شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانکها

57-بانکها6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,926.42 1.02

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,889.5 پایانی 1,926.42
بیشترین 1,926.98 کمترین 1,889.54
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 1,926.42 1,889.54 1,926.98
1398/11/1 1,906.94 1,906.94 1,937.17
1398/10/30 1,926.6 1,881.99 1,926.6
1398/10/29 1,887.95 1,860.53 1,892.58
1398/10/28 1,878.62 1,871.45 1,884.2
1398/10/25 1,803.53 1,760.34 1,803.53
1398/10/24 1,754.42 1,738.84 1,754.42
1398/10/23 1,702.8 1,679.89 1,702.8
1398/10/22 1,630.61 1,620.58 1,630.61
1398/10/21 1,551.51 1,542.97 1,551.5
1398/10/18 1,526.85 1,526.39 1,532.54
1398/10/17 1,551.2 1,551.2 1,607.59
1398/10/15 1,597.61 1,597.6 1,600.99
1398/10/14 1,655.18 1,655.17 1,659.43
1398/10/11 1,737.57 1,728.08 1,741.29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها