شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه و بازنشسته

بیمه و بازنشسته666 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 23,410.39 0.59

آخرین معامله

10:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,061.4 پایانی 23,410.39
بیشترین 23,384.33 کمترین 23,061.38
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/1 23,272.94 23,272.94 23,729.2
1398/10/30 23,790.67 23,790.67 23,899.55
1398/10/29 23,999.44 23,687.87 24,082.5
1398/10/28 24,339 23,926.41 24,428.3
1398/10/25 23,433.01 22,951.98 23,433.06
1398/10/24 22,814.14 22,806.76 22,934.52
1398/10/23 22,291.98 21,801.62 22,291.98
1398/10/22 21,411.33 21,158.87 21,411.33
1398/10/21 20,555.78 20,310.07 20,555.78
1398/10/18 20,199.26 20,199.26 20,472.99
1398/10/17 20,521.94 20,521.94 21,113.44
1398/10/15 20,890.68 20,862.05 20,892.23
1398/10/14 21,417.67 21,411.42 21,492.85
1398/10/11 22,294.15 22,007.46 22,388.91
1398/10/10 21,573.3 21,518.61 21,850.97
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها