شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اداره بازارهای مالی

67-اداره بازارمال6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 427.83 1.87

آخرین معامله

18:42
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 424.14 پایانی 427.83
بیشترین 428.37 کمترین 424.14
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 427.83 424.14 428.37
1398/11/7 419.97 412.59 419.97
1398/11/6 417.37 417.3 419.85
1398/11/5 411.92 410.93 412.55
1398/11/2 400.21 398.6 400.34
1398/11/1 389.84 389.63 390.75
1398/10/30 381.64 380.05 382.21
1398/10/29 372.09 368.42 373.01
1398/10/28 365.91 358.88 366.78
1398/10/25 351.16 342.72 351.16
1398/10/24 340.43 339.57 340.47
1398/10/23 328.67 327.48 328.67
1398/10/22 314.05 309.67 314.05
1398/10/21 300.23 299.51 300.23
1398/10/18 295.02 294.69 296.29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها