شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چوبی

20-محصولات چوبی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 496,372.81 2.18

آخرین معامله

11:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 484,980.7 پایانی 496,372.81
بیشترین 496,219.4 کمترین 482,526.17
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/1 485,772.62 484,767.74 496,592.54
1398/10/30 498,006.09 498,006.09 513,188.08
1398/10/29 513,576.97 510,170.88 514,776.68
1398/10/28 516,161.43 514,719.48 517,644.68
1398/10/25 494,067.1 493,819.47 495,240.06
1398/10/24 506,548.4 504,645.79 519,355.61
1398/10/23 512,977.56 512,654.37 512,977.56
1398/10/22 489,127.11 472,072.16 489,127.11
1398/10/21 468,107.74 465,957.97 468,107.74
1398/10/18 464,591.57 464,591.57 467,272.58
1398/10/17 467,272.58 467,272.58 478,111.84
1398/10/15 475,650.15 473,683.27 477,079.37
1398/10/14 496,892.37 496,892.37 512,048.84
1398/10/11 523,016.08 514,286.37 523,016.08
1398/10/10 523,439.1 523,439.1 526,944.68
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها