شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل (هم وزن)

شاخص کل (هم وزن)6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 137,333.22 1.32

آخرین معامله

18:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 138,214.2 پایانی 137,333.22
بیشترین 138,643.93 کمترین 137,332.89
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 137,333.22 137,332.89 138,643.93
1398/11/5 135,541.73 134,196.26 135,541.73
1398/11/2 131,850.38 130,040.41 131,850.37
1398/11/1 129,420.03 129,414.35 129,635.32
1398/10/30 128,090.99 127,344.78 128,091.05
1398/10/29 126,787.53 125,116.11 126,823.04
1398/10/28 126,014.52 124,014.69 126,405.2
1398/10/25 122,016.64 120,496.25 122,016.62
1398/10/24 120,589.21 120,240.8 121,132.41
1398/10/23 118,924.77 117,096.43 118,967.62
1398/10/22 114,555.07 112,627.36 114,555.07
1398/10/21 109,974.44 109,042.15 109,974.33
1398/10/18 108,173.59 108,173.43 109,347.56
1398/10/17 109,600.89 109,600.76 111,656.36
1398/10/15 113,151.93 113,140.12 114,571.03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها