شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اختیارخ وتجارت-1200-1399/03/21

ضجار3009 | اختیار معامله - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 750 0.00
قیمت پایانی: 717 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/22
تعداد:38
حجم:1,529
ارزش:1.1 میلیارد
اولین:759
کمترین:601
بیشترین:770
قیمت:750
تغییر:100.00
درصد تغییر:15.39
قیمت:717
تغییر:65.00
درصد تغییر:9.97
1399/03/21
تعداد:31
حجم:1,198
ارزش:780.66 میلیون
اولین:845
کمترین:650
بیشترین:849
قیمت:650
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:652
تغییر:111.00
درصد تغییر:14.55
1399/03/20
تعداد:18
حجم:961
ارزش:733.49 میلیون
اولین:1,198
کمترین:845
بیشترین:780.664 میلیون
قیمت:650
تغییر:150.00
درصد تغییر:18.75
قیمت:763
تغییر:55.00
درصد تغییر:6.72
1399/03/19
تعداد:9
حجم:182
ارزش:148.93 میلیون
اولین:821
کمترین:800
بیشترین:823
قیمت:800
تغییر:14.00
درصد تغییر:1.72
قیمت:818
تغییر:68.00
درصد تغییر:9.07
1399/03/18
تعداد:28
حجم:1,061
ارزش:795.3 میلیون
اولین:700
کمترین:680
بیشترین:814
قیمت:814
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:750
تغییر:44.00
درصد تغییر:6.23
1399/03/17
تعداد:6
حجم:75
ارزش:52.94 میلیون
اولین:1,061
کمترین:700
بیشترین:795.305 میلیون
قیمت:814
تغییر:362.00
درصد تغییر:80.09
قیمت:706
تغییر:102.00
درصد تغییر:16.89
1399/03/13
تعداد:7
حجم:230
ارزش:138.91 میلیون
اولین:75
کمترین:749
بیشترین:52.943 میلیون
قیمت:452
تغییر:277.00
درصد تغییر:38.00
قیمت:604
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/12
تعداد:7
حجم:230
ارزش:138.91 میلیون
اولین:29
کمترین:729
بیشترین:21.141 میلیون
قیمت:729
تغییر:129.00
درصد تغییر:21.50
قیمت:604
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/11
تعداد:7
حجم:230
ارزش:138.91 میلیون
اولین:23
کمترین:600
بیشترین:13.8 میلیون
قیمت:600
تغییر:101.00
درصد تغییر:14.41
قیمت:604
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/10
تعداد:7
حجم:230
ارزش:138.91 میلیون
اولین:178
کمترین:790
بیشترین:131.636 میلیون
قیمت:701
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.14
قیمت:604
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/08
تعداد:7
حجم:230
ارزش:138.91 میلیون
اولین:580
کمترین:550
بیشترین:700
قیمت:700
تغییر:400.00
درصد تغییر:133.33
قیمت:604
تغییر:304.00
درصد تغییر:101.33
1399/03/07
تعداد:2
حجم:45
ارزش:13.5 میلیون
اولین:300
کمترین:165
بیشترین:300
قیمت:300
تغییر:135.00
درصد تغییر:81.82
قیمت:300
تغییر:430.00
درصد تغییر:58.90
1399/03/06
تعداد:2
حجم:11
ارزش:8.03 میلیون
اولین:110
کمترین:300
بیشترین:24.225 میلیون
قیمت:165
تغییر:565.00
درصد تغییر:77.40
قیمت:730
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/01
تعداد:2
حجم:11
ارزش:8.03 میلیون
اولین:730
کمترین:730
بیشترین:730
قیمت:730
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:730
تغییر:7.00
درصد تغییر:0.95
1399/02/31
تعداد:8
حجم:171
ارزش:126.03 میلیون
اولین:11
کمترین:730
بیشترین:8.03 میلیون
قیمت:730
تغییر:20.00
درصد تغییر:2.67
قیمت:737
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/30
تعداد:8
حجم:171
ارزش:126.03 میلیون
اولین:1,100
کمترین:620
بیشترین:1,100
قیمت:750
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:737
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/29
تعداد:8
حجم:171
ارزش:126.03 میلیون
اولین:171
کمترین:1,100
بیشترین:126.03 میلیون
قیمت:750
تغییر:50.00
درصد تغییر:6.25
قیمت:737
تغییر:64.00
درصد تغییر:7.99
1399/02/28
تعداد:10
حجم:219
ارزش:175.4 میلیون
اولین:806
کمترین:800
بیشترین:806
قیمت:800
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:801
تغییر:217.00
درصد تغییر:21.32
1399/02/27
تعداد:8
حجم:138
ارزش:140.49 میلیون
اولین:219
کمترین:806
بیشترین:175.396 میلیون
قیمت:800
تغییر:200.00
درصد تغییر:20.00
قیمت:1,018
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/25
تعداد:8
حجم:138
ارزش:140.49 میلیون
اولین:1,100
کمترین:999
بیشترین:1,100
قیمت:1,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,018
تغییر:301.00
درصد تغییر:41.98
1399/02/24
تعداد:8
حجم:153
ارزش:109.63 میلیون
اولین:138
کمترین:1,100
بیشترین:140.492 میلیون
قیمت:1,000
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:717
تغییر:314.00
درصد تغییر:30.46
1399/02/23
تعداد:5
حجم:142
ارزش:146.39 میلیون
اولین:1,259
کمترین:1,000
بیشترین:1,259
قیمت:1,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,031
تغییر:268.00
درصد تغییر:20.63
1399/02/22
تعداد:2
حجم:9
ارزش:11.69 میلیون
اولین:142
کمترین:1,259
بیشترین:146.391 میلیون
قیمت:1,001
تغییر:299.00
درصد تغییر:23.00
قیمت:1,299
تغییر:434.00
درصد تغییر:50.17
1399/02/21
تعداد:15
حجم:465
ارزش:402.17 میلیون
اولین:9
کمترین:1,299
بیشترین:11.692 میلیون
قیمت:1,300
تغییر:300.00
درصد تغییر:30.00
قیمت:865
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/20
تعداد:15
حجم:465
ارزش:402.17 میلیون
اولین:370
کمترین:900
بیشترین:368.4 میلیون
قیمت:1,000
تغییر:151.00
درصد تغییر:17.79
قیمت:865
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/18
تعداد:15
حجم:465
ارزش:402.17 میلیون
اولین:783
کمترین:781
بیشترین:896
قیمت:849
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:865
تغییر:98.00
درصد تغییر:12.78
1399/02/17
تعداد:27
حجم:280
ارزش:214.85 میلیون
اولین:465
کمترین:783
بیشترین:402.169 میلیون
قیمت:849
تغییر:69.00
درصد تغییر:8.85
قیمت:767
تغییر:233.00
درصد تغییر:23.30
1399/02/16
تعداد:2
حجم:3
ارزش:3 میلیون
اولین:280
کمترین:1,289
بیشترین:214.851 میلیون
قیمت:780
تغییر:20.00
درصد تغییر:2.50
قیمت:1,000
تغییر:158.00
درصد تغییر:18.77
1399/02/15
تعداد:10
حجم:83
ارزش:69.87 میلیون
اولین:1,239
کمترین:624
بیشترین:1,240
قیمت:800
تغییر:149.00
درصد تغییر:15.70
قیمت:842
تغییر:37.00
درصد تغییر:4.21
1399/02/14
تعداد:18
حجم:321
ارزش:282.26 میلیون
اولین:650
کمترین:650
بیشترین:951
قیمت:949
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:879
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی