شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 3,258 155.00 5.00 3,103 0.00 0.00 17:09 1 19,077 62.153 میلیون 6,252.04 3,103 3,258 3,258 3,258 1 18.422 میلیون 3,258 318 1,000 3,260 18.618 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - - - - -
ثقزوی

شرکت عمران و سازندگی قزوین

سهام پایه فرابورس 12,820 396.00 3.00 12,890 326.00 2.47 15:39 631 1.748 میلیون 22.527 میلیارد - 13,216 13,216 12,820 13,590 0 241,780 3,733 28 - - 2.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.718 میلیون 29,600 1.748 میلیون -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 12,521 596.00 5.00 12,280 355.00 2.98 15:30 213 6.226 میلیون 77.961 میلیارد 6,786.51 11,925 11,930 12,521 12,521 1 13.099 میلیون 12,521 247 10,000 15,000 357.75 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 5.224 میلیون 1.002 میلیون 664,483 5.562 میلیون
لپیام

گسترش صنایع پیام

سهام پایه فرابورس 22,000 3,033.00 15.99 19,916 949.00 5.00 15:30 5 164,979 3.63 میلیارد - 18,967 18,971 22,000 22,000 0 885,484 5,321 45 - - 3.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 33,700 1,145.00 3.29 34,574 271.00 0.78 15:13 1,556 3.973 میلیون 137.374 میلیارد 1,482.5 34,845 34,817 33,140 35,790 2 1,090 33,700 4 2,575 33,700 5.894 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 - - - 1.816 میلیون 2.157 میلیون 3.963 میلیون 10,000
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 8,975 427.00 5.00 8,870 322.00 3.77 15:00 196 5.031 میلیون 45.156 میلیارد 5,400.33 8,548 8,550 8,975 8,975 0 45.04 میلیون 8,975 1847 - - 14.747 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - 4.68 میلیون 350,989 178,046 4.853 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,095 385.00 4.99 8,055 345.00 4.47 14:49 792 14.41 میلیون 116.647 میلیارد 15,108.7 7,710 7,712 8,095 8,095 0 26.627 میلیون 8,095 1222 - - 484.68 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 13.51 میلیون 900,000 1.698 میلیون 12.712 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 9,793 466.00 5.00 9,793 466.00 5.00 14:32 409 8.915 میلیون 87.303 میلیارد 8,017.1 9,327 9,331 9,793 9,793 0 13.964 میلیون 9,793 361 - - 27.91 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 8.215 میلیون 700,000 864,881 8.05 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,448 168.00 2.68 6,297 17.00 0.27 14:10 839 2.839 میلیون 17.966 میلیارد 23,169.52 6,280 6,280 6,153 6,470 2 1,000 6,449 1 5,535 6,449 17.314 هزار میلیارد 19.188 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 - - - 2.487 میلیون 352,461 2.71 میلیون 129,343
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 24,890 281.00 1.12 25,129 42.00 0.17 14:05 540 421,277 10.452 میلیارد 1,088.64 25,171 25,171 24,625 25,200 1 100 24,890 1 1,049 24,890 226.152 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 421,277 - 414,477 6,800
وحافظ

بیمه حافظ

سهام پایه فرابورس 37,335 1,074.00 2.80 38,639 230.00 0.60 14:04 2,816 3.584 میلیون 138.496 میلیارد - 38,409 38,415 37,257 39,561 1 8,785 13,874 1 7,585 14,436 4.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.584 میلیون - 3.316 میلیون 268,383
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام پایه فرابورس 6,387 186.00 3.00 6,276 75.00 1.21 14:02 1,192 11.06 میلیون 69.417 میلیارد - 6,201 6,201 6,015 6,387 25 - - 0 444,202 2,726 7.719 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.714 میلیون 345,833 10.31 میلیون 750,000
خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

سهام پایه فرابورس 15,040 147.00 0.99 15,002 109.00 0.73 14:01 1,317 2.721 میلیون 40.819 میلیارد - 14,893 14,905 14,447 15,339 0 400,667 9,603 10 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.721 میلیون - 2.721 میلیون -
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 121,550 3.00 0.00 121,553 0.00 0.00 13:47 3 160 19.448 میلیون 321.26 121,553 121,553 121,550 121,553 1 16 121,003 1 1,525 121,550 121.551 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - - - - -
ورفاه4

بانک رفاه کارگران

سهام پایه فرابورس 730.34 269.00 26.90 733.92 266.00 26.60 13:40 12 4.54 میلیارد 3.332 هزار میلیارد - 1,000 737.26 730.34 737.26 - - - - 17.119 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.54 میلیارد - 4.54 میلیارد
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 65,700 19.00 0.03 66,989 1,270.00 1.93 13:12 4,007 2.542 میلیون 170.269 میلیارد 1,741.77 65,719 65,761 63,033 69,004 1 60 65,999 2 2,347 65,999 6.702 هزار میلیارد 4.054 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - 2.414 میلیون 127,774 2.489 میلیون 53,001
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 78,115 3,719.00 5.00 77,118 2,722.00 3.66 13:12 5,114 18.811 میلیون 1.451 هزار میلیارد 1,288.56 74,396 74,410 73,100 78,115 1 338,367 78,115 95 100 78,115 46.293 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 17.592 میلیون 1.219 میلیون 11.081 میلیون 7.73 میلیون
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 34,290 836.00 2.50 33,957 503.00 1.50 13:12 1,392 1.209 میلیون 41.19 میلیارد 775.29 33,454 33,454 33,110 34,350 1 100 34,295 1 628 34,295 2.377 هزار میلیارد - - 40,000 48,301 89,383 117,424 25,114 - - - 1.209 میلیون - 1.209 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 52,890 2,783.00 5.00 52,890 2,783.00 5.00 13:12 1,306 1.354 میلیون 71.623 میلیارد 1,235.42 55,673 55,641 52,890 52,890 980 2,211 52,890 5 1.638 میلیون 52,890 14.809 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.15 میلیون 204,423 1.354 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 30,545 119.00 0.39 30,309 117.00 0.38 13:11 7,528 5.972 میلیون 181.008 میلیارد 1,057.71 30,426 30,426 28,905 31,000 16 12,500 30,530 5 7,120 30,530 45.464 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 5.571 میلیون 401,555 5.021 میلیون 950,892
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 65,320 3,109.00 5.00 65,039 2,828.00 4.55 13:11 25,979 33.576 میلیون 2.184 هزار میلیارد - 62,211 62,774 63,500 65,321 4 2,702 65,319 9 4,123 65,319 179.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.152 میلیون 1.424 میلیون 22.088 میلیون 11.488 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 14,152 673.00 4.99 14,116 637.00 4.73 13:11 565 4.225 میلیون 59.642 میلیارد 5,043.92 13,479 13,480 13,560 14,152 0 394,326 14,152 12 - - 68.773 هزار میلیارد 104.214 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 2.017 میلیون 2.208 میلیون 1.08 میلیون 3.145 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 947 45.00 4.99 940 38.00 4.21 13:00 42,793 1.218 میلیارد 1.144 هزار میلیارد 32,012.42 902 902 908 947 26 3.868 میلیون 947 89 697,132 947 210.491 هزار میلیارد 2.147 میلیارد 185.411 میلیون 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 870.264 میلیون 347.345 میلیون 957.106 میلیون 260.504 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 919 34.00 3.84 913 28.00 3.16 12:59 21,290 543.856 میلیون 496.333 میلیارد 27,685.51 885 885 898 923 15 140,449 918 16 433,717 918 160.098 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 451.249 میلیون 92.607 میلیون 333.098 میلیون 210.758 میلیون
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 23,200 706.00 2.95 23,460 446.00 1.87 12:58 2,351 5.375 میلیون 126.1 میلیارد 3,522.84 23,906 23,901 22,711 25,100 4 6,843 23,201 4 1,949 23,201 5.396 هزار میلیارد 2.883 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 - - - 5.325 میلیون 50,000 4.505 میلیون 870,045
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 40,902 213.00 0.52 40,853 164.00 0.40 12:58 1,111 883,864 36.169 میلیارد 544.89 40,689 40,686 39,000 42,687 3 70 40,755 1 612 40,755 6.104 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 - - - 716,604 167,260 883,864 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 76,800 3,677.00 4.57 78,859 1,618.00 2.01 12:58 18,183 13.076 میلیون 1.031 هزار میلیارد 825.77 80,477 80,044 76,454 84,000 4 21,300 76,700 82 19,716 76,700 146.681 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 12.329 میلیون 747,787 12.956 میلیون 120,091
فلامی

لامیران‌

سهام بورس 81,992 41.00 0.05 82,272 321.00 0.39 12:57 527 231,290 19.158 میلیارد 1,918.72 81,951 81,953 80,000 85,303 43 58,185 85,500 2 58,380 85,500 4.936 هزار میلیارد 3.146 میلیون 396,675 60,000 95,935 293,924 332,574 144,845 - - - 201,290 30,000 231,290 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,797 418.00 4.99 8,688 309.00 3.69 12:56 4,155 45.683 میلیون 396.898 میلیارد 7,219.47 8,379 8,379 8,354 8,797 5 483,749 8,797 72 72,165 8,797 1246.728 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 30.511 میلیون 15.172 میلیون 10.466 میلیون 35.216 میلیون
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 61,280 1,477.00 2.35 62,263 494.00 0.79 12:56 792 273,850 16.781 میلیارد 457.79 62,757 62,755 60,810 62,649 5 47 61,280 1 2,349 61,300 3.736 هزار میلیارد 3.213 میلیون 224,127 60,000 89,550 134,577 181,589 129,405 - - - 273,850 - 273,850 -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,520 61.00 1.12 5,491 32.00 0.59 12:56 19,000 145.544 میلیون 799.149 میلیارد 6,487.13 5,459 5,459 5,420 5,594 71 808,988 5,579 10 773,358 5,579 280.041 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 138.533 میلیون 7.011 میلیون 66.842 میلیون 78.702 میلیون
دکوثر

داروسازی‌ کوثر

سهام بورس 19,950 330.00 1.68 19,815 195.00 0.99 12:55 2,422 4.281 میلیون 84.837 میلیارد 2,938.74 19,620 19,620 19,004 20,500 3 2,694 19,900 2 3,900 19,900 10.699 هزار میلیارد 8.729 میلیون 2.78 میلیون 540,000 1.579 میلیون 1.2 میلیون 2.526 میلیون 242,457 - - - 4.131 میلیون 150,000 4.281 میلیون -
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 22,214 377.00 1.73 22,221 384.00 1.76 12:54 2,074 2.648 میلیون 58.833 میلیارد 1,763.47 21,837 21,833 21,311 22,782 3 1,929 22,201 4 2,160 22,201 22.888 هزار میلیارد - - 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 - - - 2.613 میلیون 34,851 2.648 میلیون -
گزسکه

گز سکه

سهام فرابورس 7,718 368.00 5.01 7,718 368.00 5.01 12:30 1 35,000 270.13 میلیون - 7,350 7,718 7,718 7,718 0 15,000 7,718 1 - - 186.43 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

سهام فرابورس 121,000 2,400.00 2.02 121,000 2,400.00 2.02 12:30 2 11,200 1.355 میلیارد - 118,600 121,000 121,000 121,000 0 - - 0 - - 7.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,200 11,200 -
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 10,203 484.00 4.98 10,203 484.00 4.98 12:30 2 100,000 1.02 میلیارد - 9,719 10,203 10,203 10,203 1 10,000 7,000 1 20,000 10,204 3.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000 -
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام پایه فرابورس 7,040 67.00 0.96 6,877 96.00 1.38 12:30 4,527 20.697 میلیون 142.325 میلیارد - 6,973 6,970 6,764 7,170 0 18,919 3,362 13 - - 10.654 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.697 میلیون - 20.697 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 86,600 3,042.00 3.64 86,258 2,700.00 3.23 12:30 19,742 19.936 میلیون 1.72 هزار میلیارد 2,440.78 83,558 83,983 80,000 87,735 4 5,014 86,600 13 3,323 86,600 120.761 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 18.69 میلیون 1.246 میلیون 18.808 میلیون 1.128 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 19,730 478.00 2.48 19,932 680.00 3.53 12:30 3,785 9.92 میلیون 197.726 میلیارد 2,534.09 19,252 19,248 18,850 20,214 5 3,255 19,730 7 11,147 19,730 11.96 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 9.563 میلیون 356,946 9.744 میلیون 176,277
وحکمت

بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)

سهام پایه فرابورس 4,362 127.00 3.00 4,353 118.00 2.79 12:30 1,375 8.42 میلیون 36.651 میلیارد - 4,235 4,236 4,260 4,362 0 21.832 میلیون 1,749 579 - - 6.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.42 میلیون - 7.82 میلیون 600,000
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام پایه فرابورس 120,759 3,733.00 3.00 126,448 1,956.00 1.57 12:30 10,650 4.604 میلیون 582.209 میلیارد - 124,492 125,091 120,758 128,226 0 486,008 63,398 436 - - 74.695 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.584 میلیون 20,511 4.38 میلیون 224,009
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام پایه فرابورس 18,200 134.00 0.74 17,672 394.00 2.18 12:30 4,162 18.412 میلیون 325.375 میلیارد - 18,066 18,039 17,525 18,380 0 6.561 میلیون 12,015 273 - - 17.053 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.209 میلیون 1.203 میلیون 17.846 میلیون 565,894
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,764 50.00 1.35 3,749 35.00 0.94 12:30 7,959 71.582 میلیون 268.39 میلیارد 6,037.4 3,714 3,714 3,660 3,847 1 30,000 3,765 1 50,000 3,767 12.349 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 71.582 میلیون - 71.54 میلیون 42,480
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 9,019 429.00 4.99 8,885 295.00 3.43 12:30 1,064 4.241 میلیون 38.203 میلیارد 5,996.37 8,590 8,596 8,868 9,019 1 561,063 9,019 133 2,000 9,090 5.357 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 4.241 میلیون - 3.841 میلیون 400,000
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام پایه فرابورس 40,777 1,261.00 3.00 40,777 1,261.00 3.00 12:30 991 975,115 39.762 میلیارد - 42,038 41,940 40,777 40,777 66 - - 0 382,059 10,989 12.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 975,115 - 975,115 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 11,076 527.00 5.00 10,980 431.00 4.09 12:30 2,573 9.999 میلیون 109.792 میلیارد 10,078.58 10,549 10,552 10,670 11,076 0 34,711 11,076 8 - - 4.392 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 9.999 میلیون - 8.695 میلیون 1.304 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 31,675 1,508.00 5.00 31,168 1,001.00 3.32 12:30 3,503 7.191 میلیون 224.135 میلیارد 2,098.5 30,167 30,172 29,150 31,675 1 509,783 31,675 116 1,659 31,675 9.955 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 7.015 میلیون 176,450 5.191 میلیون 2 میلیون
آ س پح

ح. آ.س.پ

سهام فرابورس 4,120 146.00 3.67 4,031 57.00 1.43 12:30 450 2.833 میلیون 11.421 میلیارد - 3,974 4,140 3,951 4,140 2 5,500 4,070 1 8,534 4,120 403.1 میلیارد - - - - - - - - - - 2.823 میلیون 10,000 2.833 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,300 367.00 3.69 10,381 448.00 4.51 12:30 2,035 22.404 میلیون 232.583 میلیارد 11,822.04 9,933 9,934 10,000 10,429 3 9,617 10,351 1 4,137 10,351 24.833 هزار میلیارد 50.705 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 11.283 میلیون 11.121 میلیون 10.68 میلیون 11.724 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 49,401 2,069.00 4.37 49,430 2,098.00 4.43 12:30 837 3.402 میلیون 168.163 میلیارد 689.58 47,332 47,337 47,000 49,698 1 50 49,696 1 268 49,696 9.465 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 1.864 میلیون 1.538 میلیون 3.402 میلیون -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 83,970 2,315.00 2.84 84,967 3,312.00 4.06 12:30 46,492 4.825 میلیون 409.932 میلیارد 32.2 81,655 81,662 82,610 85,737 40 2,584 83,960 11 2,396 83,960 27.827 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.807 میلیون 17,808 4.658 میلیون 166,914
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 13,700 382.00 2.71 13,879 203.00 1.44 12:30 10,709 14.517 میلیون 201.482 میلیارد 2,437.68 14,082 14,083 13,600 14,280 54 55,000 13,800 2 54,133 13,800 8.328 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 13.8 میلیون 717,096 14.404 میلیون 113,396
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 7,579 360.00 4.99 7,579 360.00 4.99 12:30 21,117 20.782 میلیون 157.509 میلیارد - 7,219 7,223 7,579 7,579 130 48.932 میلیون 7,579 5877 162,111 7,579 181.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.282 میلیون 500,000 20.772 میلیون 10,701
شتولی

تولی‌پرس‌

سهام پایه فرابورس 11,890 242.00 1.99 11,898 234.00 1.93 12:30 444 1.56 میلیون 18.562 میلیارد - 12,132 12,131 11,890 12,080 0 1,000 3,002 1 - - 2.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.56 میلیون - 1.56 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 32,730 1,100.00 3.25 32,919 911.00 2.69 12:30 10,850 13.165 میلیون 433.371 میلیارد - 33,830 33,819 32,139 33,809 5 12,477 32,700 13 5,794 32,700 105.341 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.016 میلیون 1.149 میلیون 12.689 میلیون 475,822
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 44,196 2,104.00 5.00 42,997 905.00 2.15 12:30 3,120 5.174 میلیون 222.479 میلیارد 1,690.32 42,092 42,109 41,460 44,196 1 780 44,196 2 280 44,196 9.906 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 5.114 میلیون 60,000 4.423 میلیون 750,985
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام پایه فرابورس 10,198 645.00 6.75 10,323 770.00 8.06 12:30 1,128 6.653 میلیون 68.671 میلیارد - 9,553 9,556 9,999 10,498 24 - - 0 1.092 میلیون 1,913 26.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.602 میلیون 50,500 6.239 میلیون 413,228
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,751 104.00 2.14 4,869 14.00 0.29 12:30 2,441 28.291 میلیون 137.741 میلیارد 12,171.11 4,855 4,855 4,670 5,088 1 31,317 4,750 5 1,799 4,750 7.304 هزار میلیارد 19.136 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 26.13 میلیون 2.16 میلیون 28.178 میلیون 112,375
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 19,019 22.00 0.12 19,112 115.00 0.61 12:30 2,124 3.48 میلیون 66.518 میلیارد 5,003.89 18,997 18,961 18,048 19,900 1 68,978 18,051 17 50,000 18,051 15.29 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 3.404 میلیون 76,381 3.253 میلیون 227,219
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 38,493 1,833.00 5.00 38,396 1,736.00 4.74 12:30 38,031 8.989 میلیون 345.128 میلیارد 736.97 36,660 36,680 37,500 38,493 228 334,916 38,493 269 18,766 38,493 23.038 هزار میلیارد 29.016 میلیون 28.605 میلیون - - - - - - - - 8.983 میلیون 5,679 5.804 میلیون 3.184 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 5,449 259.00 4.99 5,405 215.00 4.14 12:30 1,982 14.174 میلیون 76.608 میلیارد 16,536.8 5,190 5,192 5,250 5,449 1 2.085 میلیون 5,449 86 1,000 5,492 6.485 هزار میلیارد 4.725 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 - - - 14.174 میلیون - 12.973 میلیون 1.201 میلیون
وسین

بیمه سینا

سهام پایه فرابورس 7,089 219.00 3.00 7,128 180.00 2.46 12:30 341 2.187 میلیون 15.506 میلیارد - 7,308 7,306 7,089 7,089 1 13,696 1,838 2 63 1,840 10.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.187 میلیون - 2.187 میلیون -
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 3,135 94.00 3.09 3,071 30.00 0.99 12:30 34,145 372.765 میلیون 1.145 هزار میلیارد - 3,041 3,042 2,900 3,180 - - - - 64.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 369.006 میلیون 3.759 میلیون 372.631 میلیون 134,189
وسرمد

بیمه سرمد

سهام پایه فرابورس 9,406 273.00 2.99 9,111 22.00 0.24 12:30 4,405 24.196 میلیون 220.449 میلیارد - 9,133 9,130 8,860 9,406 1 720,395 4,163 61 22,000 4,229 19.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.794 میلیون 1.402 میلیون 23.789 میلیون 407,000
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 15,783 751.00 5.00 15,715 683.00 4.54 12:30 4,252 15.439 میلیون 242.632 میلیارد 2,255.9 15,032 15,040 15,171 15,783 1 2.375 میلیون 15,783 394 20 15,783 37.018 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 12.245 میلیون 3.194 میلیون 12.339 میلیون 3.1 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 11,145 530.00 4.99 11,112 497.00 4.68 12:30 35,967 31.655 میلیون 351.766 میلیارد 583.63 10,615 10,621 11,012 11,145 106 3.25 میلیون 11,145 833 36,907 11,145 111.12 هزار میلیارد 189.108 میلیون 122.81 میلیون - - - - - - - - 31.258 میلیون 397,240 31.64 میلیون 14,573
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام پایه فرابورس 26,163 809.00 3.00 26,792 180.00 0.67 12:30 1,336 3.018 میلیون 80.848 میلیارد - 26,972 26,976 26,163 27,597 3 3,000 13,300 1 6,337 13,648 9.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.774 میلیون 243,723 2.868 میلیون 150,000
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,387 161.00 4.99 3,370 144.00 4.46 12:30 10,009 174.548 میلیون 588.275 میلیارد 20,557.45 3,226 3,227 3,281 3,387 4 26.848 میلیون 3,387 1490 3,014 3,387 207.267 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 165.356 میلیون 9.192 میلیون 123.455 میلیون 51.092 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام پایه فرابورس 4,490 73.00 1.60 4,580 17.00 0.37 12:30 3,091 25.501 میلیون 116.805 میلیارد - 4,563 4,560 4,460 4,670 1 1.568 میلیون 1,637 36 1,900 1,650 25.287 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.601 میلیون 1.9 میلیون 25.474 میلیون 26,827
دی

بانک دی

سهام فرابورس 6,270 22.00 0.35 6,322 74.00 1.18 12:30 5,200 41.225 میلیون 260.62 میلیارد 11,580.43 6,248 6,248 6,050 6,495 2 6,353 6,270 3 1,100 6,270 39.987 هزار میلیارد 386.302 میلیون 242.057 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 35.989 میلیون 5.236 میلیون 41.131 میلیون 94,418
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 51,998 1,571.00 3.12 52,326 1,899.00 3.77 12:30 1,187 1.495 میلیون 78.251 میلیارد 669.5 50,427 50,431 50,829 53,370 1 2,000 51,930 1 1,000 51,930 2.389 هزار میلیارد 4.662 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 - - - 1.437 میلیون 58,219 1.083 میلیون 412,809
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,355 239.00 1.40 17,488 372.00 2.17 12:30 9,695 32.571 میلیون 569.613 میلیارد 3,275.2 17,116 17,115 17,100 17,971 1 39,569 17,353 9 30,000 17,353 51.348 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 30.955 میلیون 1.617 میلیون 32.121 میلیون 450,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 61,105 184.00 0.30 60,889 32.00 0.05 12:30 294 224,026 13.595 میلیارد 703.17 60,921 60,921 59,210 62,344 1 1,000 61,105 1 40 61,105 487.112 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 224,026 - 198,338 25,688
وآرین

شرکت توسعه اقتصادی آرین

سهام پایه فرابورس 4,699 145.00 2.99 4,753 91.00 1.88 12:30 4,811 38.852 میلیون 184.67 میلیارد - 4,844 4,847 4,699 4,989 1 8,948 1,875 1 16,993 1,876 6.654 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.452 میلیون 400,400 38.852 میلیون -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 23,387 1,113.00 5.00 22,566 292.00 1.31 12:30 28,339 605,661 14.165 میلیارد 21.02 22,274 22,274 23,387 23,387 179 6.502 میلیون 23,387 1915 3,747 23,387 4.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 605,661 - 605,346 315
لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

سهام پایه فرابورس 6,975 27.00 0.39 6,880 68.00 0.98 12:30 9,865 49.099 میلیون 337.778 میلیارد - 6,948 6,951 6,752 7,080 6 20,300 3,990 2 152,180 3,990 22.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 48.268 میلیون 830,831 48.839 میلیون 260,000
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام پایه فرابورس 2,759 5.00 0.18 2,724 40.00 1.45 12:30 2,417 18.503 میلیون 50.409 میلیارد - 2,764 2,764 2,683 2,791 1 149,000 773 3 10,000 773 9.157 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.498 میلیون 5,000 18.503 میلیون 500
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 55,400 1,140.00 2.02 55,787 753.00 1.33 12:30 2,026 1.378 میلیون 76.869 میلیارد 2,594.96 56,540 56,517 54,400 57,999 1 250 55,401 2 2,360 55,401 5.579 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 1.378 میلیون 85 1.208 میلیون 170,000
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,630 157.00 1.01 15,628 155.00 1.00 12:30 1,209 3.124 میلیون 48.823 میلیارد 2,936.66 15,473 15,473 15,301 15,918 2 50 15,630 1 6,553 15,650 37.507 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 3.023 میلیون 100,456 3.119 میلیون 5,073
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 83,000 2,323.00 2.88 80,182 495.00 0.61 12:30 2,609 890,667 71.415 میلیارد 849.85 80,677 80,677 79,000 83,612 9 822 83,000 3 2,800 83,000 9.681 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 890,667 - 890,667 -
کقزوی

شیشه‌ قزوین‌

سهام پایه فرابورس 7,193 209.00 2.99 7,103 119.00 1.70 12:30 190 1.758 میلیون 12.644 میلیارد - 6,984 6,992 7,193 7,193 3 10,450 2,345 2 31,720 2,400 10.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.758 میلیون - 757,861 1,000,000
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 80,110 342.00 0.43 80,765 997.00 1.25 12:30 1,396 1.299 میلیون 104.914 میلیارد 504.55 79,768 79,788 78,000 83,499 2 124 80,100 1 494 80,100 12.115 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.191 میلیون 108,079 1.299 میلیون -
دقاضی

داروسازی شهید قاضی

سهام پایه فرابورس 82,128 2,540.00 3.00 83,549 1,119.00 1.32 12:30 271 102,879 8.451 میلیارد - 84,668 84,663 82,128 83,988 1 279 67,695 1 115 69,995 33.837 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 102,879 - 102,879 -
رنیکح

ح.جنرال مکانیک

سهام فرابورس 26,582 165.00 0.62 26,208 209.00 0.79 12:30 4,801 2.822 میلیون 73.956 میلیارد - 26,417 26,100 25,600 26,749 16 10,000 26,600 1 2,951 26,600 13.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.637 میلیون 185,000 2.82 میلیون 1,767
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 6,683 318.00 5.00 6,539 174.00 2.73 12:30 1,813 12.164 میلیون 79.549 میلیارد 6,852.59 6,365 6,365 6,333 6,683 1 3,806 6,680 2 262 6,680 8.275 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 11.414 میلیون 750,000 11.564 میلیون 600,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 7,828 372.00 4.99 7,712 256.00 3.43 12:30 1,714 8.36 میلیون 64.473 میلیارد 6,553.93 7,456 7,461 7,356 7,828 0 318,947 7,828 60 - - 11.568 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 5.3 میلیون 3.06 میلیون 8.221 میلیون 139,283
وجامی

سرمایه گذاری جامی

سهام پایه فرابورس 12,879 398.00 3.00 12,986 291.00 2.19 12:30 1,978 3.456 میلیون 44.873 میلیارد - 13,277 13,284 12,879 13,599 1 394,417 9,394 66 2,000 9,783 2.467 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.456 میلیون - 3.456 میلیون -
ثاژن

سخت آژند

سهام پایه فرابورس 6,786 261.00 4.00 6,611 86.00 1.32 12:30 94 531,062 3.604 میلیارد - 6,525 6,525 6,786 6,786 2 642 3,101 1 5,755 3,149 2.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 531,062 - 531,062 -
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام پایه فرابورس 4,756 147.00 3.00 4,806 97.00 1.98 12:30 521 2.685 میلیون 12.768 میلیارد - 4,903 4,901 4,756 4,756 1 13,000 1,629 1 17,000 1,630 12.897 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.685 میلیون - 2.685 میلیون -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 22,806 1,086.00 5.00 22,517 797.00 3.67 12:30 1,182 1.936 میلیون 44.16 میلیارد 2,048.67 21,720 21,747 22,806 22,806 0 1.029 میلیون 22,806 438 - - 12.687 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.936 میلیون - 1.916 میلیون 20,000
غبهار

کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

سهام پایه فرابورس 21,620 629.00 3.00 21,369 378.00 1.80 12:30 262 599,532 12.962 میلیارد - 20,991 20,992 21,620 21,620 0 3,101 13,332 1 - - 8.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 599,532 - 599,532 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 7,961 379.00 5.00 7,774 192.00 2.53 12:30 228 3.514 میلیون 27.974 میلیارد 3,380.14 7,582 7,587 7,961 7,961 0 3.646 میلیون 7,961 123 - - 13.608 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 3.514 میلیون - 3.48 میلیون 33,400
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 31,136 1,482.00 5.00 30,943 1,289.00 4.35 12:30 4,708 5.431 میلیون 168.04 میلیارد 1,057.34 29,654 29,645 29,000 31,136 1 35,039 31,136 21 200 31,136 14.853 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 5.424 میلیون 7,000 5.331 میلیون 100,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 32,980 1,488.00 4.73 32,509 1,017.00 3.23 12:30 2,263 1.534 میلیون 49.901 میلیارد 1,490.3 31,492 31,493 31,600 33,000 2 3,676 32,970 7 1,124 32,970 9.751 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 1.534 میلیون - 1.534 میلیون -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,680 90.00 1.96 4,599 9.00 0.20 12:30 1,532 8.115 میلیون 37.35 میلیارد 6,103.93 4,590 4,590 4,462 4,728 2 3,598 4,682 1 2,220 4,682 11.038 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 8.058 میلیون 56,700 8.064 میلیون 50,231
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 8,121 49.00 0.61 8,067 5.00 0.06 12:30 1,788 10.387 میلیون 83.789 میلیارد 4,509.39 8,072 8,072 7,670 8,401 1 1,000 8,200 1 2,000 8,200 10.648 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 10.387 میلیون - 10.387 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,876 1,089.00 5.00 22,797 1,010.00 4.64 12:30 1,085 2.335 میلیون 53.229 میلیارد 1,423.09 21,787 21,786 21,201 22,876 2 344,734 22,876 186 1,410 23,000 15.958 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 2.335 میلیون - 1.485 میلیون 850,000
دشیری

شیرین دارو

سهام پایه فرابورس 113,819 3,520.00 3.00 114,595 2,744.00 2.34 12:30 504 132,480 15.093 میلیارد - 117,339 117,253 113,819 117,000 1 1,904 79,000 1 150 80,180 5.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 132,480 - 132,480 -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 46,736 1,224.00 2.69 46,124 612.00 1.34 12:30 916 664,760 30.917 میلیارد 468.12 45,512 45,511 44,888 47,003 1 1,000 46,687 1 50 46,737 6.372 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 - - - 564,760 100,000 644,760 20,000
ومشان

س. فنی و مهندسی مشانیر

سهام پایه فرابورس 40,738 1,259.00 3.00 41,240 757.00 1.80 12:30 471 300,131 12.227 میلیارد - 41,997 41,992 40,738 41,300 2 13,000 12,270 2 14,172 12,270 824.86 میلیارد - - - - - - - - - - 300,131 - 300,131 -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی