شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فنی مهندسی

74-فنی مهندسی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3,644.23 0.15

آخرین معامله

15:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,783.7 پایانی 3,644.23
بیشترین 3,783.71 کمترین 3,644.23
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/5 3,638.66 3,618.41 3,638.66
1398/11/2 3,494.82 3,353.98 3,494.82
1398/11/1 3,354.05 3,347.64 3,354.22
1398/10/30 3,344.28 3,317.98 3,344.28
1398/10/29 3,415.75 3,414.62 3,435.66
1398/10/28 3,387.17 3,319.69 3,387.17
1398/10/25 3,227.65 3,176.83 3,227.65
1398/10/24 3,189.71 3,155.66 3,191.12
1398/10/23 3,166.77 3,086.17 3,166.77
1398/10/22 3,076.74 3,076.74 3,078.55
1398/10/21 2,934.12 2,885.23 2,934.12
1398/10/18 2,876.73 2,875.68 2,876.73
1398/10/17 2,933.6 2,933.6 3,013.17
1398/10/15 3,040.25 3,040.25 3,042.32
1398/10/14 3,199.74 3,199.74 3,204.44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها