شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اول فرابورس

بازار اول فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 907.95 0.00

آخرین معامله

18:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 923 پایانی 907.95
بیشترین 922.95 کمترین 907.91
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 907.95 907.91 922.95
1398/11/5 907.95 906.68 911.66
1398/11/2 891.41 883.53 891.41
1398/11/1 879.02 879.02 883.56
1398/10/30 870.91 869.83 873.9
1398/10/29 865.14 857.06 866.49
1398/10/28 856.2 845.41 860.31
1398/10/25 823.99 812.96 823.99
1398/10/24 810.84 809.12 816.28
1398/10/23 794.46 786.95 794.46
1398/10/22 771.87 770.93 773.45
1398/10/21 741.17 741.16 741.17
1398/10/18 727.03 725.92 727.03
1398/10/17 740.38 740.38 767.31
1398/10/15 764.4 763.31 767.15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها