شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ کگل-9500-1399/02/24

ضگل2034 | اختیار معامله - بورس
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 8,300 0.00
قیمت پایانی: 9,153 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/02/25
تعداد:113
حجم:1,406
ارزش:19.33 میلیارد
اولین:8,650
کمترین:8,010
بیشترین:9,950
قیمت:8,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:9,153
تغییر:834.00
درصد تغییر:10.03
1399/02/24
تعداد:9
حجم:42
ارزش:524.79 میلیون
اولین:1,000
کمترین:1,000
بیشترین:9,100
قیمت:8,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:8,319
تغییر:1,555.00
درصد تغییر:15.75
1399/02/23
تعداد:50
حجم:1,463
ارزش:21.7 میلیارد
اولین:42
کمترین:1,000
بیشترین:524.79 میلیون
قیمت:8,300
تغییر:1,199.00
درصد تغییر:12.62
قیمت:9,874
تغییر:878.00
درصد تغییر:9.76
1399/02/22
تعداد:38
حجم:1,045
ارزش:14.12 میلیارد
اولین:8,499
کمترین:8,499
بیشترین:9,900
قیمت:9,499
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:8,996
تغییر:1,608.00
درصد تغییر:21.77
1399/02/21
تعداد:20
حجم:505
ارزش:5.6 میلیارد
اولین:1,045
کمترین:8,499
بیشترین:14.12 میلیارد
قیمت:9,499
تغییر:999.00
درصد تغییر:11.75
قیمت:7,388
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/20
تعداد:20
حجم:505
ارزش:5.6 میلیارد
اولین:477
کمترین:7,680
بیشترین:5.772 میلیارد
قیمت:8,500
تغییر:1,450.00
درصد تغییر:20.57
قیمت:7,388
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/18
تعداد:20
حجم:505
ارزش:5.6 میلیارد
اولین:7,440
کمترین:7,000
بیشترین:7,650
قیمت:7,050
تغییر:485.00
درصد تغییر:7.39
قیمت:7,388
تغییر:494.00
درصد تغییر:7.17
1399/02/17
تعداد:21
حجم:193
ارزش:2 میلیارد
اولین:7,900
کمترین:6,400
بیشترین:7,900
قیمت:6,565
تغییر:735.00
درصد تغییر:10.07
قیمت:6,894
تغییر:100.00
درصد تغییر:1.43
1399/02/16
تعداد:8
حجم:189
ارزش:1.99 میلیارد
اولین:6,888
کمترین:6,888
بیشترین:7,300
قیمت:7,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,994
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.07
1399/02/15
تعداد:23
حجم:472
ارزش:3.3 میلیارد
اولین:189
کمترین:6,888
بیشترین:1.985 میلیارد
قیمت:7,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,999
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/8
تعداد:23
حجم:472
ارزش:3.3 میلیارد
اولین:6,500
کمترین:6,500
بیشترین:7,500
قیمت:7,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,999
تغییر:18.00
درصد تغییر:0.26
1399/02/7
تعداد:21
حجم:413
ارزش:2.88 میلیارد
اولین:6,500
کمترین:6,500
بیشترین:7,500
قیمت:7,300
تغییر:350.00
درصد تغییر:5.04
قیمت:6,981
تغییر:2,559.00
درصد تغییر:57.87
1399/02/6
تعداد:12
حجم:150
ارزش:663.26 میلیون
اولین:7,000
کمترین:6,950
بیشترین:7,000
قیمت:6,950
تغییر:2,549.00
درصد تغییر:57.92
قیمت:4,422
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/1
تعداد:12
حجم:150
ارزش:663.26 میلیون
اولین:4,305
کمترین:4,305
بیشترین:4,450
قیمت:4,401
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,422
تغییر:279.00
درصد تغییر:6.73
1399/01/31
تعداد:15
حجم:277
ارزش:1.15 میلیارد
اولین:4,305
کمترین:4,305
بیشترین:4,450
قیمت:4,401
تغییر:201.00
درصد تغییر:4.79
قیمت:4,143
تغییر:659.00
درصد تغییر:18.92
1399/01/30
تعداد:16
حجم:398
ارزش:1.39 میلیارد
اولین:4,100
کمترین:4,000
بیشترین:4,300
قیمت:4,200
تغییر:700.00
درصد تغییر:20.00
قیمت:3,484
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/28
تعداد:16
حجم:398
ارزش:1.39 میلیارد
اولین:500
کمترین:500
بیشترین:3,750
قیمت:3,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,484
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.14
1399/01/27
تعداد:28
حجم:735
ارزش:2.56 میلیارد
اولین:500
کمترین:500
بیشترین:3,750
قیمت:3,500
تغییر:100.00
درصد تغییر:2.78
قیمت:3,479
تغییر:479.00
درصد تغییر:15.97
1399/01/26
تعداد:7
حجم:58
ارزش:174 میلیون
اولین:3,190
کمترین:3,190
بیشترین:3,650
قیمت:3,600
تغییر:970.00
درصد تغییر:36.88
قیمت:3,000
تغییر:573.00
درصد تغییر:23.61
1399/01/25
تعداد:22
حجم:395
ارزش:958.61 میلیون
اولین:2,490
کمترین:2,200
بیشترین:2,650
قیمت:2,630
تغییر:335.00
درصد تغییر:14.60
قیمت:2,427
تغییر:315.00
درصد تغییر:14.92
1399/01/24
تعداد:26
حجم:360
ارزش:760.34 میلیون
اولین:1,850
کمترین:500
بیشترین:2,349
قیمت:2,295
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:2,112
تغییر:512.00
درصد تغییر:32.00
1399/01/23
تعداد:5
حجم:90
ارزش:144 میلیون
اولین:1,850
کمترین:500
بیشترین:2,349
قیمت:2,295
تغییر:695.00
درصد تغییر:43.44
قیمت:1,600
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/21
تعداد:5
حجم:90
ارزش:144 میلیون
اولین:1,600
کمترین:1,600
بیشترین:1,600
قیمت:1,600
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,600
تغییر:216.00
درصد تغییر:15.61
1399/01/20
تعداد:6
حجم:87
ارزش:120.42 میلیون
اولین:1,600
کمترین:1,600
بیشترین:1,600
قیمت:1,600
تغییر:200.00
درصد تغییر:14.29
قیمت:1,384
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.44
1399/01/19
تعداد:5
حجم:64
ارزش:88.19 میلیون
اولین:1,340
کمترین:1,340
بیشترین:1,400
قیمت:1,400
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,378
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/18
تعداد:5
حجم:64
ارزش:88.19 میلیون
اولین:1,400
کمترین:1,200
بیشترین:1,400
قیمت:1,400
تغییر:150.00
درصد تغییر:12.00
قیمت:1,378
تغییر:78.00
درصد تغییر:6.00
1399/01/17
تعداد:2
حجم:5
ارزش:6.5 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1,500
قیمت:1,250
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,300
تغییر:296.00
درصد تغییر:29.48
1399/01/16
تعداد:42
حجم:2.273
ارزش:2.28 میلیارد
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1,500
قیمت:1,250
تغییر:50.00
درصد تغییر:4.17
قیمت:1,004
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/6
تعداد:42
حجم:2.273
ارزش:2.28 میلیارد
اولین:1,000
کمترین:950
بیشترین:1,200
قیمت:1,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,004
تغییر:1,405.00
درصد تغییر:58.32
1399/01/5
تعداد:31
حجم:1.236
ارزش:2.66 میلیون
اولین:1,000
کمترین:950
بیشترین:1,200
قیمت:1,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:2,409
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی