 6.252 میلیون -
سهگمت

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 15,000 575.00 3.69 15,070 505.00 3.24 12:38 1,441 4.052 میلیون 61.068 میلیارد 3,544.45 15,575 15,014 14,797 15,600 1 500 14,951 1 3,245 14,951 7.833 هزار میلیارد 9.621 میلیون 2.999 میلیون 502,900 1.299 میلیون 1.701 میلیون 2.467 میلیون 500,607 - - - 3.928 میلیون 124,596 4.052 میلیون -
سکرما

سیمان‌ کرمان‌

سهام بورس 8,240 350.00 4.07 8,360 230.00 2.68 12:37 1,656 5.729 میلیون 47.892 میلیارد 11,567.31 8,590 8,550 8,199 8,592 1 450 8,241 1 500 8,340 8.516 هزار میلیارد 9.596 میلیون 2.557 میلیون 991,440 950,009 1.607 میلیون 1.606 میلیون 572,123 14.46 5.15 5.15 5.729 میلیون - 5.729 میلیون -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 4,040 24.00 0.59 4,068 4.00 0.10 12:37 739 4.631 میلیون 18.84 میلیارد 6,732.01 4,064 4,100 3,921 4,173 1 905 4,002 1 33,003 4,044 8.941 هزار میلیارد 11.714 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 53.39 7.77 7.69 4.631 میلیون - 4.631 میلیون -
سرود

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 7,292 39.00 0.53 7,331 0.00 0.00 12:37 828 2.785 میلیون 20.418 میلیارد 3,513.03 7,331 7,399 7,001 7,597 1 7,756 7,286 2 6,799 7,349 5.938 هزار میلیارد 6.958 میلیون 2.31 میلیون 810,000 1.144 میلیون 1.166 میلیون 1.8 میلیون 292,845 19.93 5.01 3.24 2.785 میلیون - 2.785 میلیون -
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 4,380 185.00 4.05 4,434 131.00 2.87 12:36 2,054 12.946 میلیون 57.405 میلیارد 5,184.61 4,565 4,598 4,360 4,598 1 10,000 4,373 1 8,328 4,442 2.929 هزار میلیارد 4.737 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.239 میلیون 37,882 74.91 8.2 2.29 12.946 میلیون - 12.946 میلیون -
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 46,900 1,789.00 3.67 47,301 1,388.00 2.85 12:36 1,623 1.229 میلیون 58.15 میلیارد 886.25 48,689 49,200 46,255 50,989 1 4,828 46,700 2 1,068 46,900 9.738 هزار میلیارد 8.915 میلیون 1.617 میلیون 55,000 940,376 676,442 1.239 میلیون 398,847 23.67 13.96 7.62 1.229 میلیون - 1.229 میلیون -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 24,370 190.00 0.77 24,719 159.00 0.65 12:34 1,227 1.606 میلیون 39.692 میلیارد 1,494.25 24,560 25,175 23,500 25,770 1 8,310 24,370 2 8,079 24,390 4.912 هزار میلیارد 4.968 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 560,743 51,412 94.08 20.02 8.64 1.606 میلیون - 1.606 میلیون -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,681 366.00 11.04 3,665 350.00 10.56 12:33 5,652 58.141 میلیون 213.074 میلیارد 7,351.46 3,315 3,506 3,506 3,681 1 4.147 میلیون 3,681 233 18,948 3,698 8.367 هزار میلیارد 11.858 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -369.33 6.25 5.59 58.041 میلیون 100,000 57.901 میلیون 240,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 15,027 0.00 0.00 14,312 0.00 0.00 12:33 1,681 8.409 میلیون 120.34 میلیارد 3,319.54 - 14,490 14,290 15,027 1 62,000 14,250 6 656 14,290 197.506 هزار میلیارد 244.187 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون 6.37 4.47 1.63 7.029 میلیون 1.379 میلیون 3.931 میلیون 4.477 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 15,027 715.00 5.00 14,946 634.00 4.43 12:33 3,815 44.226 میلیون 660.992 میلیارد - 14,312 14,490 14,290 15,027 1 8.328 میلیون 15,027 290 30 15,027 206.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.768 میلیون 13.458 میلیون 6.441 میلیون 37.785 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,532 406.00 5.00 8,427 301.00 3.70 12:32 1,141 4.298 میلیون 36.223 میلیارد 3,000.6 8,126 8,300 8,137 8,532 2 5,367 8,532 7 1,118 8,742 1.995 هزار میلیارد 2.254 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 -1319.85 13.83 19.66 4.248 میلیون 50,000 4.248 میلیون 50,000
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 26,950 89.00 0.33 27,176 315.00 1.17 12:32 1,084 1.868 میلیون 50.765 میلیارد 2,219.74 26,861 26,200 25,850 27,999 1 900 26,950 1 9,000 26,987 18.276 هزار میلیارد 19.598 میلیون 5.566 میلیون 680,400 2.747 میلیون 2.819 میلیون 6.221 میلیون 1.881 میلیون - - - 1.797 میلیون 71,400 1.721 میلیون 146,695
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 44,600 316.00 0.70 44,705 211.00 0.47 12:32 1,089 932,457 41.685 میلیارد 2,179.79 44,916 45,000 42,990 46,500 1 800 44,533 1 6,325 44,604 7.276 هزار میلیارد 8.891 میلیون 2.429 میلیون 162,000 1.989 میلیون 440,426 2.039 میلیون 279,124 25.49 16.16 3.49 932,457 - 932,457 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,430 257.00 2.96 8,490 197.00 2.27 12:32 1,012 4.844 میلیون 41.125 میلیارد 5,119.23 8,687 8,839 8,262 8,839 1 1,500 8,400 2 8,341 8,499 19.98 هزار میلیارد 79.736 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 26.13 4.58 0.46 3.894 میلیون 950,000 4.441 میلیون 403,141
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,210 89.00 2.07 4,267 32.00 0.74 12:30 5,557 34.52 میلیون 147.307 میلیارد 8,593.75 4,299 4,369 4,085 4,440 1 1,250 4,210 2 2,000 4,214 8.426 هزار میلیارد 10.874 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 26.72 1.82 4.59 33.814 میلیون 705,418 33.02 میلیون 1.5 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,379 160.00 4.97 3,338 119.00 3.70 12:30 5,131 91.628 میلیون 305.833 میلیارد 17,439.86 3,219 3,379 3,219 3,379 0 8.156 میلیون 3,379 356 - - 5.029 هزار میلیارد 4.686 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 -73.12 6.88 14.41 90.928 میلیون 700,000 91.427 میلیون 200,999
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 27,760 1,314.00 4.97 27,332 886.00 3.35 12:30 573 913,589 24.97 میلیارد 504.55 26,446 27,450 25,711 27,760 1 1,000 27,500 1 300 27,766 3.967 هزار میلیارد 4.757 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 11.07 7.98 2.12 913,589 - 913,589 -
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 22,979 65.00 0.28 22,879 35.00 0.15 12:30 458 882,915 20.2 میلیارد 1,156.57 22,914 23,700 22,500 23,700 1 1,000 22,979 1 500 22,979 45.828 هزار میلیارد 55.479 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون 12.6 10.14 2.31 872,815 10,100 576,414 306,501
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 18,712 388.00 2.03 18,442 658.00 3.45 12:30 1,024 1.753 میلیون 32.331 میلیارد 3,010.1 19,100 18,995 18,145 18,995 1 9,320 18,640 1 16,697 18,712 7.64 هزار میلیارد 8.896 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 1.483 میلیون 269,886 1.753 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 29,000 1,320.00 4.35 29,344 976.00 3.22 12:30 450 482,455 14.157 میلیارد 2,594.96 30,320 29,000 28,814 30,000 1 300 28,900 1 100 29,000 3.032 هزار میلیارد 3.855 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 12.18 7.87 1.73 428,737 53,718 482,420 35
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 3,688 23.00 0.62 3,715 4.00 0.11 12:30 2,861 18.885 میلیون 70.164 میلیارد 8,246.02 3,711 3,775 3,591 3,800 1 38,000 3,665 1 8,300 3,688 16.7 هزار میلیارد 15.407 میلیون 10.992 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون 4.17 1.52 4.18 18.85 میلیون 35,000 18.282 میلیون 602,489
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 51,200 1,125.00 2.15 51,143 1,182.00 2.26 12:30 427 182,765 9.347 میلیارد 445.76 52,325 52,898 50,000 53,400 1 20 51,099 1 1,934 51,200 4.605 هزار میلیارد 4.834 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 30.06 26.85 8.94 182,765 - 172,765 10,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 16,962 185.00 1.08 16,965 182.00 1.06 12:30 1,051 2.247 میلیون 38.127 میلیارد 1,454.61 17,147 16,603 16,602 17,429 1 786 16,962 1 837 16,973 6.859 هزار میلیارد 8.122 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 28.98 11.79 3.77 2.066 میلیون 181,528 2.246 میلیون 1,000
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,350 685.00 4.88 13,613 422.00 3.01 12:30 2,205 4.611 میلیون 62.765 میلیارد 5,232.59 14,035 13,720 13,335 13,990 2 450 13,345 2 19,214 13,430 5.193 هزار میلیارد 5.128 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 43.47 15.82 6.76 4.466 میلیون 144,976 4.591 میلیون 20,000
فلامی

لامیران‌

سهام بورس 49,200 3,038.00 6.58 48,659 2,497.00 5.41 12:30 644 598,960 29.145 میلیارد 1,918.72 46,162 49,056 47,001 50,779 1 300 48,640 1 5,000 49,210 2.842 هزار میلیارد 2.717 میلیون 389,859 60,000 95,935 293,924 332,574 144,845 - - - 583,960 15,000 553,342 45,618
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 31,700 499.00 1.60 31,592 391.00 1.25 12:30 982 932,333 29.455 میلیارد 2,034.31 31,201 30,740 30,700 32,299 2 320 31,601 1 2,394 31,700 7.8 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 24.48 17.53 8.15 932,333 - 932,333 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 44,600 2,038.00 4.37 44,978 1,660.00 3.56 12:30 2,925 1.961 میلیون 88.213 میلیارد 792.76 46,638 45,400 44,400 46,630 2 500 44,513 1 3,020 44,600 9.328 هزار میلیارد 8.709 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 86.73 31.22 15.5 1.961 میلیون - 1.911 میلیون 50,533
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,850 225.00 4.00 5,868 243.00 4.32 12:30 12,687 230.569 میلیون 1.353 هزار میلیارد 15,108.7 5,625 5,904 5,697 5,906 3 11,774 5,840 5 12,000 5,849 337.5 هزار میلیارد 503.161 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 11.03 4.49 7.01 169.999 میلیون 60.57 میلیون 134.658 میلیون 95.911 میلیون
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 3,950 63.00 1.62 3,904 17.00 0.44 12:30 245 2.03 میلیون 7.925 میلیارد - 3,887 4,050 3,890 4,050 1 10,243 3,887 1 26,100 3,990 12.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.05 میلیون 980,128 1.446 میلیون 584,076
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,315 156.00 4.94 3,283 124.00 3.93 12:30 7,926 149.37 میلیون 490.356 میلیارد 21,568.27 3,159 3,259 3,156 3,316 1 3,102 3,302 2 28,284 3,315 75.058 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 -5.09 -4.71 0.56 117.17 میلیون 32.2 میلیون 114.9 میلیون 34.47 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,115 74.00 1.43 5,154 35.00 0.67 12:30 731 3.345 میلیون 17.24 میلیارد 3,767.2 5,189 5,240 5,060 5,300 2 1,990 5,113 2 25,258 5,115 4.151 هزار میلیارد 4.567 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 7.41 2.77 7.15 3.335 میلیون 10,000 3.335 میلیون 10,000
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,498 113.00 1.09 10,389 4.00 0.04 12:30 8,996 44.344 میلیون 460.687 میلیارد 12,069.44 10,385 10,245 10,051 10,731 2 4,500 10,498 1 150,000 10,499 158.891 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 -1.36 -1.33 0.74 39.609 میلیون 4.735 میلیون 42.514 میلیون 1.83 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,278 45.00 0.86 5,243 10.00 0.19 12:30 748 6.122 میلیون 32.095 میلیارد 7,712.13 5,233 5,240 5,140 5,289 1 6,000 5,192 1 190 5,260 185.772 هزار میلیارد 201.323 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون 26.6 6.03 25.11 1.971 میلیون 4.151 میلیون 3.462 میلیون 2.66 میلیون
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 37,300 461.00 1.25 37,091 252.00 0.68 12:30 1,777 2.096 میلیون 77.739 میلیارد 817.47 36,839 36,000 35,270 38,395 3 227 37,110 1 3,964 37,500 9.21 هزار میلیارد 9.571 میلیون 2.057 میلیون 250,000 1.159 میلیون 898,126 3.026 میلیون 312,646 - - - 1.948 میلیون 147,854 2.074 میلیون 21,986
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,717 177.00 5.00 3,648 108.00 3.05 12:30 11,760 207.17 میلیون 755.852 میلیارد 10,913.9 3,540 3,650 3,499 3,717 5 42.414 میلیون 3,717 776 500,000 3,717 46.484 هزار میلیارد 513.403 میلیون 468.944 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 195.607 میلیون 11.562 میلیون 163.541 میلیون 43.628 میلیون
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 3,399 62.00 1.79 3,397 64.00 1.85 12:30 1,395 9.102 میلیون 30.921 میلیارد - 3,461 3,412 3,334 3,459 1 800 3,385 1 32 3,392 2.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.102 میلیون - 9.102 میلیون -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,225 71.00 3.09 2,242 54.00 2.35 12:30 19,344 277.45 میلیون 621.92 میلیارد 11,644.27 2,296 2,279 2,203 2,305 4 100,000 2,226 1 115,006 2,226 141.212 هزار میلیارد 554.589 میلیون 138.075 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون 14.23 2.54 1.43 263.381 میلیون 14.069 میلیون 235.097 میلیون 42.353 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,384 385.00 4.28 9,417 418.00 4.64 12:30 1,165 6.861 میلیون 64.61 میلیارد 5,989.65 8,999 9,448 9,200 9,448 1 5,000 9,381 1 2,000 9,448 22.736 هزار میلیارد 30.168 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 35.91 6.19 1.68 5.375 میلیون 1.485 میلیون 5.641 میلیون 1.219 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 35,088 404.00 1.16 35,234 550.00 1.59 12:30 3,355 3.391 میلیون 119.493 میلیارد 1,202.3 34,684 35,499 34,600 36,299 2 3,630 34,800 3 5,574 35,100 70.468 هزار میلیارد 71.131 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 3.371 میلیون 20,000 2.328 میلیون 1.064 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 37,372 857.00 2.24 37,845 384.00 1.00 12:30 1,651 1.655 میلیون 62.633 میلیارد 1,741.77 38,229 38,200 37,300 38,730 1 500 37,222 1 4,943 37,379 3.825 هزار میلیارد 3.783 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 21.97 12.93 3.47 1.615 میلیون 40,000 1.635 میلیون 20,000
وسرمد

بیمه سرمد

سهام پایه فرابورس 5,490 162.00 2.87 5,512 140.00 2.48 12:30 1,065 4.908 میلیون 27.05 میلیارد - 5,652 5,709 5,483 5,709 1 720,395 4,163 61 22,000 4,229 11.869 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.314 میلیون 593,824 4.888 میلیون 19,390
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,748 10.00 0.37 2,740 2.00 0.07 12:30 8,196 135.046 میلیون 370.037 میلیارد 16,838.3 2,738 2,777 2,659 2,848 8 140,000 2,750 14 229,625 2,750 137.995 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 6.75 1.57 0.83 102.588 میلیون 32.458 میلیون 89.956 میلیون 45.09 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 11,900 346.00 2.83 12,046 200.00 1.63 12:30 1,257 2.532 میلیون 30.502 میلیارد 1,763.47 12,246 12,300 11,866 12,380 4 5,000 11,880 1 14,202 12,000 12.613 هزار میلیارد 14.297 میلیون 3.693 میلیون 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 13.27 7.45 4.07 2.492 میلیون 40,000 2.519 میلیون 13,000
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام پایه فرابورس 3,950 0.00 0.00 3,887 0.00 0.00 12:30 378 3.037 میلیون 11.8 میلیارد 7,499.85 - 4,050 3,890 4,050 2 1,530 3,813 1 4,446 3,910 12.633 هزار میلیارد 13.431 میلیون 6.717 میلیون 2.5 میلیون 1.711 میلیون 5.005 میلیون 1.231 میلیون 1.206 میلیون 10.54 2.54 10.32 1.898 میلیون 1.138 میلیون 1.467 میلیون 1.57 میلیون
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 110,057 4,850.00 4.22 110,381 4,526.00 3.94 12:30 534 144,952 16 میلیارد 278.05 114,907 112,600 109,162 114,000 1 320 110,057 1 263 110,057 6.142 هزار میلیارد 7.676 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 154.59 4079.79 1.84 144,952 - 138,476 6,476
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 27,352 1,302.00 5.00 27,223 1,173.00 4.50 12:30 12,828 31.066 میلیون 845.715 میلیارد 3,085.25 26,050 27,352 26,478 27,352 0 189,911 27,352 62 - - 62.52 هزار میلیارد 30.653 میلیون 51.653 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون 15.94 10.16 2.07 30.427 میلیون 639,748 25.364 میلیون 5.702 میلیون
سشمال

سیمان‌ شمال‌

سهام بورس 6,300 290.00 4.40 6,468 122.00 1.85 12:30 2,482 12.487 میلیون 80.765 میلیارد 21,765.58 6,590 6,600 6,261 6,850 1 31,250 6,270 4 10,000 6,300 8.502 هزار میلیارد 8.033 میلیون 2.875 میلیون 1.075 میلیون 1.052 میلیون 1.822 میلیون 1.542 میلیون 356,279 22.85 4.47 5.28 11.987 میلیون 500,000 12.327 میلیون 160,089
سخاش

سیمان‌خاش‌

سهام بورس 34,052 1,792.00 5.00 34,439 1,405.00 3.92 12:30 730 686,267 23.634 میلیارد 1,892.09 35,844 35,265 34,052 36,500 6 500 18,018 1 5,685 34,052 4.481 هزار میلیارد 4.94 میلیون 1.237 میلیون 125,000 829,498 407,062 1.369 میلیون 348,496 12.42 7.54 3.16 686,267 - 686,267 -
وجامی

سرمایه گذاری جامی

سهام پایه فرابورس 14,197 24.00 0.17 13,976 197.00 1.39 12:30 635 1.531 میلیون 21.4 میلیارد - 14,173 13,860 13,850 14,197 1 394,417 9,394 66 2,000 9,783 1.701 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.531 میلیون - 1.521 میلیون 10,000
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 11,290 368.00 3.37 11,153 231.00 2.11 12:30 2,634 8.684 میلیون 96.854 میلیارد 3,651.84 10,922 11,100 10,786 11,430 2 400 11,285 1 16,075 11,290 21.298 هزار میلیارد 25.772 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون 9.89 6.54 5.73 8.136 میلیون 547,995 6.377 میلیون 2.307 میلیون
کپارس

کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 34,590 120.00 0.35 34,261 209.00 0.61 12:30 480 715,555 24.516 میلیارد 1,121.36 34,470 34,998 33,701 34,998 1 3,427 34,090 1 6,376 34,590 4.295 هزار میلیارد 4.517 میلیون 840,897 124,605 608,525 232,372 1.24 میلیون 201,145 21.13 18.29 3.43 695,335 20,220 688,205 27,350
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام پایه فرابورس 1,443 296.00 25.81 1,457 310.00 27.03 12:30 858 12.159 میلیون 17.715 میلیارد - 1,147 1,487 1,443 1,531 1 149,000 773 3 10,000 773 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.159 میلیون - 7.189 میلیون 4.971 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,320 27.00 1.15 2,338 9.00 0.38 12:30 5,817 88.098 میلیون 205.969 میلیارد 18,428.76 2,347 2,300 2,240 2,400 1 100,000 2,320 1 1,000 2,320 18.682 هزار میلیارد 17.74 میلیون 13.004 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 24.52 1.53 26.04 85.498 میلیون 2.6 میلیون 80.74 میلیون 7.357 میلیون
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 14,990 322.00 2.10 14,945 367.00 2.40 12:29 545 1.289 میلیون 19.27 میلیارد 1,482.5 15,312 14,621 14,586 15,297 1 110 14,835 1 5,000 14,999 2.603 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 48.3 16.61 3.16 1.112 میلیون 177,643 1.241 میلیون 48,321
خودکفا

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

سهام پایه فرابورس 71,500 534.00 0.75 69,869 1,097.00 1.55 12:29 2,134 2.445 میلیون 170.842 میلیارد - 70,966 71,977 68,838 72,500 1 102,971 34,928 63 158 35,190 35.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.385 میلیون 60,000 2.395 میلیون 50,018
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,900 136.00 3.61 3,873 109.00 2.90 12:29 1,784 13.422 میلیون 51.98 میلیارد 6,984.07 3,764 3,739 3,606 3,952 1 9,000 3,900 1 34,326 3,927 3.388 هزار میلیارد 3.555 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 13.397 میلیون 25,000 10.684 میلیون 2.738 میلیون