شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وتجارت-1400-1399/03/21

ضجار3011 | اختیار معامله - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 572 0.00
قیمت پایانی: 537 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/22
تعداد:22
حجم:265
ارزش:142.19 میلیون
اولین:460
کمترین:460
بیشترین:572
قیمت:572
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:537
تغییر:252.00
درصد تغییر:88.42
1399/03/21
تعداد:25
حجم:855
ارزش:243.58 میلیون
اولین:265
کمترین:460
بیشترین:142.194 میلیون
قیمت:572
تغییر:148.00
درصد تغییر:34.91
قیمت:285
تغییر:215.00
درصد تغییر:43.00
1399/03/20
تعداد:2
حجم:99
ارزش:49.5 میلیون
اولین:855
کمترین:301
بیشترین:243.58 میلیون
قیمت:424
تغییر:134.00
درصد تغییر:24.01
قیمت:500
تغییر:94.00
درصد تغییر:15.83
1399/03/19
تعداد:5
حجم:155
ارزش:92.11 میلیون
اولین:557
کمترین:557
بیشترین:685
قیمت:558
تغییر:92.00
درصد تغییر:14.15
قیمت:594
تغییر:24.00
درصد تغییر:4.21
1399/03/18
تعداد:15
حجم:338
ارزش:192.55 میلیون
اولین:524
کمترین:500
بیشترین:650
قیمت:650
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:570
تغییر:460.00
درصد تغییر:418.18
1399/03/17
تعداد:1
حجم:1
ارزش:110,000
اولین:338
کمترین:524
بیشترین:192.548 میلیون
قیمت:650
تغییر:150.00
درصد تغییر:30.00
قیمت:110
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/12
تعداد:1
حجم:1
ارزش:110,000
اولین:22
کمترین:600
بیشترین:13 میلیون
قیمت:500
تغییر:390.00
درصد تغییر:354.55
قیمت:110
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/04
تعداد:1
حجم:1
ارزش:110,000
اولین:110
کمترین:110
بیشترین:110
قیمت:110
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:110
تغییر:590.00
درصد تغییر:84.29
1399/03/03
تعداد:1
حجم:3
ارزش:2.1 میلیون
اولین:1
کمترین:110
بیشترین:110,000
قیمت:110
تغییر:590.00
درصد تغییر:84.29
قیمت:700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/30
تعداد:1
حجم:3
ارزش:2.1 میلیون
اولین:700
کمترین:700
بیشترین:700
قیمت:700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/29
تعداد:1
حجم:3
ارزش:2.1 میلیون
اولین:3
کمترین:700
بیشترین:2.1 میلیون
قیمت:700
تغییر:591.00
درصد تغییر:542.20
قیمت:700
تغییر:591.00
درصد تغییر:542.20
1399/02/25
تعداد:1
حجم:2
ارزش:218,000
اولین:109
کمترین:109
بیشترین:109
قیمت:109
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:109
تغییر:241.00
درصد تغییر:68.86
1399/02/24
تعداد:1
حجم:2
ارزش:700,000
اولین:2
کمترین:109
بیشترین:218,000
قیمت:109
تغییر:241.00
درصد تغییر:68.86
قیمت:350
تغییر:46.00
درصد تغییر:15.13
1399/02/23
تعداد:1
حجم:3
ارزش:912,000
اولین:2
کمترین:350
بیشترین:700,000
قیمت:350
تغییر:46.00
درصد تغییر:15.13
قیمت:304
تغییر:97.00
درصد تغییر:46.86
1399/02/22
تعداد:1
حجم:2
ارزش:414,000
اولین:3
کمترین:304
بیشترین:912,000
قیمت:304
تغییر:97.00
درصد تغییر:46.86
قیمت:207
تغییر:45.00
درصد تغییر:17.86
1399/02/21
تعداد:1
حجم:2
ارزش:504,000
اولین:2
کمترین:207
بیشترین:414,000
قیمت:207
تغییر:45.00
درصد تغییر:17.86
قیمت:252
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/18
تعداد:1
حجم:2
ارزش:504,000
اولین:252
کمترین:252
بیشترین:252
قیمت:252
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.80
قیمت:252
تغییر:271.00
درصد تغییر:51.82
1399/02/17
تعداد:2
حجم:38
ارزش:19.86 میلیون
اولین:530
کمترین:82
بیشترین:530
قیمت:250
تغییر:168.00
درصد تغییر:204.88
قیمت:523
تغییر:356.00
درصد تغییر:213.17
1399/02/16
تعداد:1
حجم:3
ارزش:501,000
اولین:39
کمترین:530
بیشترین:19.942 میلیون
قیمت:82
تغییر:403.00
درصد تغییر:83.09
قیمت:167
تغییر:428.00
درصد تغییر:71.93
1399/02/15
تعداد:4
حجم:12
ارزش:7.14 میلیون
اولین:265
کمترین:265
بیشترین:999
قیمت:485
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:595
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی