شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ تاپیکو-5500-1399/03/19

ضپیک3013 | اختیار معامله - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 4,116 0.00
قیمت پایانی: 4,481 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/03/20
تعداد:34
حجم:483
ارزش:2.16 میلیارد
اولین:4,541
کمترین:4,116
بیشترین:4,800
قیمت:4,116
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,481
تغییر:736.00
درصد تغییر:14.11
تاریخ : 1399/03/19
تعداد:23
حجم:520
ارزش:2.71 میلیارد
اولین:483
کمترین:4,541
بیشترین:2.164 میلیارد
قیمت:4,116
تغییر:674.00
درصد تغییر:14.07
قیمت:5,217
تغییر:463.00
درصد تغییر:9.74
تاریخ : 1399/03/18
تعداد:7
حجم:108
ارزش:513.41 میلیون
اولین:4,700
کمترین:4,700
بیشترین:4,790
قیمت:4,790
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,754
تغییر:1,671.00
درصد تغییر:54.20
تاریخ : 1399/03/17
تعداد:4
حجم:30
ارزش:92.5 میلیون
اولین:108
کمترین:4,700
بیشترین:513.41 میلیون
قیمت:4,790
تغییر:790.00
درصد تغییر:19.75
قیمت:3,083
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/12
تعداد:4
حجم:30
ارزش:92.5 میلیون
اولین:127
کمترین:4,200
بیشترین:564.81 میلیون
قیمت:4,000
تغییر:1,200.00
درصد تغییر:23.08
قیمت:3,083
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/11
تعداد:4
حجم:30
ارزش:92.5 میلیون
اولین:69
کمترین:768
بیشترین:113.894 میلیون
قیمت:5,200
تغییر:2,200.00
درصد تغییر:73.33
قیمت:3,083
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/07
تعداد:4
حجم:30
ارزش:92.5 میلیون
اولین:3,500
کمترین:3,000
بیشترین:3,500
قیمت:3,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,083
تغییر:74.00
درصد تغییر:2.46
تاریخ : 1399/03/06
تعداد:4
حجم:130
ارزش:391.12 میلیون
اولین:30
کمترین:3,500
بیشترین:92.5 میلیون
قیمت:3,000
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:3,009
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/28
تعداد:4
حجم:130
ارزش:391.12 میلیون
اولین:3,100
کمترین:3,001
بیشترین:3,100
قیمت:3,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,009
تغییر:1,497.00
درصد تغییر:33.22
تاریخ : 1399/02/27
تعداد:1
حجم:2
ارزش:9.01 میلیون
اولین:130
کمترین:3,100
بیشترین:391.12 میلیون
قیمت:3,001
تغییر:1,505.00
درصد تغییر:33.40
قیمت:4,506
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/23
تعداد:1
حجم:2
ارزش:9.01 میلیون
اولین:4,506
کمترین:4,506
بیشترین:4,506
قیمت:4,506
تغییر:1,194.00
درصد تغییر:20.95
قیمت:4,506
تغییر:1,127.00
درصد تغییر:20.01
تاریخ : 1399/02/22
تعداد:27
حجم:244
ارزش:1.37 میلیارد
اولین:5,513
کمترین:5,500
بیشترین:6,000
قیمت:5,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,633
تغییر:1,941.00
درصد تغییر:25.63
تاریخ : 1399/02/21
تعداد:4
حجم:27
ارزش:204.5 میلیون
اولین:244
کمترین:5,513
بیشترین:1.375 میلیارد
قیمت:5,700
تغییر:1,800.00
درصد تغییر:24.00
قیمت:7,574
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/15
تعداد:4
حجم:27
ارزش:204.5 میلیون
اولین:7,000
کمترین:7,000
بیشترین:8,000
قیمت:7,500
تغییر:600.00
درصد تغییر:8.70
قیمت:7,574
تغییر:1,477.00
درصد تغییر:24.23
تاریخ : 1399/02/14
تعداد:9
حجم:39
ارزش:237.8 میلیون
اولین:6,000
کمترین:6,000
بیشترین:6,900
قیمت:6,900
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,097
تغییر:2,097.00
درصد تغییر:52.43
تاریخ : 1399/02/13
تعداد:1
حجم:5
ارزش:20 میلیون
اولین:39
کمترین:6,000
بیشترین:237.8 میلیون
قیمت:6,900
تغییر:2,900.00
درصد تغییر:72.50
قیمت:4,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/10
تعداد:1
حجم:5
ارزش:20 میلیون
اولین:4,000
کمترین:4,000
بیشترین:4,000
قیمت:4,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,000
تغییر:1,236.00
درصد تغییر:44.72
تاریخ : 1399/02/09
تعداد:6
حجم:36
ارزش:99.5 میلیون
اولین:4,000
کمترین:4,000
بیشترین:4,000
قیمت:4,000
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:33.33
قیمت:2,764
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/08
تعداد:6
حجم:36
ارزش:99.5 میلیون
اولین:2,500
کمترین:2,500
بیشترین:3,000
قیمت:3,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:2,764
تغییر:1,013.00
درصد تغییر:57.85
تاریخ : 1399/02/07
تعداد:7
حجم:90
ارزش:157.55 میلیون
اولین:2,500
کمترین:2,500
بیشترین:3,000
قیمت:3,000
تغییر:1,399.00
درصد تغییر:87.38
قیمت:1,751
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/01
تعداد:7
حجم:90
ارزش:157.55 میلیون
اولین:1,800
کمترین:1,601
بیشترین:1,850
قیمت:1,601
تغییر:51.00
درصد تغییر:3.29
قیمت:1,751
تغییر:263.00
درصد تغییر:17.68
تاریخ : 1399/01/31
تعداد:8
حجم:81
ارزش:120.5 میلیون
اولین:1,450
کمترین:1,450
بیشترین:1,550
قیمت:1,550
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,488
تغییر:173.00
درصد تغییر:13.16
تاریخ : 1399/01/30
تعداد:20
حجم:327
ارزش:430.02 میلیون
اولین:1,450
کمترین:1,450
بیشترین:1,550
قیمت:1,550
تغییر:350.00
درصد تغییر:29.17
قیمت:1,315
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/01/28
تعداد:20
حجم:327
ارزش:430.02 میلیون
اولین:1,200
کمترین:1,200
بیشترین:1,450
قیمت:1,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,315
تغییر:260.00
درصد تغییر:24.65
تاریخ : 1399/01/27
تعداد:14
حجم:211
ارزش:222.56 میلیون
اولین:1,200
کمترین:1,200
بیشترین:1,450
قیمت:1,200
تغییر:230.00
درصد تغییر:23.71
قیمت:1,055
تغییر:96.00
درصد تغییر:10.01
تاریخ : 1399/01/26
تعداد:27
حجم:670
ارزش:642.48 میلیون
اولین:940
کمترین:925
بیشترین:990
قیمت:970
تغییر:80.00
درصد تغییر:8.99
قیمت:959
تغییر:100.00
درصد تغییر:11.64
تاریخ : 1399/01/25
تعداد:6
حجم:150
ارزش:128.9 میلیون
اولین:800
کمترین:800
بیشترین:890
قیمت:890
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:859
تغییر:72.00
درصد تغییر:9.15
تاریخ : 1399/01/24
تعداد:8
حجم:117
ارزش:92.05 میلیون
اولین:800
کمترین:800
بیشترین:890
قیمت:890
تغییر:40.00
درصد تغییر:4.71
قیمت:787
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/01/23
تعداد:8
حجم:117
ارزش:92.05 میلیون
اولین:850
کمترین:849
بیشترین:900
قیمت:850
تغییر:150.00
درصد تغییر:21.43
قیمت:787
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/01/21
تعداد:8
حجم:117
ارزش:92.05 میلیون
اولین:700
کمترین:700
بیشترین:900
قیمت:700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:787
تغییر:121.00
درصد تغییر:18.17
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی