شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9809

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 780,302 37,157.00 5.00 780,302 37,157.00 5.00 1399/03/7 147 2,415 1.884 میلیارد - 743,145 2,495 780,302 1.947 میلیارد 0 1,892 780,302 15 - - 1.153 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,415 - 2,415 -
تسه9712

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 772,790 36,799.00 5.00 772,790 36,799.00 5.00 1399/03/7 93 1,357 1.049 میلیارد - 735,991 1,449 772,790 1.12 میلیارد 0 115 772,790 3 - - 1.221 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,357 - 1,292 65
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 766,392 36,494.00 5.00 766,392 36,494.00 5.00 1399/03/7 70 1,894 1.452 میلیارد - 729,898 1,994 766,392 1.528 میلیارد 0 377 766,392 4 - - 1.421 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,894 - 1,762 132
تسه9704

امتیاز تسهیلات مسکن تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 775,111 36,910.00 5.00 774,979 36,778.00 4.98 1399/03/7 108 4,076 3.159 میلیارد - 738,201 4,200 775,111 3.255 میلیارد 1 60 770,111 1 124 775,111 1.421 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,076 - 4,074 2
تسه9901

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99

تسهیلات مسکن فرابورس 784,100 37,338.00 5.00 784,100 37,338.00 5.00 1399/03/7 289 3,649 2.861 میلیارد - 746,762 3,658 784,100 2.868 میلیارد 0 15,375 784,100 162 - - 1.153 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,649 - 3,649 -
تسه9705

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 771,722 36,748.00 5.00 771,400 36,426.00 4.96 1399/03/7 106 4,043 3.119 میلیارد - 734,974 4,229 771,722 3.262 میلیارد 0 186 771,722 2 - - 1.511 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,043 - 4,041 2
تسه9801

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 778,113 37,053.00 5.00 778,113 37,053.00 5.00 1399/03/7 96 1,990 1.548 میلیارد - 741,060 1,994 778,113 1.552 میلیارد 0 395 778,113 5 - - 1.366 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,990 - 1,920 70
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 778,048 37,049.00 5.00 778,047 37,048.00 5.00 1399/03/7 104 2,312 1.799 میلیارد - 740,999 778,048 778,000 778,048 0 387 778,048 4 - - 1.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,312 - 1,091 1,221
تسه9812

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98

تسهیلات مسکن فرابورس 762,148 36,292.00 5.00 762,148 36,292.00 5.00 1399/03/7 225 3,174 2.419 میلیارد - 725,856 762,148 762,148 762,148 0 23,702 762,148 207 - - 1.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,174 - 3,174 -
تسه9706

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 776,783 36,989.00 5.00 776,599 36,805.00 4.98 1399/03/7 88 1,914 1.486 میلیارد - 739,794 776,783 764,000 776,783 0 128 776,783 2 - - 1.452 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,914 - 1,912 2
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 773,169 36,817.00 5.00 773,169 36,817.00 5.00 1399/03/7 246 5,704 4.41 میلیارد - 736,352 773,169 773,169 773,169 0 419 773,169 4 - - 1.188 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,704 - 5,534 170
تسه9802

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 774,764 36,893.00 5.00 774,764 36,893.00 5.00 1399/03/7 121 2,910 2.255 میلیارد - 737,871 774,764 774,764 774,764 0 466 774,764 5 - - 1.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,910 - 2,850 60
تسه9811

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98

تسهیلات مسکن فرابورس 782,617 37,267.00 5.00 782,617 37,267.00 5.00 1399/03/7 202 2,669 2.089 میلیارد - 745,350 782,617 782,617 782,617 0 808 782,617 11 - - 1.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,669 - 2,668 1
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 781,373 37,208.00 5.00 768,962 24,797.00 3.33 1399/03/7 182 4,267 3.281 میلیارد - 744,165 781,373 707,000 781,373 0 1,352 781,373 14 - - 1.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,267 - 4,267 -
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 770,369 36,684.00 5.00 770,369 36,684.00 5.00 1399/03/7 76 1,169 900.561 میلیون - 733,685 770,369 770,369 770,369 0 614 770,369 6 - - 1.326 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,169 - 1,046 123
تسه9707

امتیاز تسهیلات مسکن مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 772,224 36,772.00 5.00 771,977 36,525.00 4.97 1399/03/7 70 1,161 896.265 میلیون - 735,452 772,224 747,630 772,224 0 600 772,224 5 - - 1.275 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,161 - 1,158 3
تسه9708

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 762,514 36,310.00 5.00 762,514 36,310.00 5.00 1399/03/7 74 2,147 1.637 میلیارد - 726,204 762,514 762,514 762,514 0 1,721 762,514 16 - - 1.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,147 - 2,001 146
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 779,370 37,112.00 5.00 779,370 37,112.00 5.00 1399/03/7 74 955 744.298 میلیون - 742,258 779,370 779,370 779,370 0 1,118 779,370 18 - - 768.733 میلیارد - - - - - - - - - - 955 - 955 -
تسه9804

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 780,310 37,157.00 5.00 780,292 37,139.00 5.00 1399/03/7 68 1,124 877.048 میلیون - 743,153 780,310 770,300 780,310 0 377 780,310 6 - - 696.616 میلیارد - - - - - - - - - - 1,124 - 1,068 56
تسه9711

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 769,613 36,648.00 5.00 769,613 36,648.00 5.00 1399/03/7 67 1,152 886.594 میلیون - 732,965 769,613 769,613 769,613 0 724 769,613 7 - - 1.381 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,152 - 1,101 51
تسه9805

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 778,989 37,094.00 5.00 778,989 37,094.00 5.00 1399/03/7 56 559 435.455 میلیون - 741,895 778,989 778,989 778,989 0 786 778,989 12 - - 582.351 میلیارد - - - - - - - - - - 559 - 559 -
تسه9703

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 769,027 36,620.00 5.00 767,674 35,267.00 4.82 1399/03/7 72 1,766 1.356 میلیارد - 732,407 769,026 715,000 769,027 0 98 769,027 2 - - 1.426 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,766 - 1,764 2
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 777,122 37,005.00 5.00 777,122 37,005.00 5.00 1399/03/7 88 1,118 868.822 میلیون - 740,117 777,122 777,122 777,122 0 620 777,122 11 - - 880.963 میلیارد - - - - - - - - - - 1,118 - 1,118 -
تسه9702

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 745,692 35,509.00 5.00 745,692 35,509.00 5.00 1399/03/7 24 299 222.962 میلیون - 710,183 745,692 745,692 745,692 0 790 745,692 9 - - 1.421 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 299 - 297 2
تسه9701

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 749,995 35,714.00 5.00 749,995 35,714.00 5.00 1399/03/7 27 549 411.747 میلیون - 714,281 749,995 749,995 749,995 0 161 749,995 2 - - 1.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 549 - 547 2
تسه9611

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 743,760 35,417.00 5.00 743,760 35,417.00 5.00 1399/03/7 19 88 65.451 میلیون - 708,343 743,760 743,760 743,760 0 621 743,760 8 - - 1.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 88 - 88 -
تسه9612

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 746,333 35,539.00 5.00 746,324 35,530.00 5.00 1399/03/7 11 71 52.989 میلیون - 710,794 71 746,300 52.989 میلیون 0 356 746,333 5 - - 1.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 71 - 71 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 157,861 7,517.00 5.00 157,861 7,517.00 5.00 1399/03/7 1 1 157,861 - 150,344 1 157,861 157,861 0 99 157,861 1 - - 1.999 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 196,186 10,325.00 5.00 196,186 10,325.00 5.00 1399/03/7 3 101 19.815 میلیون - 206,511 101 196,186 19.815 میلیون 1 - - 0 34 200,000 1.355 میلیارد - - - - - - - - - - 101 - 101 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 187,499 8.00 0.00 180,005 7,502.00 4.00 1399/03/6 10 200 36.001 میلیون - 187,507 178,132 178,132 187,499 1 - - 0 2 187,499 2.289 میلیارد - - - - - - - - - - 200 - 200 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 170,887 8,137.00 5.00 170,887 8,137.00 5.00 1399/03/6 1 15 2.563 میلیون - 162,750 170,887 170,887 170,887 0 143 170,887 2 - - 2.954 میلیارد - - - - - - - - - - 15 - 15 -
تملی710

تسهیلات مسکن ب. ملی-دی97

تسهیلات مسکن فرابورس 142,500 7,500.00 5.00 142,500 7,500.00 5.00 1399/03/6 2 28 3.99 میلیون - 150,000 142,500 142,500 142,500 1 - - 0 1 159,636 2.189 میلیارد - - - - - - - - - - 28 - 28 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,000 167.00 0.09 180,000 167.00 0.09 1399/02/31 1 85 15.3 میلیون - 179,833 180,000 180,000 180,000 1 - - 0 15 180,000 2.248 میلیارد - - - - - - - - - - 85 - 85 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 268,693 14,141.00 5.00 268,693 14,141.00 5.00 1399/02/30 3 108 29.019 میلیون - 282,834 268,693 268,693 268,693 1 - - 0 4 297,719 1.577 میلیارد - - - - - - - - - - 108 - 108 -
تملی611

تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 551,976 29,051.00 5.00 551,976 29,051.00 5.00 1399/02/28 1 8 4.416 میلیون - 581,027 551,976 551,976 551,976 1 - - 0 4 630,000 54.094 میلیون - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 129,266 6,803.00 5.00 129,266 6,803.00 5.00 1399/02/24 1 57 7.368 میلیون - 136,069 129,266 129,266 129,266 1 - - 0 2 142,872 1.985 میلیارد - - - - - - - - - - 57 - 57 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 126,066 6,635.00 5.00 130,265 2,436.00 1.84 1399/02/23 3 158 20.582 میلیون - 132,701 132,701 126,066 132,701 1 32 126,066 1 249 130,000 1.003 میلیارد - - - - - - - - - - 158 - 158 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 142,000 0.00 0.00 142,000 0.00 0.00 1399/02/22 1 48 6.816 میلیون - 142,000 142,000 142,000 142,000 1 - - 0 2 150,000 2.016 میلیارد - - - - - - - - - - 48 - 48 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 193,648 9,221.00 5.00 193,648 9,221.00 5.00 1399/02/17 1 26 5.035 میلیون - 184,427 193,648 193,648 193,648 0 - - 0 - - 2.813 میلیارد - - - - - - - - - - 26 - 26 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 190,000 683.00 0.36 182,896 6,421.00 3.39 1399/02/17 3 20 3.658 میلیون - 189,317 179,852 179,852 190,000 1 - - 0 365 190,000 2.691 میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 14 6
تملی901

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین99

تسهیلات مسکن بورس - 0.00 0.00 180,500 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 433.922 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تملی812

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند98

تسهیلات مسکن فرابورس - 0.00 0.00 180,500 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 433.922 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس - 0.00 0.00 189,525 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 455.618 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تملی810

تسهیلات مسکن ب. ملی-دی98

تسهیلات مسکن فرابورس - 0.00 0.00 180,500 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 433.922 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تملی811

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن98

تسهیلات مسکن فرابورس - 0.00 0.00 180,500 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 433.922 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
تسه9002

امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90

تسهیلات مسکن فرابورس 820,000 0.00 0.00 802,507 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 820,000 820,000 820,000 - - - - 318.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه8909

امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89

تسهیلات مسکن فرابورس 307,900 0.00 0.00 293,097 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 307,900 307,900 307,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تسه8912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89

تسهیلات مسکن فرابورس 574,633 0.00 0.00 558,905 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 574,633 574,633 574,633 - - - - 212.849 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه8908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89

تسهیلات مسکن فرابورس 310,842 0.00 0.00 310,842 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 310,842 310,842 310,842 - - - - 111.123 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90

تسهیلات مسکن فرابورس 546,617 0.00 0.00 546,617 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 546,617 546,617 546,617 - - - - 189.645 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه8907

امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89

تسهیلات مسکن فرابورس 350,000 0.00 0.00 343,301 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 350,000 350,000 350,000 - - - - 136.113 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9003

امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90

تسهیلات مسکن فرابورس 738,009 0.00 0.00 739,858 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 738,009 738,009 738,009 - - - - 321.236 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه8911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89

تسهیلات مسکن فرابورس 459,991 0.00 0.00 459,991 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 459,991 459,991 459,991 - - - - 177.928 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9006

امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90

تسهیلات مسکن فرابورس 890,000 0.00 0.00 846,738 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 890,000 890,000 890,000 - - - - 389.808 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9005

امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90

تسهیلات مسکن فرابورس 842,015 0.00 0.00 844,653 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 842,015 842,015 842,015 0 210 810,000 3 - - 360.234 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9004

امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90

تسهیلات مسکن فرابورس 837,531 0.00 0.00 767,556 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 837,531 837,531 837,531 - - - - 307.765 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 180,713 9,511.00 5.00 180,713 9,511.00 5.00 1399/02/14 1 50 9.036 میلیون - 190,224 180,713 180,713 180,713 1 200 180,713 1 227 199,735 2.541 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 158,936 8,365.00 5.00 158,936 8,365.00 5.00 1399/02/7 5 171 27.178 میلیون - 167,301 158,936 158,936 158,936 1 114 158,936 1 80 167,299 1.895 میلیارد - - - - - - - - - - 171 - 171 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 358,000 175.00 0.05 343,991 14,184.00 3.96 1399/02/4 9 200 68.798 میلیون - 358,175 340,267 340,267 358,000 1 - - 0 43 358,000 2.422 میلیارد - - - - - - - - - - 200 - 200 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 143,437 6,830.00 5.00 143,437 6,830.00 5.00 1399/02/3 1 1 143,437 - 136,607 143,437 143,437 143,437 1 - - 0 10 160,000 1.808 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 162,450 8,550.00 5.00 162,450 8,550.00 5.00 1399/01/9 1 3 487,350 - 171,000 162,450 162,450 162,450 0 11 162,450 1 - - 1.9 میلیارد - - - - - - - - - - 3 - 3 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 171,000 9,000.00 5.00 171,000 9,000.00 5.00 1398/12/11 1 89 15.219 میلیون - 180,000 171,000 171,000 171,000 0 - - 0 - - 2.141 میلیارد - - - - - - - - - - 89 - 89 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 1398/11/1 2 25 4.5 میلیون - 180,000 180,000 180,000 180,000 0 - - 0 - - 2.174 میلیارد - - - - - - - - - - 25 - 25 -
تملی808

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 189,525 9,025.00 5.00 189,525 9,025.00 5.00 1398/10/29 1 2 379,050 - 180,500 189,525 189,525 189,525 0 - - 0 - - 209.615 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تسه9610

امتیاز تسهیلات مسکن دی96

تسهیلات مسکن فرابورس 378,204 18,009.00 5.00 353,208 6,987.00 1.94 1398/10/16 123 1,365 482.129 میلیون - 360,195 342,188 342,186 378,204 0 - - 0 - - 575.718 میلیارد - - - - - - - - - - 1,365 - 1,350 15
تسه9609

امتیاز تسهیلات مسکن آذر96

تسهیلات مسکن فرابورس 352,000 6,597.00 1.84 354,867 3,730.00 1.04 1398/09/14 137 1,499 531.946 میلیون - 358,597 340,669 340,668 375,000 1 83 350,891 2 9 350,891 582.768 میلیارد - - - - - - - - - - 1,499 - 1,496 3
تسه9608

امتیاز تسهیلات مسکن آبان96

تسهیلات مسکن فرابورس 321,214 16,905.00 5.00 324,418 13,701.00 4.05 1398/08/14 89 1,179 382.489 میلیون - 338,119 321,214 321,214 330,000 1 - - 0 24 329,997 494.482 میلیارد - - - - - - - - - - 1,179 - 868 311
تسه9607

امتیاز تسهیلات مسکن مهر96

تسهیلات مسکن فرابورس 283,638 14,928.00 5.00 283,638 14,928.00 5.00 1398/07/15 39 614 174.154 میلیون - 298,566 283,638 283,638 283,638 43 - - 0 574 283,638 435.307 میلیارد - - - - - - - - - - 614 - 611 3
تسه9606

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96

تسهیلات مسکن فرابورس 400,001 6,844.00 1.68 397,034 9,811.00 2.41 1398/06/13 65 962 381.947 میلیون - 406,845 388,866 386,587 410,000 1 72 400,001 1 1 409,000 550.72 میلیارد - - - - - - - - - - 962 - 950 12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی