شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ کچاد-8500-1399/03/07

ضچاد3012 | اختیار معامله - بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 6,100 0.00
قیمت پایانی: 6,032 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/03/08
تعداد:57
حجم:549
ارزش:4.04 میلیارد
اولین:5,000
کمترین:5,000
بیشترین:6,800
قیمت:6,100
تغییر:1,700.00
درصد تغییر:38.64
قیمت:6,032
تغییر:1,721.00
درصد تغییر:39.92
تاریخ : 1399/03/07
تعداد:5
حجم:56
ارزش:294.56 میلیون
اولین:4,400
کمترین:4,200
بیشترین:4,600
قیمت:4,400
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,311
تغییر:1,989.00
درصد تغییر:31.57
تاریخ : 1399/03/06
تعداد:1
حجم:9
ارزش:69.17 میلیون
اولین:56
کمترین:4,400
بیشترین:294.557 میلیون
قیمت:4,400
تغییر:1,900.00
درصد تغییر:30.16
قیمت:6,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/04
تعداد:1
حجم:9
ارزش:69.17 میلیون
اولین:6,300
کمترین:6,300
بیشترین:6,300
قیمت:6,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,300
تغییر:903.00
درصد تغییر:12.54
تاریخ : 1399/03/03
تعداد:4
حجم:140
ارزش:1.23 میلیارد
اولین:9
کمترین:6,300
بیشترین:69.174 میلیون
قیمت:6,300
تغییر:400.00
درصد تغییر:5.97
قیمت:7,203
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/01
تعداد:4
حجم:140
ارزش:1.23 میلیارد
اولین:7,400
کمترین:6,700
بیشترین:7,400
قیمت:6,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:7,203
تغییر:175.00
درصد تغییر:2.37
تاریخ : 1399/02/31
تعداد:2
حجم:9
ارزش:81.01 میلیون
اولین:140
کمترین:7,400
بیشترین:1.23 میلیارد
قیمت:6,700
تغییر:700.00
درصد تغییر:9.46
قیمت:7,378
تغییر:822.00
درصد تغییر:10.02
تاریخ : 1399/02/30
تعداد:1
حجم:2
ارزش:20.01 میلیون
اولین:9
کمترین:7,200
بیشترین:81.008 میلیون
قیمت:7,400
تغییر:800.00
درصد تغییر:9.76
قیمت:8,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/29
تعداد:1
حجم:2
ارزش:20.01 میلیون
اولین:8,200
کمترین:8,200
بیشترین:8,200
قیمت:8,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:8,200
تغییر:1,349.00
درصد تغییر:19.69
تاریخ : 1399/02/28
تعداد:1
حجم:4
ارزش:33.43 میلیون
اولین:2
کمترین:8,200
بیشترین:20.008 میلیون
قیمت:8,200
تغییر:1,349.00
درصد تغییر:19.69
قیمت:6,851
تغییر:1,452.00
درصد تغییر:17.49
تاریخ : 1399/02/27
تعداد:4
حجم:91
ارزش:921.76 میلیون
اولین:4
کمترین:6,851
بیشترین:33.433 میلیون
قیمت:6,851
تغییر:1,489.00
درصد تغییر:17.85
قیمت:8,303
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/25
تعداد:4
حجم:91
ارزش:921.76 میلیون
اولین:8,000
کمترین:8,000
بیشترین:8,340
قیمت:8,340
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:8,303
تغییر:1,702.00
درصد تغییر:17.01
تاریخ : 1399/02/24
تعداد:1
حجم:2
ارزش:24.41 میلیون
اولین:91
کمترین:8,000
بیشترین:921.759 میلیون
قیمت:8,340
تغییر:1,665.00
درصد تغییر:16.64
قیمت:10,005
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/22
تعداد:1
حجم:2
ارزش:24.41 میلیون
اولین:10,005
کمترین:10,005
بیشترین:10,005
قیمت:10,005
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:10,005
تغییر:426.00
درصد تغییر:4.45
تاریخ : 1399/02/21
تعداد:12
حجم:84
ارزش:981.61 میلیون
اولین:2
کمترین:10,005
بیشترین:24.412 میلیون
قیمت:10,005
تغییر:1,495.00
درصد تغییر:13.00
قیمت:9,579
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/20
تعداد:12
حجم:84
ارزش:981.61 میلیون
اولین:8
کمترین:11,003
بیشترین:107.996 میلیون
قیمت:11,500
تغییر:1,400.00
درصد تغییر:13.86
قیمت:9,579
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/18
تعداد:12
حجم:84
ارزش:981.61 میلیون
اولین:9,200
کمترین:8,700
بیشترین:10,100
قیمت:10,100
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:9,579
تغییر:192.00
درصد تغییر:2.05
تاریخ : 1399/02/17
تعداد:4
حجم:6
ارزش:68.72 میلیون
اولین:84
کمترین:9,200
بیشترین:981.607 میلیون
قیمت:10,100
تغییر:1,993.00
درصد تغییر:24.58
قیمت:9,387
تغییر:249.00
درصد تغییر:2.58
تاریخ : 1399/02/16
تعداد:49
حجم:327
ارزش:3.84 میلیارد
اولین:6
کمترین:11,111
بیشترین:68.715 میلیون
قیمت:8,107
تغییر:2,393.00
درصد تغییر:22.79
قیمت:9,636
تغییر:659.00
درصد تغییر:7.34
تاریخ : 1399/02/15
تعداد:6
حجم:55
ارزش:602.37 میلیون
اولین:327
کمترین:9,395
بیشترین:3.844 میلیارد
قیمت:10,500
تغییر:800.00
درصد تغییر:8.25
قیمت:8,977
تغییر:4,730.00
درصد تغییر:111.37
تاریخ : 1399/02/14
تعداد:7
حجم:39
ارزش:202.08 میلیون
اولین:3,151
کمترین:3,150
بیشترین:9,700
قیمت:9,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,247
تغییر:3,374.00
درصد تغییر:44.27
تاریخ : 1399/02/13
تعداد:5
حجم:85
ارزش:790.25 میلیون
اولین:39
کمترین:3,151
بیشترین:202.076 میلیون
قیمت:9,700
تغییر:1,300.00
درصد تغییر:15.48
قیمت:7,621
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/11
تعداد:5
حجم:85
ارزش:790.25 میلیون
اولین:7,600
کمترین:7,600
بیشترین:8,400
قیمت:8,400
تغییر:1,010.00
درصد تغییر:13.67
قیمت:7,621
تغییر:2,590.00
درصد تغییر:51.48
تاریخ : 1399/02/10
تعداد:7
حجم:127
ارزش:779.46 میلیون
اولین:1,200
کمترین:1,200
بیشترین:7,400
قیمت:7,390
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:5,031
تغییر:936.00
درصد تغییر:15.69
تاریخ : 1399/02/09
تعداد:2
حجم:30
ارزش:218.38 میلیون
اولین:1,200
کمترین:1,200
بیشترین:7,400
قیمت:7,390
تغییر:990.00
درصد تغییر:15.47
قیمت:5,967
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/08
تعداد:2
حجم:30
ارزش:218.38 میلیون
اولین:5,000
کمترین:5,000
بیشترین:6,400
قیمت:6,400
تغییر:900.00
درصد تغییر:16.36
قیمت:5,967
تغییر:1,160.00
درصد تغییر:24.13
تاریخ : 1399/02/07
تعداد:17
حجم:163
ارزش:955.83 میلیون
اولین:6,000
کمترین:1,200
بیشترین:6,000
قیمت:5,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,807
تغییر:1,193.00
درصد تغییر:19.88
تاریخ : 1399/02/06
تعداد:1
حجم:30
ارزش:219.6 میلیون
اولین:6,000
کمترین:1,200
بیشترین:6,000
قیمت:5,500
تغییر:500.00
درصد تغییر:8.33
قیمت:6,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/04
تعداد:1
حجم:30
ارزش:219.6 میلیون
اولین:6,000
کمترین:600
بیشترین:6,000
قیمت:6,000
تغییر:2,200.00
درصد تغییر:57.90
قیمت:6,000
تغییر:2,233.00
درصد تغییر:59.28
تاریخ : 1399/02/03
تعداد:3
حجم:30
ارزش:137.86 میلیون
اولین:3,700
کمترین:3,700
بیشترین:3,800
قیمت:3,800
تغییر:500.00
درصد تغییر:15.15
قیمت:3,767
تغییر:1,828.00
درصد تغییر:94.28
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی