شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 33,880 1,610.00 4.99 33,880 1,610.00 4.99 15:23 14,758 224.085 میلیون 7.592 هزار میلیارد 1,931.74 32,270 224.085 میلیون 33,880 7.592 هزار میلیارد 0 502.676 میلیون 33,880 1447 - - 2710.4 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 194.188 میلیون 29.897 میلیون 9.378 میلیون 214.707 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 37,120 1,760.00 4.98 37,120 1,760.00 4.98 14:44 8,193 121.273 میلیون 4.502 هزار میلیارد 24,085.64 35,360 121.273 میلیون 37,120 4.502 هزار میلیارد 0 335.823 میلیون 37,120 9999 - - 1893.12 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 110.799 میلیون 10.475 میلیون 18.107 میلیون 103.167 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,380 160.00 4.97 3,230 10.00 0.31 13:49 12,639 1.424 میلیون 4.814 میلیارد - 3,220 1.424 میلیون 3,380 4.814 میلیارد 0 883.571 میلیون 3,380 9999 - - 5.168 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.424 میلیون - 923,526 500,822
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 18,530 880.00 4.99 17,960 310.00 1.76 13:39 5,839 1.569 میلیون 29.074 میلیارد - 17,650 1.569 میلیون 18,530 29.074 میلیارد 0 259.463 میلیون 18,530 9999 - - 197.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.468 میلیون 101,000 1.567 میلیون 1,797
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 106,873 5,089.00 5.00 103,568 1,784.00 1.75 13:29 7,807 357,902 38.25 میلیارد - 101,784 357,902 106,873 38.25 میلیارد 0 206,430 106,873 90 - - 474.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 357,902 - 355,733 2,169
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 51,217 2,438.00 5.00 49,176 397.00 0.81 13:29 12,253 169,487 8.681 میلیارد - 48,779 169,487 51,217 8.681 میلیارد 0 42,440 51,217 44 - - 25.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 169,487 - 169,395 92
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 5,058 240.00 4.98 4,951 133.00 2.76 13:29 5,445 6.087 میلیون 30.79 میلیارد - 4,818 6.087 میلیون 5,058 30.79 میلیارد 0 3.156 میلیون 5,058 145 - - 19.804 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.087 میلیون - 1.085 میلیون 5.002 میلیون
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 33,000 6,220.00 23.23 26,820 40.00 0.15 12:30 12 12,060 397.98 میلیون 2,096.09 26,780 33,000 33,000 33,000 10 158 32,990 1 164,309 33,000 18.482 هزار میلیارد 7.729 میلیون 2.226 میلیون 675,000 1.203 میلیون 1.023 میلیون 1.194 میلیون 97,541 - - - 13,000 - 13,000 -
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,820 270.00 4.86 5,820 270.00 4.86 12:30 11,146 346.245 میلیون 2.015 هزار میلیارد 12,069.44 5,550 346.245 میلیون 5,820 2.015 هزار میلیارد 0 763.867 میلیون 5,820 9999 - - 1755.638 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 342.769 میلیون 3.476 میلیون 195.314 میلیون 150.931 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 17,727 844.00 5.00 17,578 695.00 4.12 12:30 4,765 14.172 میلیون 249.114 میلیارد 2,327.52 16,883 16,500 16,500 17,727 4 665,174 17,727 69 1,429 18,200 10.13 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - 10.407 میلیون 3.745 میلیون 13.335 میلیون 816,887
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 10,150 90.00 0.88 10,450 210.00 2.05 12:30 49,126 338.472 میلیون 3.538 هزار میلیارد 7,250.78 10,240 10,620 9,730 10,750 19 167,138 10,150 29 150,399 10,170 62.534 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 337.141 میلیون 3,827 336.85 میلیون 294,546
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 47,788 1,300.00 2.65 50,432 1,344.00 2.74 12:30 3,845 5.122 میلیون 258.292 میلیارد 2,422.14 49,088 51,542 46,634 51,542 1 1,458 47,880 1 1,800 47,990 19.635 هزار میلیارد 19.683 میلیون 2.362 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.821 میلیون 313,592 - - - 4.952 میلیون 162,571 4.818 میلیون 296,836
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 9,657 459.00 4.99 9,647 449.00 4.88 12:30 2,161 21.119 میلیون 203.73 میلیارد - 9,198 9,657 9,198 9,657 5 15,601 9,656 3 117,332 9,657 11.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.43 میلیون 687,292 18.592 میلیون 2.525 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 9,830 510.00 4.93 10,020 320.00 3.09 12:30 28,214 107.644 میلیون 1.078 هزار میلیارد 370.39 10,340 10,000 9,830 10,800 1032 - - 0 8.07 میلیون 9,830 46.365 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 107.427 میلیون 3,000 106.97 میلیون 460,357
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 66,090 3,470.00 4.99 66,090 3,470.00 4.99 12:30 2,808 4.523 میلیون 298.928 میلیارد 3,666.45 69,560 66,090 66,090 66,090 4110 - - 0 18.716 میلیون 66,090 260.85 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 3.072 میلیون 1.45 میلیون 3.292 میلیون 1.23 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 40,100 1,249.00 3.02 41,661 312.00 0.75 12:30 12,806 18.214 میلیون 758.825 میلیارد - 41,349 43,100 39,970 43,200 1 8,368 40,090 4 109,110 40,100 133.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.502 میلیون 1.69 میلیون 17.377 میلیون 815,141
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 89,980 3,980.00 4.63 90,050 4,050.00 4.71 12:30 14,054 12.802 میلیون 1.153 هزار میلیارد 878.09 86,000 90,300 87,000 90,300 3 1,759 89,980 2 30,264 89,990 258 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 12.393 میلیون 319,355 8.063 میلیون 4.649 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 27,690 1,457.00 5.00 28,257 890.00 3.05 12:30 5,664 14.919 میلیون 421.575 میلیارد 2,646.53 29,147 27,850 27,690 29,840 157 - - 0 2.868 میلیون 27,690 93.27 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 14.376 میلیون 536,180 14.852 میلیون 60,180
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 51,190 2,220.00 4.16 51,190 2,220.00 4.16 12:30 3,980 4.056 میلیون 207.613 میلیارد 916.53 53,410 52,240 50,740 53,100 1 108 51,190 1 3,084 51,200 24.035 هزار میلیارد 14.493 میلیون 2.482 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 - - - 3.946 میلیون 100,000 4.013 میلیون 33,502
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 25,930 490.00 1.93 26,220 780.00 3.07 12:30 54,070 170.378 میلیون 4.468 هزار میلیارد 3,272.68 25,440 25,010 25,000 26,710 9 1,100 25,930 1 23,483 25,960 147.552 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 161.209 میلیون 8.419 میلیون 138.818 میلیون 30.811 میلیون
شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

سهام فرابورس 259,200 6,100.00 2.41 259,200 6,100.00 2.41 12:30 4 15,500 4.018 میلیارد - 253,100 259,200 - - 1 15,500 259,200 4 15,500 259,200 15.186 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,500 15,500 -
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 65,900 2,342.00 3.43 69,247 1,005.00 1.47 12:30 6,634 7.914 میلیون 548.036 میلیارد - 68,242 69,645 64,830 71,654 1 6,190 65,000 3 26,580 65,900 20.774 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.273 میلیون 637,124 7.255 میلیون 654,691
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 12,427 591.00 4.99 12,427 591.00 4.99 12:30 1,408 8.062 میلیون 100.184 میلیارد - 11,836 12,427 12,427 12,427 2 91.034 میلیون 12,427 2997 5,950 12,692 124.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.962 میلیون 100,000 6.452 میلیون 1.61 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 9,290 480.00 4.91 9,380 390.00 3.99 12:30 13,125 53.727 میلیون 503.924 میلیارد 918.25 9,770 9,750 9,290 9,770 839 - - 0 9.424 میلیون 9,290 23.114 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 53.582 میلیون 55,693 44.456 میلیون 9.182 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 21,850 1,740.00 7.38 22,730 860.00 3.65 12:29 1,660 7.221 میلیون 164.123 میلیارد 4,253.88 23,590 23,000 21,850 24,000 357 462 21,500 1 14.975 میلیون 21,850 209.28 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 5.102 میلیون 2.014 میلیون 3.243 میلیون 3.873 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 29,333 1,396.00 5.00 28,947 1,010.00 3.62 12:29 8,071 33.249 میلیون 962.457 میلیارد 4,534.13 27,937 33.249 میلیون 27,940 962.457 میلیارد 0 200 26,930 1 - - 86.841 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 31.929 میلیون 1.319 میلیون 21.203 میلیون 12.046 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 59,020 2,138.00 3.76 59,694 2,812.00 4.94 12:29 1,642 4.649 میلیون 277.524 میلیارد 5,043.92 56,882 59,726 58,566 59,726 1 1,592 59,002 2 7,851 59,020 290.269 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 4.646 میلیون 140 3.562 میلیون 1.084 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,640 450.00 4.90 9,640 450.00 4.90 12:29 47,767 442.256 میلیون 4.263 هزار میلیارد 21,913.89 9,190 442.256 میلیون 9,640 4.263 هزار میلیارد 73 8.875 میلیون 9,640 1541 596,390 9,640 23.136 هزار میلیارد 201.811 میلیون 163.332 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 434.221 میلیون 8.036 میلیون 193.605 میلیون 248.651 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 21,625 1,138.00 5.00 21,659 1,104.00 4.85 12:29 941 3.844 میلیون 83.247 میلیارد 3,767.2 22,763 21,625 21,625 22,005 502 - - 0 6.116 میلیون 21,625 18.21 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - 2.171 میلیون 1.67 میلیون 3.836 میلیون 4,372
خودکفا

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

سهام پایه فرابورس 181,093 5,600.00 3.00 181,210 5,483.00 2.94 12:29 3,303 2.093 میلیون 379.214 میلیارد - 186,693 2.093 میلیون 181,093 379.214 میلیارد 97 139 215,074 1 202,896 215,074 126.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.043 میلیون 50,028 2.093 میلیون -
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 81,590 3,890.00 4.55 84,660 820.00 0.96 12:29 49,047 12.315 میلیون 1.043 هزار میلیارد 752.34 85,480 87,990 81,210 89,730 47 12,258 81,590 4 562,969 81,600 85.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.915 میلیون 3.316 میلیون 7.495 میلیون 4.736 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,200 407.00 1.87 21,813 20.00 0.09 12:29 15,788 65.644 میلیون 1.432 هزار میلیارد 3,224.28 21,793 65.644 میلیون 21,400 1.432 هزار میلیارد 1 1,100 21,010 1 4,695 22,600 98.159 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 38.637 میلیون 27.007 میلیون 64.22 میلیون 1.425 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 20,810 370.00 1.81 20,070 370.00 1.81 12:29 1,834 5.685 میلیون 114.072 میلیارد 2,473.78 20,440 19,420 19,420 21,000 2 38,642 20,800 2 32,948 20,810 5.019 هزار میلیارد 2.305 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 - - - 5.349 میلیون 216,687 5.566 میلیون -
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 21,387 1,018.00 5.00 21,387 1,018.00 5.00 12:29 11,534 61.534 میلیون 1.316 هزار میلیارد - 20,369 21,387 21,387 21,387 0 61.143 میلیون 21,387 9999 - - 512.383 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.025 میلیون 9.495 میلیون 12.901 میلیون 48.619 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 36,820 1,930.00 4.98 37,180 1,570.00 4.05 12:29 2,830 17.341 میلیون 644.8 میلیارد 3,617.83 38,750 38,400 36,820 39,900 22 240 24,500 1 1.028 میلیون 36,820 251.875 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 7.015 میلیون 10.319 میلیون 7.92 میلیون 9.414 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 15,770 820.00 4.94 15,980 610.00 3.68 12:29 22,892 55.713 میلیون 890.376 میلیارد 980.59 16,590 16,350 15,770 17,100 747 500 15,730 1 2.471 میلیون 15,770 66.36 هزار میلیارد 74.383 میلیون 14.829 میلیون - - - 4.644 میلیون 4.086 میلیون - - - 48.933 میلیون 6.28 میلیون 43.534 میلیون 11.679 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,132 428.00 5.00 8,234 326.00 3.81 12:29 33,258 170.703 میلیون 1.406 هزار میلیارد 141.178 میلیون 8,560 8,300 8,132 8,534 4562 1,230 8,087 1 61.54 میلیون 8,132 206.684 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 165.618 میلیون 5.075 میلیون 161.351 میلیون 9.343 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 73,700 1,340.00 1.85 74,940 2,580.00 3.57 12:29 5,127 3.758 میلیون 281.634 میلیارد 2,556.63 72,360 74,800 72,000 75,970 1 100 73,600 1 1,101 73,700 81.405 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 3.439 میلیون 276,684 3.62 میلیون 95,912
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,946 711.00 4.99 14,288 53.00 0.37 12:29 13,042 266,609 3.985 میلیارد 24.68 14,235 14,946 14,946 14,946 0 14.427 میلیون 14,946 3574 - - 2.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 266,565 - 186,434 80,131
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,600 830.00 2.22 37,120 310.00 0.83 12:29 13,123 44.282 میلیون 1.644 هزار میلیارد 3,462.2 37,430 38,100 35,700 38,530 4 202,705 36,600 4 4,921 36,610 712.993 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 17.042 میلیون 27.185 میلیون 30.814 میلیون 13.413 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 32,130 1,690.00 5.00 32,560 1,260.00 3.73 12:29 5,159 8.413 میلیون 273.929 میلیارد - 33,820 33,200 32,130 33,600 749 - - 0 1.999 میلیون 32,130 19.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.926 میلیون 481,040 8.406 میلیون 516
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 462,220 22,010.00 5.00 462,220 22,010.00 5.00 12:29 1,483 750,613 346.948 میلیارد 381 440,210 750,613 462,220 346.948 میلیارد 9 544,608 462,220 2191 1,884 462,220 114.335 هزار میلیارد 22.157 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 - - - 728,613 22,000 385,851 364,762
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 20,700 770.00 3.86 20,390 460.00 2.31 12:29 3,121 13.289 میلیون 270.985 میلیارد - 19,930 19,570 19,100 20,920 1 98,407 20,700 1 46,504 20,730 53.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.313 میلیون 1.844 میلیون 12.831 میلیون 326,811
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 13,760 650.00 4.96 13,720 610.00 4.65 12:29 5,143 43.935 میلیون 602.862 میلیارد 5,147.66 13,110 43.935 میلیون 13,670 602.862 میلیارد 3 8.572 میلیون 13,760 1462 1,197 13,760 36.299 هزار میلیارد - - 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 - - - 39.935 میلیون 4 میلیون 40.787 میلیون 3.148 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 67,590 3,557.00 5.00 68,432 2,715.00 3.82 12:29 9,942 7.077 میلیون 484.321 میلیارد 687.93 71,147 69,910 67,590 72,990 1479 109 47,583 1 2.206 میلیون 67,590 42.688 هزار میلیارد 29.113 میلیون 3.425 میلیون - - - 2.979 میلیون 1.296 میلیون - - - 6.848 میلیون 227,205 6.462 میلیون 612,672
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 30,850 1,469.00 5.00 30,850 1,469.00 5.00 12:29 3,410 7.32 میلیون 225.823 میلیارد 12,671.04 29,381 30,850 30,850 30,850 1 14.088 میلیون 30,850 4338 150 31,000 39.077 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - 7.32 میلیون - 7.317 میلیون 3,000
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 36,850 1,750.00 4.99 36,840 1,740.00 4.96 12:29 137,117 437.248 میلیون 16.108 هزار میلیارد 6,291.99 35,100 36,850 36,500 36,850 0 2.711 میلیون 36,850 815 - - 3559.14 هزار میلیارد 57.391 میلیون 3.43 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 353.198 میلیون 83.153 میلیون 154.743 میلیون 281.609 میلیون
فبیرا

بسته‌ بندی‌ ایران‌

سهام پایه فرابورس 5,670 28.00 0.50 5,771 129.00 2.29 12:29 2,423 19.495 میلیون 112.51 میلیارد - 5,642 5,720 5,519 5,811 65 2,875 5,684 2 1.92 میلیون 5,684 10.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.495 میلیون - 18.195 میلیون 1.3 میلیون
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 24,510 1,207.00 4.69 25,686 31.00 0.12 12:29 82 488,529 12.503 میلیارد - 25,717 25,800 24,510 25,800 187 - - 0 1.603 میلیون 24,510 6.422 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 283,529 200,000 483,529 -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 14,940 130.00 0.88 15,320 510.00 3.44 12:29 24,408 107.122 میلیون 1.641 هزار میلیارد 4,211.39 14,810 14,810 14,650 15,550 1 1,505 14,940 1 68,499 14,950 93.104 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 102.921 میلیون 2.603 میلیون 98.685 میلیون 6.839 میلیون
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 56,320 2,960.00 4.99 56,860 2,420.00 4.08 12:29 772 806,517 45.857 میلیارد 2,277.37 59,280 56,450 56,320 59,180 211 - - 0 1.465 میلیون 56,320 17.784 هزار میلیارد 6.016 میلیون 1.541 میلیون 300,000 1.077 میلیون 463,839 2.043 میلیون 246,781 - - - 806,417 - 806,417 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,800 2,190.00 4.98 42,190 1,800.00 4.09 12:29 7,309 15.816 میلیون 667.246 میلیارد 5,395.72 43,990 43,500 41,800 43,510 180 - - 0 1.097 میلیون 41,800 101.177 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 11.365 میلیون 4.407 میلیون 15.676 میلیون 96,634
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 33,000 465.00 1.43 33,235 700.00 2.15 12:29 3,484 6.253 میلیون 207.828 میلیارد 4,930.74 32,535 34,150 31,000 34,155 1 700 32,590 1 100 32,990 32.535 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 5.791 میلیون 315,561 5.546 میلیون 560,339
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 37,120 740.00 2.03 37,850 1,470.00 4.04 12:29 5,056 9.276 میلیون 351.099 میلیارد 2,224.62 36,380 37,490 36,520 38,190 1 900 37,000 1 5,610 37,110 96.407 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 7.857 میلیون 1.31 میلیون 6.552 میلیون 2.615 میلیون
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 83,220 4,380.00 5.00 83,660 3,940.00 4.50 12:29 1,041 604,779 50.596 میلیارد 792.05 87,600 85,400 83,220 86,620 19 - - 0 50,242 83,220 17.73 هزار میلیارد 9.171 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 - - - 504,021 100,000 604,021 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 28,250 1,340.00 4.98 28,250 1,340.00 4.98 12:29 4,734 19.488 میلیون 550.533 میلیارد 8,553.78 26,910 28,250 28,250 28,250 0 16.707 میلیون 28,250 6478 - - 148.809 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 29.186 میلیون 1.216 میلیون - - - 18.94 میلیون - 18.86 میلیون 80,000
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 18,240 30.00 0.16 18,160 110.00 0.60 12:29 7,626 21.779 میلیون 395.453 میلیارد 3,520.57 18,270 21.782 میلیون 18,200 395.508 میلیارد 46 124,247 18,250 25 139,326 18,250 29.964 هزار میلیارد 16.421 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 - - - 21.751 میلیون 28,231 21.751 میلیون 28,000
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 12,130 20.00 0.17 12,137 27.00 0.22 12:29 881 5.873 میلیون 71.278 میلیارد - 12,110 11,701 11,620 12,470 1 15,084 12,130 1 7,304 12,138 39.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.755 میلیون 4.111 میلیون 5.865 میلیون -
قجام

فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

سهام پایه فرابورس 16,600 399.00 2.35 17,214 215.00 1.26 12:29 664 4.08 میلیون 70.236 میلیارد - 16,999 17,508 16,490 17,508 4 1,000 13,870 2 4,072 13,870 5.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.08 میلیون - 3.88 میلیون 200,000
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 50,050 2,630.00 4.99 51,350 1,330.00 2.52 12:29 3,954 8.047 میلیون 413.239 میلیارد 1,563.95 52,680 52,250 50,050 55,100 26 - - 0 51,858 50,050 45.199 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 6.763 میلیون 1.267 میلیون 4.533 میلیون 3.497 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 64,394 3,389.00 5.00 66,613 1,170.00 1.73 12:29 2,641 3.465 میلیون 230.844 میلیارد 1,945.55 67,783 64,700 64,394 70,990 129 180 56,841 1 1.898 میلیون 64,394 33.892 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - 3.433 میلیون 32,524 3.31 میلیون 155,468
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 41,980 2,180.00 4.94 42,490 1,670.00 3.78 12:29 5,868 13.269 میلیون 563.762 میلیارد 3,965.09 44,160 45,000 41,960 45,000 2 114,134 41,970 7 2,037 41,980 120.995 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 10.451 میلیون 2.673 میلیون 11.784 میلیون 1.34 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 92,130 4,848.00 5.00 93,198 3,780.00 3.90 12:29 15,550 11.934 میلیون 1.112 هزار میلیارد - 96,978 93,601 92,130 97,000 2843 260 90,880 2 9.153 میلیون 92,130 257.226 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.328 میلیون 1.604 میلیون 11.932 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,280 200.00 4.90 4,250 170.00 4.17 12:29 51,035 1.516 میلیارد 6.444 هزار میلیارد 34,998.17 4,080 1.516 میلیارد 4,250 6.444 هزار میلیارد 61 82.097 میلیون 4,280 4931 975,213 4,280 745.254 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.382 میلیارد 134.596 میلیون 886.748 میلیون 629.503 میلیون
سفاسی

شرکت فارسیت اهواز

سهام پایه فرابورس 7,105 206.00 2.99 7,105 206.00 2.99 12:29 448 3.384 میلیون 24.042 میلیارد - 6,899 7,105 7,105 7,105 507 5,000 6,821 2 7.162 میلیون 6,821 4.553 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.384 میلیون - 2.384 میلیون 1,000,000
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 49,970 1,790.00 3.46 51,840 80.00 0.15 12:29 11,438 14.414 میلیون 747.237 میلیارد 1,288.51 51,760 52,400 49,180 54,010 4 1,356 49,970 2 9,336 49,980 186.336 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 13.701 میلیون 677,482 13.947 میلیون 431,626
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 203,999 7,991.00 4.08 202,267 6,259.00 3.19 12:29 1,418 548,192 110.881 میلیارد 1,127.12 196,008 205,000 196,200 205,808 1 422 203,510 1 5,000 203,999 29.401 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 517,792 30,000 425,863 121,929
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 61,780 2,940.00 5.00 61,560 2,720.00 4.62 12:29 15,493 24.921 میلیون 1.534 هزار میلیارد 2,492.9 58,840 24.921 میلیون 61,480 1.534 هزار میلیارد 23 4.758 میلیون 61,780 3544 32,803 61,780 615.6 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 23.064 میلیون 1.857 میلیون 21.242 میلیون 3.679 میلیون
غصینو

صنعتی مینو

سهام پایه فرابورس 35,338 1,092.00 3.00 36,065 365.00 1.00 12:29 332 578,090 20.429 میلیارد - 36,430 35,338 35,338 35,338 73 1,109 147,708 7 711,353 147,708 157.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 577,445 645 578,090 -
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 145,268 7,645.00 5.00 147,716 5,197.00 3.40 12:29 5,828 4.046 میلیون 597.649 میلیارد 1,641.61 152,913 150,000 145,268 155,500 284 - - 0 705,047 145,268 6.98 هزار میلیارد 10.31 میلیون 420,838 110,000 233,713 214,550 479,291 111,004 - - - 4.042 میلیون 3,806 3.996 میلیون 50,000
ثنور

سرمایه گذاری کوه نور

سهام پایه فرابورس 6,332 195.00 2.99 6,348 179.00 2.74 12:29 1,523 12.905 میلیون 81.923 میلیارد - 6,527 6,518 6,332 6,518 2 1,000 7,006 1 24,520 7,398 7.836 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.591 میلیون 314,000 12.83 میلیون 75,000
ثنظام

س. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام پایه فرابورس 39,119 1,209.00 3.00 40,700 372.00 0.92 12:29 2,254 3.117 میلیون 126.855 میلیارد - 40,328 41,537 39,119 41,537 39 968 35,286 4 274,682 35,286 3.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.117 میلیون - 3.069 میلیون 47,857
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام پایه فرابورس 24,387 710.00 3.00 24,387 710.00 3.00 12:29 954 4.257 میلیون 103.81 میلیارد - 23,677 24,387 24,387 24,387 98 3,831 17,231 8 1.138 میلیون 17,231 22.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.19 میلیون 66,323 2.757 میلیون 1.5 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام پایه فرابورس 15,860 0.00 0.00 12,911 0.00 0.00 12:29 3,100 19.189 میلیون 247.75 میلیارد 11,330.38 - 47.113 میلیون 16,600 762.196 میلیارد 7 27,181 12,850 12 17,936 12,850 161.8 هزار میلیارد 186.557 میلیون 153.442 میلیون 10 میلیون 186.346 میلیون 21.624 میلیون 19.503 میلیون 7.881 میلیون - - - - - - -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 16,090 840.00 4.96 16,150 780.00 4.61 12:29 4,710 36.007 میلیون 581.463 میلیارد 6,850.07 16,930 16,890 16,090 16,890 562 2,000 11,500 1 11.143 میلیون 16,090 152.37 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 38.69 میلیون 16.974 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 21.055 میلیون 14.95 میلیون 21.305 میلیون 14.7 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 31,000 1,480.00 4.56 30,940 1,540.00 4.74 12:29 10,300 22.62 میلیون 699.776 میلیارد 7,918.65 32,480 22.628 میلیون 31,000 700.032 میلیارد 37 54,239 30,870 40 34,356 30,870 185.64 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 22.216 میلیون 403,500 19.255 میلیون 3.364 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,260 200.00 4.93 4,260 200.00 4.93 12:29 1,849 134.142 میلیون 571.444 میلیارد 19,080.55 4,060 134.142 میلیون 4,260 571.444 میلیارد 0 1.822 میلیارد 4,260 9999 - - 167.276 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 134.142 میلیون - 29.602 میلیون 104.54 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 34,176 1,627.00 5.00 34,176 1,627.00 5.00 12:29 780 3.196 میلیون 109.238 میلیارد - 32,549 34,176 34,176 34,176 0 5.451 میلیون 34,176 1313 - - 22.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.196 میلیون - 3.185 میلیون 11,000
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 133,200 7,010.00 5.00 133,290 6,920.00 4.94 12:29 4,447 2.765 میلیون 368.546 میلیارد 566.76 140,210 2.765 میلیون 134,000 368.546 میلیارد 438 5,818 133,200 24 1.26 میلیون 133,200 29.324 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 - - - 2.49 میلیون 275,071 2.765 میلیون -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 109,802 5,779.00 5.00 110,470 5,111.00 4.42 12:29 9,643 6.589 میلیون 727.848 میلیارد 736.92 115,581 6.589 میلیون 113,800 727.848 میلیارد 1 - - 0 40 115,888 38.665 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 - - - 6.171 میلیون 417,716 6.589 میلیون -
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 46,360 2,430.00 4.98 47,830 960.00 1.97 12:29 4,589 5.274 میلیون 252.221 میلیارد 1,703.91 48,790 49,800 46,360 50,500 12 - - 0 25,132 46,360 14.637 هزار میلیارد 8.293 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 - - - 5.145 میلیون 101,069 5.209 میلیون 36,290
فوکا

فولاد کاویان

سهام پایه فرابورس 16,308 627.00 4.00 16,308 627.00 4.00 12:29 1,115 18.794 میلیون 306.485 میلیارد - 15,681 16,308 16,250 16,308 125 5,000 10,226 4 11.621 میلیون 10,226 93.69 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.694 میلیون 6.1 میلیون 10.636 میلیون 8.158 میلیون
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 9,719 285.00 3.02 9,816 382.00 4.05 12:29 5,463 45.318 میلیون 444.83 میلیارد 8,115.4 9,434 9,300 9,300 9,905 5 1,900 9,719 1 119,686 9,720 31.132 هزار میلیارد - - 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 2.114 میلیون 780,271 - - - 39.694 میلیون 5.618 میلیون 35.555 میلیون 9.757 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 164,960 8,680.00 5.00 166,320 7,320.00 4.22 12:29 11,140 7.437 میلیون 1.237 هزار میلیارد 2,035.16 173,640 167,000 164,960 172,670 72 - - 0 61,974 164,960 520.92 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 5.263 میلیون 2.172 میلیون 5.218 میلیون 2.217 میلیون
پسهند

صنایع‌ لاستیکی‌ سهند

سهام بورس 67,200 3,530.00 4.99 67,860 2,870.00 4.06 12:29 774 2.517 میلیون 170.813 میلیارد 1,370.43 70,730 68,520 67,200 70,500 206 - - 0 889,238 67,200 24.756 هزار میلیارد 5.225 میلیون 1.207 میلیون 350,000 439,458 676,685 1.222 میلیون 368,581 - - - 1.082 میلیون 1.435 میلیون 2.477 میلیون 40,000
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 31,590 1,660.00 4.99 32,680 570.00 1.71 12:29 1,254 1.336 میلیون 43.488 میلیارد 949.27 33,250 33,700 31,590 34,060 29 171 29,320 1 119,979 31,590 27.791 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 - - - 1.327 میلیون - 1.327 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 20,100 1,054.00 4.98 20,252 902.00 4.26 12:29 3,068 5.179 میلیون 104.885 میلیارد 2,275.86 21,154 21,760 20,097 21,760 1 18,317 20,097 5 503 20,100 16.923 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - 4.368 میلیون 810,000 5.178 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 95,936 5,049.00 5.00 97,297 3,688.00 3.65 12:29 4,396 3.298 میلیون 320.883 میلیارد 3,177.24 100,985 96,500 95,936 103,000 549 - - 0 3.105 میلیون 95,936 63.924 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 3.189 میلیون 107,100 3.276 میلیون 20,000
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 44,150 960.00 2.13 46,170 1,060.00 2.35 12:29 1,106 1.09 میلیون 50.351 میلیارد 2,276.98 45,110 45,120 43,600 47,360 1 200 44,140 1 2,654 44,350 65.41 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 604,892 465,015 743,869 326,038
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 12,190 290.00 2.44 12,390 490.00 4.12 12:29 3,493 18.877 میلیون 233.911 میلیارد 4,424.61 11,900 11,900 11,900 12,490 5 15,234 12,190 3 10,141 12,250 10.876 هزار میلیارد 5.694 میلیون 2.025 میلیون 913,939 1.551 میلیون 474,210 4.408 میلیون -123,198 - - - 18.699 میلیون 56,339 16.628 میلیون 2.127 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 51,000 3,505.00 6.43 51,291 3,214.00 5.90 12:29 872 1.339 میلیون 68.688 میلیارد 1,196.01 54,505 53,500 50,825 55,000 4 1,160 51,000 2 1,310 51,487 15.572 هزار میلیارد 17.621 میلیون 3.522 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 3.067 میلیون 394,786 - - - 1.129 میلیون 200,000 1.328 میلیون 1,000
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام پایه فرابورس 29,570 900.00 2.95 29,987 483.00 1.59 12:29 1,085 1.578 میلیون 47.312 میلیارد - 30,470 31,300 29,556 31,300 233 - - 0 846,860 33,414 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.577 میلیون 834 1.578 میلیون -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 31,262 1,628.00 4.95 32,427 463.00 1.41 12:29 1,736 2.813 میلیون 91.225 میلیارد - 32,890 34,530 31,246 34,530 3 8,336 31,260 1 6,423 31,262 35.021 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.811 میلیون - 2.811 میلیون -
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 12,690 660.00 4.94 12,800 550.00 4.12 12:29 7,146 31.242 میلیون 399.872 میلیارد 903.29 13,350 13,200 12,690 13,350 134 - - 0 655,728 12,690 10.936 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون - - - 27.94 میلیون 3.205 میلیون 31.136 میلیون 9,244
ثتوسا

س.توسعه و عمران استان اردبیل

سهام پایه فرابورس 49,124 2,339.00 5.00 49,124 2,339.00 5.00 12:29 413 546,984 26.87 میلیارد - 46,785 49,124 49,124 49,124 290 500 21,509 1 754,257 21,509 4.491 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 546,984 - 546,984 -
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 43,020 2,260.00 4.99 43,260 2,020.00 4.46 12:29 5,268 10.808 میلیون 467.606 میلیارد - 45,280 44,050 43,020 45,000 360 120 42,780 1 1.849 میلیون 43,020 830.592 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.795 میلیون 3.008 میلیون 9.597 میلیون 1.206 میلیون
زنجان

صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 9,143 282.00 2.99 9,145 280.00 2.97 12:29 1,326 8.92 میلیون 81.572 میلیارد - 9,425 9,143 9,143 9,400 4 50,216 7,170 11 12,036 7,170 32.988 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.92 میلیون - 8.92 میلیون -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 12,860 110.00 0.86 12,640 110.00 0.86 12:29 5,768 19.606 میلیون 247.756 میلیارد - 12,750 12,990 12,150 13,300 3 25,623 12,860 2 12,930 12,870 12.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.745 میلیون 612,413 19.34 میلیون 17,388
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 69,750 3,360.00 4.60 71,130 1,980.00 2.71 12:29 11,213 9.228 میلیون 656.383 میلیارد 1,245.23 73,110 70,250 69,460 74,200 1 2,495 69,750 4 50 69,950 182.775 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 9.143 میلیون 55,943 9.083 میلیون 115,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 18,740 980.00 4.97 18,820 900.00 4.56 12:29 3,765 14.8 میلیون 278.593 میلیارد 7,400.14 19,720 14.8 میلیون 18,800 278.593 میلیارد 100 25,780 18,740 14 1.202 میلیون 18,740 60.854 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 181.332 میلیون -6,929,260 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 11.388 میلیون 3.413 میلیون 14.538 میلیون 262,129
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی