شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رایانه

72-رایانه6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 31,850.05 0.10

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,803.4 پایانی 31,850.05
بیشترین 31,852.98 کمترین 31,801.33
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 31,850.05 31,801.33 31,852.98
1398/11/1 31,881.9 31,881.9 32,376.66
1398/10/30 32,263.88 32,044.05 32,267.73
1398/10/29 32,249.16 31,796.64 32,249.16
1398/10/28 32,416.48 32,088.87 32,614.48
1398/10/25 31,724.92 31,225.81 31,724.92
1398/10/24 31,317.48 31,317.48 31,695.01
1398/10/23 31,492.69 31,144.97 31,492.69
1398/10/22 30,290.06 29,507.67 30,295.5
1398/10/21 28,907.59 28,841.49 28,907.59
1398/10/18 28,673.21 28,673.21 29,097.01
1398/10/17 29,233.32 29,233.32 30,209.99
1398/10/15 30,353.75 30,214.51 30,452.99
1398/10/14 31,227.04 31,225.28 31,597.33
1398/10/11 32,805.42 32,302.21 32,851.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها