شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ابزار پزشکی

33-ابزار پزشکی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,244.34 0.00

آخرین معامله

14:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,244.3 پایانی 10,244.34
بیشترین 10,244.34 کمترین 10,244.34
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/5 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/11/2 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/11/1 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/30 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/29 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/28 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/25 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/24 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/23 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/22 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/21 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/18 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/17 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/15 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/10/14 10,244.34 10,244.34 10,244.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها