شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 14,941 518.00 3.35 14,878 581.00 3.76 1399/01/11 9,316 23.412 میلیون 348.331 میلیارد 2,255.9 15,459 15,100 14,687 15,300 50 249,352 14,940 73 266,849 14,940 36.415 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون 23.41 8.89 8.44 21.102 میلیون 2.311 میلیون 23.361 میلیون 51,004
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 12,967 617.00 5.00 12,967 617.00 5.00 1399/01/11 1,491 13.452 میلیون 174.436 میلیارد 3,152.92 12,350 12,967 12,967 12,967 1 6.847 میلیون 12,967 1261 2,700 13,826 49.4 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 37.39 7.61 11.82 11.452 میلیون 2 میلیون 12.719 میلیون 733,019
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 5,120 243.00 4.98 5,099 222.00 4.55 1399/01/11 8,253 9.987 میلیون 51.133 میلیارد 423.44 4,877 5,120 5,120 5,120 0 129.632 میلیون 5,120 5337 - - 19.508 هزار میلیارد - - - - - - - 10.17 3.96 8.74 9.887 میلیون 100,000 3.459 میلیون 6.528 میلیون
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,550 358.00 4.98 7,332 140.00 1.95 1399/01/11 1,048 7.494 میلیون 54.948 میلیارد 4,776.88 7,192 7,400 7,111 7,550 1 14,627 7,500 2 2,000 7,500 19.059 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون 11.48 3.45 8.6 5.785 میلیون 1.708 میلیون 6.152 میلیون 1.341 میلیون
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 41,041 1,954.00 5.00 39,971 884.00 2.26 1399/01/11 856 769,042 31.248 میلیارد 544.89 39,087 39,311 39,110 41,041 1 35,050 41,041 42 10 42,000 5.863 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 36.05 19.04 6.27 769,042 - 768,342 700
ثقزوی

شرکت عمران و سازندگی قزوین

سهام پایه فرابورس 13,090 177.00 1.37 12,582 331.00 2.56 1399/01/11 573 2.461 میلیون 30.969 میلیارد - 12,913 12,600 12,526 13,090 0 241,780 3,733 28 - - 2.583 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.461 میلیون - 2.311 میلیون 150,000
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 5,854 278.00 4.99 5,793 217.00 3.89 1399/01/11 19,411 213.67 میلیون 1.238 هزار میلیارد 13,840.13 5,576 5,850 5,581 5,854 1 19.821 میلیون 5,854 2299 4,000 5,854 69.7 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 26.26 3.93 18.11 199.229 میلیون 14.441 میلیون 174.187 میلیون 39.484 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,995 137.00 2.67 4,941 191.00 3.72 1399/01/11 2,664 10.285 میلیون 50.819 میلیارد 4,020.87 5,132 4,970 4,876 5,031 2 21,000 4,998 2 9,500 4,998 10.264 هزار میلیارد - - 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 201.64 7.38 107.22 9.624 میلیون 660,494 10.285 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 9,870 64.00 0.65 9,741 65.00 0.66 1399/01/11 16,265 112.822 میلیون 1.099 هزار میلیارد 6,936.5 9,806 9,500 9,380 9,950 2 58,354 9,850 22 52,114 9,850 490.3 هزار میلیارد 251.384 میلیون 490.3 میلیون 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون 3.58 2.52 1.16 92.646 میلیون 20.176 میلیون 82.926 میلیون 29.896 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 870 11.00 1.28 856 3.00 0.35 1399/01/11 27,246 672.918 میلیون 575.762 میلیارد 27,685.51 859 848 818 880 120 218,944 870 7 11.614 میلیون 870 150.629 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 -47.58 1.04 0.58 624.406 میلیون 48.512 میلیون 548.055 میلیون 124.863 میلیون
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 55,394 2,637.00 5.00 53,638 881.00 1.67 1399/01/11 1,843 1.564 میلیون 83.896 میلیارد 1,295.88 52,757 55,380 50,120 55,394 1 94,991 55,394 73 623 55,394 19.672 هزار میلیارد 11.687 میلیون 2.727 میلیون 372,886 1.769 میلیون 957,987 2.681 میلیون 823,544 - - - 1.563 میلیون 1,000 1.563 میلیون 1,580
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,491 1.00 0.02 4,481 9.00 0.20 1399/01/11 11,024 105.642 میلیون 473.397 میلیارد 9,298.39 4,490 4,450 4,414 4,525 47 26,902 4,491 12 1.385 میلیون 4,491 938.41 هزار میلیارد 269.34 میلیون 1.04 میلیارد 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 5.83 2.82 2.54 78.814 میلیون 26.828 میلیون 78.579 میلیون 27.064 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 20,610 981.00 5.00 20,535 906.00 4.62 1399/01/11 2,954 19.688 میلیون 404.291 میلیارد 6,516.15 19,629 20,610 19,629 20,610 1 2.151 میلیون 20,610 368 8,000 20,610 58.887 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون 29.38 7.98 1.98 18.624 میلیون 1.064 میلیون 15.513 میلیون 4.175 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 21,900 344.00 1.55 22,181 63.00 0.28 1399/01/11 567 466,228 10.224 میلیارد 1,156.57 22,244 22,607 21,500 22,607 1 438 21,803 1 6,782 21,900 55.61 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون 16.34 11.03 2.56 448,166 18,062 466,228 -
شپارس

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

سهام بورس 23,558 1,121.00 5.00 23,226 789.00 3.52 1399/01/11 1,589 3.589 میلیون 83.351 میلیارد 4,779.45 22,437 23,558 21,400 23,558 0 606,084 23,558 192 - - 11.555 هزار میلیارد 8.696 میلیون 2.356 میلیون 515,000 1.495 میلیون 860,258 3.411 میلیون 305,901 36.81 12.88 3.51 3.375 میلیون 213,500 3.589 میلیون -
سهرمز

سیمان‌هرمزگان‌

سهام بورس 13,134 473.00 3.74 12,759 98.00 0.77 1399/01/11 787 1.125 میلیون 14.651 میلیارد 3,996.67 12,661 13,277 12,610 13,277 1 1,128 13,135 3 4,000 13,135 13.725 هزار میلیارد 12.416 میلیون 3.69 میلیون 542,000 1.581 میلیون 2.109 میلیون 2.92 میلیون 700,517 17.16 7.95 4.03 1.115 میلیون 10,500 1.095 میلیون 30,000
سکرما

سیمان‌ کرمان‌

سهام بورس 12,770 157.00 1.21 12,832 95.00 0.73 1399/01/11 1,059 2.21 میلیون 28.173 میلیارد 11,567.31 12,927 13,300 12,281 13,300 1 100 12,751 1 100 12,800 12.816 هزار میلیارد 9.04 میلیون 2.557 میلیون 991,440 950,009 1.607 میلیون 1.606 میلیون 572,123 16.14 6.58 7.39 2.21 میلیون - 2.14 میلیون 69,903
سخزر

سیمان‌ خزر

سهام بورس 13,044 618.00 4.97 12,664 238.00 1.92 1399/01/11 937 3.655 میلیون 46.433 میلیارد 7,886.35 12,426 12,835 12,204 13,047 1 1,300 13,001 1 200 13,043 6.213 هزار میلیارد 5.028 میلیون 1.574 میلیون 230,000 786,885 787,399 1.303 میلیون 305,699 18.14 6.97 4.28 2.155 میلیون 1.5 میلیون 2.583 میلیون 1.072 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 42,311 183.00 0.43 41,769 359.00 0.85 1399/01/11 3,901 4.226 میلیون 176.532 میلیارد 1,101.42 42,128 43,350 40,485 43,350 1 2,043 42,311 1 2,555 42,699 73.724 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 631.36 18.62 16.93 4.199 میلیون 27,041 4.226 میلیون -
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 6,467 231.00 3.70 6,287 51.00 0.82 1399/01/11 3,178 15.209 میلیون 95.624 میلیارد 10,326.61 6,236 6,280 6,020 6,538 1 6,475 6,455 5 6,000 6,455 15.278 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 39.46 5.43 3.99 15.209 میلیون - 13.623 میلیون 1.587 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 31,719 100.00 0.32 31,517 102.00 0.32 1399/01/11 717 568,606 17.811 میلیارد 868.87 31,619 32,784 30,050 32,784 1 196 31,660 2 100 31,660 7.589 هزار میلیارد 5.822 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 14.83 9.02 5.3 568,606 - 568,606 -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 8,200 19.00 0.23 8,011 170.00 2.08 1399/01/11 3,429 15.316 میلیون 122.694 میلیارد - 8,181 7,900 7,772 8,299 3 18,000 8,250 2 44,030 8,250 20.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.168 میلیون 3.148 میلیون 15.316 میلیون -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 5,178 144.00 2.71 5,117 205.00 3.85 1399/01/11 5,469 35.171 میلیون 179.97 میلیارد 12,732.56 5,322 5,230 5,056 5,230 2 20,900 5,181 2 2,200 5,181 9.908 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -149.37 16.5 1.49 35.069 میلیون 102,430 33.971 میلیون 1.2 میلیون
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 15,199 173.00 1.13 15,152 220.00 1.43 1399/01/11 788 1.378 میلیون 20.449 میلیارد 1,216.53 15,372 14,751 14,604 15,500 4 15,000 15,186 1 198,133 15,186 6.468 هزار میلیارد 6.579 میلیون 1.373 میلیون 420,741 1.048 میلیون 324,413 1.68 میلیون 61,493 93.3 19.84 3.06 1.378 میلیون - 1.378 میلیون -
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 73,900 802.00 1.10 72,914 184.00 0.25 1399/01/11 363 134,747 9.721 میلیارد 445.76 73,098 75,900 69,500 75,900 1 1,433 73,001 1 95 73,900 6.433 هزار میلیارد 4.724 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 37.22 34.74 10.66 134,747 - 134,747 -
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 35,220 354.00 1.02 34,397 469.00 1.35 1399/01/11 2,879 4.242 میلیون 145.921 میلیارد 1,989.17 34,866 33,550 33,300 35,950 1 7,143 35,215 1 1,463 35,250 8.717 هزار میلیارد 6.382 میلیون 981,134 250,000 916,362 59,147 1.032 میلیون -27,359 -314.31 148.63 8.33 4.241 میلیون 1,050 4.242 میلیون -
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 7,696 0.00 0.00 7,492 204.00 2.65 1399/01/11 3,610 13.748 میلیون 103.001 میلیارد 6,608.14 7,696 7,900 7,312 7,900 1 1,120 7,600 1 500 7,600 7.034 هزار میلیارد 5.694 میلیون 2.025 میلیون 913,939 1.551 میلیون 474,210 4.408 میلیون -123,198 611.21 14.33 1.46 13.748 میلیون - 13.748 میلیون -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 11,100 3.00 0.03 11,037 66.00 0.59 1399/01/11 1,543 3.058 میلیون 33.642 میلیارد 8,301 11,103 10,868 10,701 11,199 1 586 11,120 1 575 11,140 66.618 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون 11.24 5.66 2.61 2.954 میلیون 104,007 3.058 میلیون -
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 2,699 54.00 1.96 2,665 88.00 3.20 1399/01/11 11,290 155.889 میلیون 415.489 میلیارد 10,087.69 2,753 2,689 2,616 2,743 34 553,826 2,700 13 659,049 2,700 62.549 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 -2.52 -4.01 5.29 153.489 میلیون 2.4 میلیون 150.269 میلیون 5.62 میلیون
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 19,505 567.00 2.99 19,104 166.00 0.88 1399/01/11 2,434 4.228 میلیون 80.766 میلیارد 5,015.68 18,938 19,000 18,387 19,800 3 17,326 19,502 3 3,200 19,502 16.561 هزار میلیارد 17.264 میلیون 2.73 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 27.53 10.65 6.93 4.208 میلیون 19,628 4.228 میلیون -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 6,616 348.00 5.00 6,641 323.00 4.64 1399/01/11 44,991 254.098 میلیون 1.687 هزار میلیارد 603.53 6,964 6,700 6,616 6,900 32 323,960 6,620 14 345,087 6,620 42.528 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 59.57 94.11 8.89 251.26 میلیون 2.838 میلیون 211.387 میلیون 42.711 میلیون
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 5,105 155.00 3.13 4,938 12.00 0.24 1399/01/11 4,831 27.744 میلیون 136.986 میلیارد 7,706.04 4,950 4,940 4,720 5,120 3 20,752 5,106 5 37,899 5,106 13.096 هزار میلیارد - - 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 174.17 8.09 2.44 27.744 میلیون - 27.735 میلیون 8,574
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 21,080 896.00 4.08 20,988 988.00 4.50 1399/01/11 13,531 27.72 میلیون 581.799 میلیارد 2,048.63 21,976 20,878 20,878 21,750 18 178,051 21,100 11 55,153 21,100 55.028 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -1307.77 44.84 16.11 27.615 میلیون 104,817 27.72 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,378 48.00 0.88 5,364 62.00 1.14 1399/01/11 12,538 81.336 میلیون 436.303 میلیارد 6,487.13 5,426 5,370 5,277 5,430 7 39,093 5,388 7 21,591 5,388 276.726 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 4.57 2.41 0.35 78.242 میلیون 3.094 میلیون 69.674 میلیون 11.661 میلیون
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 17,060 665.00 3.75 16,933 792.00 4.47 1399/01/11 2,640 6.01 میلیون 101.766 میلیارد 2,055.86 17,725 16,882 16,839 17,400 1 1,926 17,049 1 1,000 17,067 3.672 هزار میلیارد - - 207,166 154,070 296,914 409,959 29,891 117.36 11.39 8.56 6.01 میلیون - 5.969 میلیون 41,000
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 41,124 1,542.00 3.61 40,884 1,782.00 4.18 1399/01/11 3,994 3.271 میلیون 133.736 میلیارد 825.41 42,666 40,600 40,533 41,900 4 13,600 41,200 1 7,161 41,200 10.24 هزار میلیارد 7.548 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 33.31 15.97 3.63 2.709 میلیون 562,356 3.091 میلیون 179,920
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 23,778 821.00 3.58 23,353 396.00 1.72 1399/01/11 4,030 8.184 میلیون 191.128 میلیارد 5,092.42 22,957 23,500 22,222 24,000 1 880 23,778 3 1,582 23,778 25.03 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون 11.5 6.98 9.61 8.15 میلیون 34,174 7.536 میلیون 648,476
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,185 3.00 0.03 10,165 17.00 0.17 1399/01/11 1,510 20.985 میلیون 213.307 میلیارد - 10,182 10,180 10,149 10,200 1 4,000 10,184 1 1,000 10,186 1.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.918 میلیون 8.067 میلیون 18.546 میلیون 2.439 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 10,372 180.00 1.77 10,168 24.00 0.24 1399/01/11 6,249 22.757 میلیون 231.392 میلیارد 7,323.54 10,192 10,192 9,726 10,500 4 8,828 10,372 3 21,617 10,372 57.33 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون 29.84 5.39 27.97 21.128 میلیون 1.629 میلیون 21.556 میلیون 1.202 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 4,016 30.00 0.74 3,971 75.00 1.85 1399/01/11 7,207 79.292 میلیون 314.886 میلیارد - 4,046 3,900 3,900 4,042 2 1,000 4,026 1 14,797 4,026 79.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 57.453 میلیون 21.839 میلیون 60.209 میلیون 19.083 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,558 87.00 1.95 4,424 47.00 1.05 1399/01/11 13,337 112.989 میلیون 499.897 میلیارد 8,471.81 4,471 4,390 4,248 4,585 3 88,039 4,560 13 111,900 4,560 40.418 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون 19.11 3.01 5.49 107.034 میلیون 5.955 میلیون 103.341 میلیون 9.647 میلیون
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 65,500 53.00 0.08 63,408 2,145.00 3.27 1399/01/11 4,452 4.703 میلیون 298.201 میلیارد 1,292.58 65,553 62,276 62,276 66,984 1 247,074 65,500 7 1,000 65,500 25.435 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.039 میلیون 388,000 2.865 میلیون 1.174 میلیون 3.344 میلیون 1.002 میلیون 20.4 15.5 6.38 4.603 میلیون 100,100 4.563 میلیون 140,269
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 16,050 0.00 0.00 15,953 0.00 0.00 1399/01/11 1,685 4.56 میلیون 72.75 میلیارد 2,604.19 - 16,021 15,700 16,125 2 3,000 15,610 1 8,991 15,888 46.845 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون 15.48 6.93 7.2 - - - -
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 26,170 1,244.00 4.99 25,152 226.00 0.91 1399/01/11 12,392 36.961 میلیون 929.64 میلیارد 2,982.62 24,926 25,000 23,680 26,172 4 7,387 26,170 14 8,380 26,170 93.473 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 34.187 میلیون 2.773 میلیون 34.176 میلیون 2.785 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 16,050 97.00 0.61 16,006 53.00 0.33 1399/01/11 1,266 3.33 میلیون 53.304 میلیارد - 15,953 16,021 15,700 16,125 1 63 16,040 1 322 16,064 47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.208 میلیون 1.122 میلیون 2.899 میلیون 431,114
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 21,898 0.00 0.00 21,268 0.00 0.00 1399/01/11 2,576 10.337 میلیون 219.85 میلیارد 3,266.91 - 21,200 20,205 22,199 2 1,606 21,200 4 21,768 21,200 408.346 هزار میلیارد 553.979 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 219.399 میلیون 47.951 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون 10.97 8.6 2.5 - - - -
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 5,685 165.00 2.99 5,588 68.00 1.23 1399/01/11 2,947 17.371 میلیون 97.072 میلیارد 14,703.87 5,520 5,540 5,350 5,739 1 44,571 5,685 1 10,240 5,685 110.4 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون 9.73 3.34 9.23 16.095 میلیون 1.276 میلیون 16.178 میلیون 1.193 میلیون
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 31,390 862.00 2.82 30,009 519.00 1.70 1399/01/11 8,091 17.394 میلیون 521.984 میلیارد 2,065.61 30,528 29,100 29,002 31,461 3 23,025 31,300 8 51,797 31,300 17.706 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 38.65 14.64 14.92 17.244 میلیون 150,187 17.394 میلیون -
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 6,361 230.00 3.49 6,413 178.00 2.70 1399/01/11 1,805 5.268 میلیون 33.337 میلیارد 7,114.71 6,591 6,262 6,262 6,479 1 42,424 6,360 7 10,000 6,360 3.493 هزار میلیارد 3.052 میلیون 1.11 میلیون 530,000 405,139 704,555 103,258 129,958 21.33 4.33 52.3 5.268 میلیون - 5.268 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,637 363.00 4.99 7,452 178.00 2.45 1399/01/11 641 8.23 میلیون 62.851 میلیارد 15,108.7 7,274 7,637 7,637 7,637 1 11.919 میلیون 7,637 1084 1,000 7,651 436.44 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 13.75 5.56 8.81 5.93 میلیون 2.3 میلیون 3.599 میلیون 4.631 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 7,190 157.00 2.23 7,145 112.00 1.59 1399/01/11 7,580 52.187 میلیون 372.877 میلیارد 8,948.48 7,033 7,000 6,850 7,350 5 2,300 7,200 1 161,327 7,200 44.213 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 8150.5 8.11 14.8 38.169 میلیون 14.018 میلیون 36.929 میلیون 15.259 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,380 563.00 4.35 12,489 454.00 3.51 1399/01/11 3,276 8.32 میلیون 103.916 میلیارد 2,535.8 12,943 12,800 12,312 12,800 1 573 12,364 1 2,619 12,382 77.658 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون 8.35 5.07 1.67 7.553 میلیون 767,778 8.132 میلیون 188,136
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 31,664 144.00 0.46 31,338 182.00 0.58 1399/01/11 730 726,851 22.606 میلیارد 995.6 31,520 31,975 30,000 31,975 2 10,000 31,660 1 7,000 31,660 45.704 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 17.55 10.16 2.34 609,826 117,025 642,445 84,406
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 26,900 535.00 1.95 28,269 834.00 3.04 1399/01/11 18,938 43.846 میلیون 1.239 هزار میلیارد 6,203.13 27,435 28,806 26,110 28,806 8 48,824 26,900 31 50,732 26,900 16.461 هزار میلیارد 9.342 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 -84.71 62.84 45.03 42.972 میلیون 873,476 41.772 میلیون 2.074 میلیون
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 23,800 748.00 3.24 23,130 78.00 0.34 1399/01/11 4,245 6.86 میلیون 158.66 میلیارد 3,049.67 23,052 23,800 21,900 24,140 1 2,160 23,800 4 2,000 23,800 10.258 هزار میلیارد 5.25 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 -3399.22 40.78 3.56 6.846 میلیون 13,600 6.859 میلیون 44
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 25,130 651.00 2.66 24,527 48.00 0.20 1399/01/11 4,384 8.009 میلیون 196.435 میلیارد 1,845.51 24,479 24,899 23,350 25,200 3 1,530 25,130 1 6,743 25,130 64.869 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون 23.4 11.05 1.31 6.023 میلیون 1.986 میلیون 8.008 میلیون 1,000
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 9,920 263.00 2.72 9,740 83.00 0.86 1399/01/11 2,697 13.605 میلیون 132.517 میلیارد 5,119.23 9,657 9,258 9,250 9,998 1 120 9,950 1 1 9,950 22.211 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 26.29 4.99 0.5 8.588 میلیون 5.018 میلیون 12.41 میلیون 1.195 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 7,517 12.00 0.16 7,501 28.00 0.37 1399/01/11 656 2.432 میلیون 18.116 میلیارد 7,633.86 7,529 7,500 7,268 7,570 1 610 7,485 1 2,000 7,519 30.116 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 30.92 5.63 1.64 2.104 میلیون 327,567 1.99 میلیون 441,598
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 20,576 535.00 2.53 20,284 827.00 3.92 1399/01/11 4,735 5.91 میلیون 119.871 میلیارد 1,276.86 21,111 20,200 20,056 20,970 1 2,617 20,535 4 1,000 20,535 19.427 هزار میلیارد 16.056 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 45.77 19.18 14.82 5.898 میلیون 11,380 5.91 میلیون -
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 39,200 1,610.00 3.95 39,090 1,720.00 4.21 1399/01/11 2,840 2.371 میلیون 92.664 میلیارد 870.05 40,810 38,771 38,770 39,998 1 110 39,201 1 422 39,201 20.405 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 22.52 14.37 6.34 2.369 میلیون 1,148 2.371 میلیون -
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 26,470 1,260.00 5.00 26,044 834.00 3.31 1399/01/11 1,700 4.016 میلیون 104.604 میلیارد 2,556.63 25,210 25,970 24,100 26,470 1 112,259 26,470 49 190 26,470 28.361 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون 10.39 7.52 2.29 3.561 میلیون 455,776 3.378 میلیون 638,211
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 17,800 230.00 1.31 17,651 81.00 0.46 1399/01/11 4,079 16.517 میلیون 291.545 میلیارد 8,213.39 17,570 18,000 17,000 18,000 2 15,100 17,800 2 949 17,800 474.39 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 30.85 9.69 10.12 13.952 میلیون 2.565 میلیون 10.867 میلیون 5.65 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 6,630 294.00 4.25 6,631 293.00 4.23 1399/01/11 6,233 41.147 میلیون 272.853 میلیارد 5,887.77 6,924 6,600 6,578 6,750 2 1,300 6,649 2 15,720 6,649 18.21 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 -151.6 15.33 448.43 36.194 میلیون 4.952 میلیون 39.741 میلیون 1.405 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,052 46.00 0.65 7,035 63.00 0.89 1399/01/11 10,394 52.349 میلیون 368.296 میلیارد 6,642.12 7,098 7,038 6,880 7,148 1 42,333 7,050 12 50,000 7,050 719.737 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.96 3.23 3.73 32.187 میلیون 20.162 میلیون 33.468 میلیون 18.881 میلیون
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 38,199 459.00 1.19 37,510 1,148.00 2.97 1399/01/11 6,892 14.096 میلیون 528.727 میلیارد 3,886.35 38,658 37,200 36,726 38,550 11 926 38,200 3 45,330 38,200 41.751 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون 20.14 10.98 3.97 13.262 میلیون 833,060 13.684 میلیون 411,879
دسینا

داروسازی‌ سینا

سهام بورس 26,450 495.00 1.84 26,046 899.00 3.34 1399/01/11 1,461 1.905 میلیون 49.518 میلیارد 917.74 26,945 26,990 25,598 26,990 2 396 26,449 1 4 26,600 21.556 هزار میلیارد 18.114 میلیون 5.604 میلیون 800,000 3.686 میلیون 1.918 میلیون 3.016 میلیون 854,454 23.14 9.56 6.58 1.465 میلیون 440,000 1.811 میلیون 93,959
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 25,400 725.00 2.78 25,067 1,058.00 4.05 1399/01/11 3,962 6.144 میلیون 154.022 میلیارد 1,774.5 26,125 24,819 24,819 25,601 1 266 25,403 1 1,073 25,403 57.475 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون 22.99 12.07 7.78 4.227 میلیون 1.917 میلیون 6.084 میلیون 60,000
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 31,990 431.00 1.37 31,328 231.00 0.73 1399/01/11 1,016 736,720 22.871 میلیارد 1,123.66 31,559 31,300 30,000 33,000 1 10 31,890 1 1,770 31,990 6.312 هزار میلیارد 5.407 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 811,292 60,738 88.15 20.16 8.37 736,720 - 736,720 -
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 34,498 1,304.00 3.93 33,307 113.00 0.34 1399/01/11 6,144 8.768 میلیون 292.038 میلیارد 1,618.26 33,194 33,777 31,704 34,799 1 13,016 34,498 6 2,901 34,498 33.194 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون 18.84 11.37 5.88 7.717 میلیون 1.051 میلیون 8.684 میلیون 84,400
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 4,016 0.00 0.00 4,046 0.00 0.00 1399/01/11 8,892 61.934 میلیون 250.57 میلیارد 11,497.48 - 3,900 3,900 4,042 4 57,315 3,980 18 22,000 3,980 80.92 هزار میلیارد 97.028 میلیون 70.338 میلیون 20 میلیون 33.988 میلیون 36.35 میلیون 12.706 میلیون 12.449 میلیون 6.16 2.15 6.03 - - - -
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 19,140 21.00 0.11 19,002 117.00 0.61 1399/01/11 1,910 3.689 میلیون 70.104 میلیارد 961.43 19,119 19,198 18,500 19,218 3 27,329 19,120 9 12,950 19,120 12.619 هزار میلیارد 14.423 میلیون 1.481 میلیون 120,000 563,300 917,816 1.183 میلیون 441,346 38.16 14.31 11.85 2.281 میلیون 1.408 میلیون 3.489 میلیون 200,000
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 39,600 86.00 0.22 39,634 120.00 0.30 1399/01/11 6,704 9.937 میلیون 393.834 میلیارد 801.76 39,514 40,100 38,002 40,500 3 2,046 39,998 2 4,506 39,998 11.854 هزار میلیارد 8.293 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 29.43 18.02 5.32 9.928 میلیون 8,442 4.728 میلیون 5.208 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 60,831 96.00 0.16 60,433 302.00 0.50 1399/01/11 4,581 4.585 میلیون 277.102 میلیارد 1,022.99 60,735 59,251 59,251 62,000 1 207 60,900 2 280 60,900 182.205 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون 7.39 3.99 0.97 3.063 میلیون 1.523 میلیون 2.566 میلیون 2.02 میلیون
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 17,085 813.00 5.00 16,738 466.00 2.86 1399/01/11 415 1.881 میلیون 32.144 میلیارد 3,150.99 16,272 17,085 17,085 17,085 1 2.954 میلیون 17,085 281 475 17,085 9.763 هزار میلیارد 6.764 میلیون 1.385 میلیون 600,000 817,460 567,587 2.561 میلیون 82,032 110.47 16.75 3.5 1.881 میلیون - 1.881 میلیون -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,259 121.00 2.92 4,162 24.00 0.58 1399/01/11 5,661 63.373 میلیون 263.755 میلیارد 20,984.95 4,138 4,170 3,999 4,300 2 2,049 4,260 3 40,014 4,260 208.555 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون 10.59 2.29 1.18 35.849 میلیون 27.524 میلیون 55.585 میلیون 7.788 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,955 142.00 1.08 12,878 219.00 1.67 1399/01/11 3,498 9.736 میلیون 125.372 میلیارد 3,462.2 13,097 13,150 12,633 13,150 1 15,408 12,920 1 250 12,920 249.481 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون 7.52 4.16 1.64 7.95 میلیون 1.786 میلیون 7.883 میلیون 1.853 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام پایه فرابورس 8,200 0.00 0.00 8,181 0.00 0.00 1399/01/11 2,275 7.789 میلیون 63.73 میلیارد 7,575.2 - 7,900 7,772 8,299 2 5,090 7,905 2 600 7,905 21.271 هزار میلیارد 16.636 میلیون 7.531 میلیون 2.6 میلیون 3.197 میلیون 4.334 میلیون 4.803 میلیون 1.088 میلیون 18.12 4.5 4.13 - - - -
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 21,898 630.00 2.96 21,478 210.00 0.99 1399/01/11 7,399 14.933 میلیون 320.733 میلیارد - 21,268 21,200 20,205 22,199 1 90 21,900 1 34,306 21,900 412.378 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.194 میلیون 738,354 14.213 میلیون 719,889
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,549 99.00 1.49 6,468 180.00 2.71 1399/01/11 2,686 12.214 میلیون 79.003 میلیارد 10,075.44 6,648 6,650 6,320 6,660 1 2,666 6,521 1 29,849 6,549 99.72 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون 10.68 4.97 1.93 12.056 میلیون 157,973 8.68 میلیون 3.534 میلیون
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 96,646 2,069.00 2.19 94,571 6.00 0.01 1399/01/11 448 71,610 6.769 میلیارد 883.06 94,577 96,780 93,425 96,780 1 1,000 95,001 1 14 96,651 2.837 هزار میلیارد 2.61 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 50.45 45.07 18.82 71,590 20 71,610 -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 13,679 417.00 3.14 13,888 626.00 4.72 1399/01/11 2,172 5.376 میلیون 74.668 میلیارد 5,483.47 13,262 14,000 13,350 14,489 1 4,145 13,679 2 2,000 13,679 1.692 هزار میلیارد 1.048 میلیون 83,604 121,843 51,921 31,683 18,926 7,196 376.29 59.09 89.38 5.329 میلیون 47,766 5.376 میلیون -
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 20,605 938.00 4.35 20,995 548.00 2.54 1399/01/11 2,902 6.63 میلیون 139.198 میلیارد 7,963.45 21,543 20,700 20,605 21,459 1 2,650 20,900 3 8,133 21,000 43.086 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون 9.61 4.75 6.15 6.06 میلیون 570,000 3.989 میلیون 2.641 میلیون
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 66,850 426.00 0.64 65,601 823.00 1.24 1399/01/11 2,653 1.825 میلیون 119.717 میلیارد 1,307.57 66,424 63,110 63,110 68,500 1 139 66,889 3 1,100 66,889 39.854 هزار میلیارد 26.636 میلیون 7.594 میلیون 400,000 3.477 میلیون 2.95 میلیون 6.241 میلیون 3.48 میلیون 11.31 10.59 6.31 1.707 میلیون 118,320 1.749 میلیون 75,511
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 7,370 164.00 2.28 7,275 69.00 0.96 1399/01/11 2,194 14.77 میلیون 107.581 میلیارد 10,844.96 7,206 7,186 7,186 7,400 2 5,321 7,365 2 1,500 7,370 399.933 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون 10.1 4.64 4.62 4.967 میلیون 9.803 میلیون 10.634 میلیون 4.136 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,719 105.00 2.75 3,683 141.00 3.69 1399/01/11 5,184 42.729 میلیون 157.366 میلیارد 5,676.75 3,824 3,700 3,633 3,780 5 13,208 3,719 6 15,384 3,719 5.974 هزار میلیارد 6.082 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 -61.9 8.09 15.71 42.029 میلیون 700,000 42.679 میلیون 50,000
پاسا

ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 11,399 503.00 4.23 11,366 536.00 4.50 1399/01/11 1,783 5.217 میلیون 59.293 میلیارد 2,888.45 11,902 11,900 11,307 11,900 1 1,000 11,360 1 23,608 11,399 10.712 هزار میلیارد 7.408 میلیون 2.434 میلیون 600,000 1.432 میلیون 1.002 میلیون 3.022 میلیون 473,283 18.65 8.82 2.96 5.182 میلیون 34,784 5.177 میلیون 40,000
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 25,325 211.00 0.84 25,239 125.00 0.50 1399/01/11 1,765 2.505 میلیون 63.221 میلیارد 1,156.79 25,114 24,821 24,821 25,500 1 1,182 25,250 1 4,128 25,325 150.684 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون 8.06 5.51 6.02 1.985 میلیون 519,998 2.33 میلیون 175,017
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 11,079 41.00 0.37 10,880 240.00 2.16 1399/01/11 2,473 6.102 میلیون 66.396 میلیارد 4,252.94 11,120 11,020 10,600 11,090 2 95,992 11,050 28 100,000 11,050 57.8 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون 9.03 4.58 1.5 6.102 میلیون - 6.003 میلیون 99,008
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 220,210 10,486.00 5.00 214,306 4,582.00 2.18 1399/01/11 1,432 224,091 48.115 میلیارد 423.76 209,724 210,998 206,000 220,210 2 2,786 220,210 21 151 220,210 11.361 هزار میلیارد 9.315 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 5.419 میلیون 112,728 102.99 24.1 2.14 224,091 - 224,091 -
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 3,146 11.00 0.35 3,098 37.00 1.18 1399/01/11 2,806 26.395 میلیون 81.773 میلیارد 6,252.04 3,135 3,068 3,000 3,198 1 18,900 3,145 2 3,800 3,146 18.81 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 5.17 1.81 5.17 26.395 میلیون - 25.822 میلیون 573,345
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 5,680 253.00 4.66 5,477 50.00 0.92 1399/01/11 5,504 28.958 میلیون 158.599 میلیارد 7,897.75 5,427 5,350 5,232 5,680 5 8,000 5,680 3 168,820 5,680 10.854 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 16.29 2.8 30.2 27.842 میلیون 1.116 میلیون 28.758 میلیون 200,000
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 29,980 1,577.00 5.00 30,049 1,508.00 4.78 1399/01/11 3,155 4.044 میلیون 121.515 میلیارد 3,723.47 31,557 31,299 29,980 31,299 3 66 30,000 1 81,018 30,000 37.206 هزار میلیارد 22.694 میلیون 6.122 میلیون 1.179 میلیون 3.618 میلیون 2.504 میلیون 1.165 میلیون 1.087 میلیون 33.04 14.26 30.42 2.972 میلیون 1.072 میلیون 3.736 میلیون 307,477
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 3,420 24.00 0.70 3,358 86.00 2.50 1399/01/11 3,600 36.505 میلیون 122.597 میلیارد 18,428.76 3,444 3,296 3,278 3,444 2 53,616 3,420 3 58,000 3,420 27.414 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 36.29 2.26 38.54 35.426 میلیون 1.079 میلیون 33.846 میلیون 2.659 میلیون
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 41,000 656.00 1.63 39,750 594.00 1.47 1399/01/11 10,542 25.474 میلیون 1.013 هزار میلیارد 1,872.5 40,344 39,600 38,327 41,400 3 4,900 40,901 2 2,433 40,901 20.172 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 26.93 17.72 10.55 22.737 میلیون 2.737 میلیون 20.874 میلیون 4.6 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 44,001 1,770.00 3.87 43,952 1,819.00 3.97 1399/01/11 7,834 6.633 میلیون 291.534 میلیارد 944.97 45,771 45,000 43,483 45,000 1 6,623 44,050 5 15,000 44,050 183.084 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 31 30.43 9.89 6.214 میلیون 419,096 4.558 میلیون 2.075 میلیون
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 47,693 243.00 0.51 47,350 586.00 1.22 1399/01/11 719 364,233 16.832 میلیارد 1,657.03 47,936 47,990 45,540 47,990 1 851 47,692 2 300 47,692 4.794 هزار میلیارد 5.599 میلیون 461,827 50,000 204,456 257,371 503,747 129,288 39.74 17.11 9.7 364,233 - 291,883 72,350
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 31,245 960.00 2.98 30,934 1,271.00 3.95 1399/01/11 4,685 7.399 میلیون 228.871 میلیارد 6,270.3 32,205 31,800 30,595 31,800 1 145 31,245 2 80 31,245 27.632 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون 14.73 8.1 2.79 6.92 میلیون 478,973 6.407 میلیون 991,305
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 13,800 522.00 3.64 13,743 579.00 4.04 1399/01/11 8,232 18.555 میلیون 255.013 میلیارد 3,510.56 14,322 14,210 13,606 14,248 7 29,390 13,850 2 40,138 13,850 21.038 هزار میلیارد 11.69 میلیون 2.258 میلیون 180,000 2.729 میلیون -470,414 447,343 -19,321 2706.81 -45.4 30.54 18.225 میلیون 330,400 18.554 میلیون 1,000
کلوند

کاشی‌ الوند

سهام بورس 24,200 294.00 1.23 23,572 334.00 1.40 1399/01/11 2,548 4.016 میلیون 94.662 میلیارد 4,238.24 23,906 24,500 22,711 24,500 5 7,440 24,200 2 7,760 24,200 9.562 هزار میلیارد 5.964 میلیون 2.19 میلیون 400,000 1.576 میلیون 613,817 1.817 میلیون 227,692 36.23 13.2 4.62 3.766 میلیون 250,000 4.016 میلیون -
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 50,800 2,419.00 5.00 50,800 2,419.00 5.00 1399/01/11 28,651 1.847 میلیون 93.803 میلیارد - 48,381 50,800 50,800 50,800 21 6.369 میلیون 50,800 2186 37,275 50,800 48.631 هزار میلیارد - - - - - - - 28.47 20.02 6.05 1.846 میلیون 507 1.846 میلیون 630
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی