شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین آب، برق، گاز

40-تامین آب،برق،گ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 837.8 4.82

آخرین معامله

14:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 825.9 پایانی 837.8
بیشترین 837.8 کمترین 825.94
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/5 799.31 796.95 804.67
1398/11/2 795.28 781.59 795.28
1398/11/1 788.05 788 804.42
1398/10/30 798.23 796.85 810.07
1398/10/29 818.64 816.06 823.39
1398/10/28 823.85 815.98 829.48
1398/10/25 808.51 785.85 808.6
1398/10/24 794.53 794.47 801.36
1398/10/23 783.63 760.42 783.63
1398/10/22 754.93 754.6 755.43
1398/10/21 719.49 710.91 719.49
1398/10/18 705.4 704.26 705.4
1398/10/17 718.23 718.23 739.65
1398/10/15 735.51 723.53 735.51
1398/10/14 722.48 722.25 722.86
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها