شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر معادن

14-سایر معادن6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 120,634.12 2.99

آخرین معامله

1398/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 122,994.1 پایانی 120,634.12
بیشترین 122,994.14 کمترین 119,249.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 120,634.12 119,249.6 122,994.14
1398/11/5 117,137.45 117,137.45 117,137.45
1398/11/2 111,561.72 106,843.41 111,561.72
1398/11/1 107,811.04 107,811.04 111,925.01
1398/10/30 110,992.13 110,614.79 110,992.13
1398/10/29 105,928.99 105,512.55 105,928.99
1398/10/28 101,337.9 100,606.45 101,757.92
1398/10/25 97,215.71 95,395.92 97,215.71
1398/10/24 93,836.59 93,222.75 94,077.7
1398/10/23 90,195.49 86,668.95 90,195.49
1398/10/22 87,635.61 87,635.58 88,819.23
1398/10/21 85,860.35 85,161.12 85,860.35
1398/10/18 84,674.12 84,674.12 84,674.12
1398/10/17 86,398.79 86,398.79 86,398.79
1398/10/15 90,945.12 90,940.42 90,946.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها