شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار دوم

شاخص بازار دوم6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 855,270.12 0.95

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 847,752.3 پایانی 855,270.12
بیشترین 855,270.11 کمترین 845,544.43
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 855,270.12 845,544.43 855,270.11
1398/11/1 847,240.29 847,237.97 853,580.28
1398/10/30 851,034.92 849,567.96 855,141.46
1398/10/29 851,553.69 844,036.57 852,338.25
1398/10/28 849,898.87 835,843.01 851,647.76
1398/10/25 827,378.48 814,049.16 827,378.33
1398/10/24 819,951.6 819,132.35 826,624.53
1398/10/23 814,523.8 797,340.72 814,627.03
1398/10/22 783,013.75 771,765.22 783,013.75
1398/10/21 748,291.65 737,997.88 748,291.5
1398/10/18 735,019.41 734,880.4 740,895.31
1398/10/17 745,183.43 745,177.83 765,152.48
1398/10/15 761,681.47 756,091.68 761,809.45
1398/10/14 767,517.93 767,517.8 782,649.89
1398/10/11 799,013.44 791,634.07 801,292.12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها