شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مالی

65-مالی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 493,981.6 1.29

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 484,766.1 پایانی 493,981.6
بیشترین 493,981.62 کمترین 484,766.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 493,981.6 484,766.1 493,981.62
1398/11/1 487,691.72 487,691.72 493,747.75
1398/10/30 489,810.93 481,685.27 489,810.93
1398/10/29 481,926.53 474,892.22 482,358.1
1398/10/28 479,744.82 475,494.92 480,547.44
1398/10/25 461,200.69 451,394.62 461,200.78
1398/10/24 450,062.92 447,547.36 450,193.97
1398/10/23 437,714.5 431,825.73 438,889.9
1398/10/22 420,183.44 416,657.71 422,189.11
1398/10/21 401,914.17 399,706.53 401,912.68
1398/10/18 395,561.33 395,561.33 398,004.26
1398/10/17 401,803.7 401,803.7 414,322.34
1398/10/15 414,062.3 414,061.81 414,783.55
1398/10/14 428,827.61 428,825.79 431,656.6
1398/10/11 449,181.91 446,633.91 450,352.24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها