شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چرمی

19-محصولات چرمی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 13,627.6 4.60

آخرین معامله

18:42
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,031.3 پایانی 13,627.6
بیشترین 13,627.6 کمترین 13,031.26
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 13,627.6 13,031.26 13,627.6
1398/11/7 13,028.07 12,954.79 13,033.02
1398/11/6 12,998.27 12,996.36 13,365.31
1398/11/5 13,353.35 13,280.29 13,353.35
1398/11/2 13,277.15 13,029.3 13,277.15
1398/11/1 13,002.23 12,621.17 13,002.23
1398/10/30 12,683.09 12,683.09 12,894.92
1398/10/29 12,897.22 12,897.26 12,996.35
1398/10/28 12,999.42 12,745.1 12,999.42
1398/10/25 12,743.44 12,563.97 12,743.44
1398/10/24 12,482.32 12,097.74 12,482.32
1398/10/23 11,890.7 11,696.19 11,890.7
1398/10/22 11,634.85 11,493.1 11,634.85
1398/10/21 11,406.85 11,406.74 11,406.85
1398/10/18 11,406.7 11,406.7 11,568.05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها