شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استخراج نفت جز کشف

استخراج نفت جزکشف6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2,503.99 4.98

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,456.2 پایانی 2,503.99
بیشترین 2,503.99 کمترین 2,456.19
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 2,503.99 2,456.19 2,503.99
1398/11/7 2,385.1 2,286.14 2,385.1
1398/11/6 2,317.68 2,314.72 2,333.58
1398/11/5 2,222.51 2,222.51 2,222.51
1398/11/2 2,116.81 2,107.77 2,116.81
1398/11/1 2,021.06 1,978.59 2,021.06
1398/10/30 1,928.53 1,911.05 1,937.55
1398/10/29 1,943.21 1,917.67 1,947.36
1398/10/28 1,996.67 1,974.5 2,005.11
1398/10/25 1,936.53 1,909.92 1,936.53
1398/10/24 1,942.65 1,934.18 1,972.71
1398/10/23 1,969.94 1,921.24 1,969.94
1398/10/22 1,912.39 1,903.39 1,912.48
1398/10/21 1,851.37 1,851.37 1,851.37
1398/10/18 1,815.07 1,815.07 1,828.56
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها