شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص آزاد شناور

شاخص آزاد شناور6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 501,313.22 0.50

آخرین معامله

1398/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 506,385.8 پایانی 501,313.22
بیشترین 506,932.26 کمترین 501,312.75
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 501,313.22 501,312.75 506,932.26
1398/11/5 498,825.63 497,080.91 499,256.65
1398/11/2 490,937.31 483,419.01 490,937.31
1398/11/1 483,632.86 483,632.52 486,566.14
1398/10/30 486,314.37 484,637.6 486,833.54
1398/10/29 485,362.22 480,163.88 485,563.2
1398/10/28 483,430.33 476,751.27 484,563.53
1398/10/25 469,997.99 463,065.4 469,997.95
1398/10/24 464,355.22 463,543.04 466,689.21
1398/10/23 457,721.65 447,504.83 457,752.4
1398/10/22 437,616.9 431,597.2 437,616.9
1398/10/21 419,785.13 415,967.34 419,784.7
1398/10/18 412,889.25 412,879.62 415,363.48
1398/10/17 418,733.46 418,732.97 429,102.21
1398/10/15 428,436.34 426,750.6 428,625.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها