شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منسوجات

17-منسوجات6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 6,220.53 4.13

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,222.6 پایانی 6,220.53
بیشترین 6,224.63 کمترین 6,220.53
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 6,220.53 6,220.53 6,224.63
1398/11/7 6,488.6 6,488.6 6,524.45
1398/11/6 6,275.36 6,194.37 6,275.36
1398/11/5 6,072.88 6,034.78 6,182.8
1398/11/2 6,158.37 6,144.49 6,158.37
1398/11/1 5,926.72 5,843.04 5,926.72
1398/10/30 5,682.53 5,682.53 5,682.53
1398/10/29 5,449.85 5,188.24 5,449.75
1398/10/28 5,306.36 5,306.36 5,326.87
1398/10/25 5,111.14 4,950.44 5,111.14
1398/10/24 4,975.32 4,952.35 5,044.92
1398/10/23 5,097.99 5,097.99 5,116.28
1398/10/22 4,913.11 4,757.53 4,913.11
1398/10/21 4,717.02 4,695.52 4,717.02
1398/10/18 4,668.98 4,653.8 5,444.85
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها