شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

تسه9801 | تسهیلات مسکن - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 789,002 2.02
قیمت پایانی: 794,604 1.33

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/13
تعداد:383
حجم:5,142
ارزش:4.086 میلیارد
اولین:5,142
کمترین:770,001
بیشترین:4.086 میلیارد
قیمت:789,002
تغییر:998.00
درصد تغییر:0.13
قیمت:794,566
تغییر:10,743.00
درصد تغییر:1.33
1399/03/12
تعداد:514
حجم:6,552
ارزش:5.276 میلیارد
اولین:6,552
کمترین:800,000
بیشترین:5.276 میلیارد
قیمت:790,000
تغییر:790.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:805,309
تغییر:1,161.00
درصد تغییر:0.14
1399/03/11
تعداد:330
حجم:5,230
ارزش:4.218 میلیارد
اولین:5,230
کمترین:817,018
بیشترین:4.218 میلیارد
قیمت:790,790
تغییر:26,228.00
درصد تغییر:3.21
قیمت:806,470
تغییر:10,548.00
درصد تغییر:1.29
1399/03/10
تعداد:9
حجم:263
ارزش:214.876 میلیون
اولین:263
کمترین:817,018
بیشترین:214.876 میلیون
قیمت:817,018
تغییر:38,905.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:817,018
تغییر:38,905.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/8
تعداد:142
حجم:3,112
ارزش:2.421 میلیارد
اولین:778,113
کمترین:778,113
بیشترین:778,113
قیمت:778,113
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:778,113
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/7
تعداد:142
حجم:3,112
ارزش:2.421 میلیارد
اولین:3,112
کمترین:778,113
بیشترین:2.421 میلیارد
قیمت:778,113
تغییر:37,053.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:778,113
تغییر:37,053.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/6
تعداد:161
حجم:3,019
ارزش:2.237 میلیارد
اولین:3,019
کمترین:741,060
بیشترین:2.237 میلیارد
قیمت:741,060
تغییر:35,271.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:741,060
تغییر:35,288.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/4
تعداد:37
حجم:340
ارزش:239.962 میلیون
اولین:705,789
کمترین:700,000
بیشترین:705,789
قیمت:705,789
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:705,772
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/3
تعداد:37
حجم:340
ارزش:239.962 میلیون
اولین:-
کمترین:700,000
بیشترین:705,789
قیمت:705,789
تغییر:28,725.00
درصد تغییر:4.24
قیمت:705,772
تغییر:33,592.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/1
تعداد:280
حجم:3,832
ارزش:2.576 میلیارد
اولین:644,444
کمترین:644,444
بیشترین:677,064
قیمت:677,064
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:672,180
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/31
تعداد:280
حجم:3,832
ارزش:2.576 میلیارد
اولین:3,832
کمترین:644,444
بیشترین:2.576 میلیارد
قیمت:677,064
تغییر:27,064.00
درصد تغییر:4.16
قیمت:672,180
تغییر:27,357.00
درصد تغییر:4.24
1399/02/30
تعداد:325
حجم:4,598
ارزش:2.965 میلیارد
اولین:4,598
کمترین:632,000
بیشترین:2.965 میلیارد
قیمت:650,000
تغییر:10,000.00
درصد تغییر:1.52
قیمت:644,823
تغییر:16,426.00
درصد تغییر:2.61
1399/02/29
تعداد:442
حجم:9,334
ارزش:5.865 میلیارد
اولین:9,334
کمترین:670,390
بیشترین:5.865 میلیارد
قیمت:660,000
تغییر:17,578.00
درصد تغییر:2.74
قیمت:628,397
تغییر:10,071.00
درصد تغییر:1.58
1399/02/28
تعداد:317
حجم:3,894
ارزش:2.486 میلیارد
اولین:3,894
کمترین:616,913
بیشترین:2.486 میلیارد
قیمت:642,422
تغییر:25,509.00
درصد تغییر:4.14
قیمت:638,468
تغییر:26,637.00
درصد تغییر:4.35
1399/02/27
تعداد:20
حجم:786
ارزش:480.899 میلیون
اولین:786
کمترین:616,913
بیشترین:480.899 میلیون
قیمت:616,913
تغییر:29,347.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:611,831
تغییر:24,294.00
درصد تغییر:4.14
1399/02/25
تعداد:116
حجم:3,508
ارزش:2.061 میلیارد
اولین:587,566
کمترین:573,000
بیشترین:587,566
قیمت:587,566
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:587,537
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/24
تعداد:116
حجم:3,508
ارزش:2.061 میلیارد
اولین:3,508
کمترین:587,566
بیشترین:2.061 میلیارد
قیمت:587,566
تغییر:21,195.00
درصد تغییر:3.74
قیمت:587,537
تغییر:27,950.00
درصد تغییر:5.00
1399/02/23
تعداد:197
حجم:1,904
ارزش:1.065 میلیارد
اولین:1,904
کمترین:566,371
بیشترین:1.065 میلیارد
قیمت:566,371
تغییر:8,347.00
درصد تغییر:1.50
قیمت:559,587
تغییر:20,186.00
درصد تغییر:3.74
1399/02/22
تعداد:182
حجم:1,872
ارزش:1.01 میلیارد
اولین:1,872
کمترین:526,100
بیشترین:1.01 میلیارد
قیمت:558,024
تغییر:31,924.00
درصد تغییر:6.07
قیمت:539,401
تغییر:8,731.00
درصد تغییر:1.65
1399/02/21
تعداد:188
حجم:1,960
ارزش:1.04 میلیارد
اولین:1,960
کمترین:507,777
بیشترین:1.04 میلیارد
قیمت:526,100
تغییر:2,073.00
درصد تغییر:0.39
قیمت:530,670
تغییر:9,961.00
درصد تغییر:1.91
1399/02/20
تعداد:200
حجم:1,876
ارزش:976.849 میلیون
اولین:1,876
کمترین:500,000
بیشترین:976.849 میلیون
قیمت:528,173
تغییر:26,173.00
درصد تغییر:5.21
قیمت:520,709
تغییر:17,687.00
درصد تغییر:3.52
1399/02/18
تعداد:182
حجم:2,211
ارزش:1.112 میلیارد
اولین:510,000
کمترین:486,122
بیشترین:510,001
قیمت:502,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:503,022
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/17
تعداد:182
حجم:2,211
ارزش:1.112 میلیارد
اولین:2,211
کمترین:510,000
بیشترین:1.112 میلیارد
قیمت:502,000
تغییر:8,000.00
درصد تغییر:1.57
قیمت:503,022
تغییر:8,212.00
درصد تغییر:1.61
1399/02/16
تعداد:187
حجم:2,428
ارزش:1.241 میلیارد
اولین:2,428
کمترین:481,111
بیشترین:1.241 میلیارد
قیمت:510,000
تغییر:8,794.00
درصد تغییر:1.70
قیمت:511,234
تغییر:14,256.00
درصد تغییر:2.87
1399/02/15
تعداد:162
حجم:1,646
ارزش:818.026 میلیون
اولین:1,646
کمترین:473,222
بیشترین:818.026 میلیون
قیمت:518,794
تغییر:27,794.00
درصد تغییر:5.66
قیمت:496,978
تغییر:2,854.00
درصد تغییر:0.58
1399/02/14
تعداد:139
حجم:1,640
ارزش:810.363 میلیون
اولین:1,640
کمترین:470,000
بیشترین:810.363 میلیون
قیمت:491,000
تغییر:11,000.00
درصد تغییر:2.29
قیمت:494,124
تغییر:10,599.00
درصد تغییر:2.19
1399/02/13
تعداد:213
حجم:1,767
ارزش:854.388 میلیون
اولین:1,767
کمترین:462,555
بیشترین:854.388 میلیون
قیمت:480,000
تغییر:20,000.00
درصد تغییر:4.35
قیمت:483,525
تغییر:12,717.00
درصد تغییر:2.70
1399/02/10
تعداد:135
حجم:1,151
ارزش:541.9 میلیون
اولین:460,122
کمترین:460,000
بیشترین:489,000
قیمت:460,000
تغییر:17,000.00
درصد تغییر:3.56
قیمت:470,808
تغییر:3,719.00
درصد تغییر:0.78
1399/02/9
تعداد:151
حجم:1,582
ارزش:750.701 میلیون
اولین:473,333
کمترین:457,788
بیشترین:489,980
قیمت:477,000
تغییر:10,300.00
درصد تغییر:2.21
قیمت:474,527
تغییر:7,346.00
درصد تغییر:1.52
1399/02/8
تعداد:196
حجم:1,786
ارزش:860.626 میلیون
اولین:480,005
کمترین:464,484
بیشترین:513,376
قیمت:466,700
تغییر:36,635.00
درصد تغییر:7.28
قیمت:481,873
تغییر:7,057.00
درصد تغییر:1.44
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی