شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وزنی - ارزشی

شاخص قیمت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 111,638.3 0.31

آخرین معامله

18:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 112,679.7 پایانی 111,638.3
بیشترین 112,812.94 کمترین 111,637.75
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 111,638.3 111,637.75 112,812.94
1398/11/5 111,288.53 110,845.57 111,314.79
1398/11/2 109,743.2 108,183.21 109,743.22
1398/11/1 108,354.77 108,355.47 109,217.4
1398/10/30 109,369.42 109,170.28 109,815.05
1398/10/29 109,610.68 108,641.05 109,688.18
1398/10/28 109,417.24 107,786.16 109,606.33
1398/10/25 106,610.77 105,411.87 106,871.25
1398/10/24 105,926.1 105,863.64 106,730.9
1398/10/23 104,889.55 102,595.32 104,897.46
1398/10/22 100,507.49 99,226.68 100,507.49
1398/10/21 96,268.67 95,237.22 96,270.1
1398/10/18 94,664.88 94,628.76 95,187.02
1398/10/17 96,012.19 96,011.91 98,597.05
1398/10/15 97,877.7 96,981.79 97,883.37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها