شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

35-حمل و نقل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,125.2 0.00

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,034.2 پایانی 1,125.2
بیشترین 1,125.2 کمترین 1,125.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/11/1 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/30 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/29 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/28 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/25 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/24 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/23 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/22 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/21 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/18 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/17 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/15 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/14 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/10/11 1,125.2 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها