شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی و سرامیک

49-کاشی و سرامیک6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 17,808.4 3.16

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,680.2 پایانی 17,808.4
بیشترین 17,816.25 کمترین 17,680.24
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 17,808.4 17,680.24 17,816.25
1398/11/1 17,263.08 17,067.44 17,263.52
1398/10/30 16,488.23 16,411.42 16,488.23
1398/10/29 15,835.77 15,729.82 15,845.96
1398/10/28 15,616.12 15,418.74 15,687.3
1398/10/25 15,114.31 14,911.23 15,114.32
1398/10/24 14,967.14 14,908.19 15,255.82
1398/10/23 15,024.82 14,677.64 15,024.82
1398/10/22 14,519.07 14,481.51 14,531.59
1398/10/21 13,857.98 13,769.82 13,857.98
1398/10/18 13,594.11 13,594.11 13,726.13
1398/10/17 13,754.85 13,755.01 13,914.01
1398/10/15 14,175.43 14,137.94 14,317.32
1398/10/14 14,679.9 14,679.9 15,031.82
1398/10/11 15,270.49 15,198.96 15,372.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها