شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انبوه سازی

70-انبوه سازی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3,244.6 2.11

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,294.8 پایانی 3,244.6
بیشترین 3,294.81 کمترین 3,244.59
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 3,244.6 3,244.59 3,294.81
1398/11/5 3,177.61 3,162.65 3,177.61
1398/11/2 3,052.84 2,916.77 3,052.86
1398/11/1 2,942.81 2,942.81 2,967.51
1398/10/30 2,879.97 2,805.31 2,879.97
1398/10/29 2,767.05 2,715.06 2,767.05
1398/10/28 2,729.85 2,683.06 2,731.5
1398/10/25 2,650.23 2,587.03 2,650.23
1398/10/24 2,586.95 2,576.76 2,603.92
1398/10/23 2,584.79 2,542.65 2,584.79
1398/10/22 2,520.87 2,505.24 2,520.87
1398/10/21 2,421.08 2,381.12 2,421.08
1398/10/18 2,366.76 2,366.6 2,383.46
1398/10/17 2,384.87 2,384.87 2,416.73
1398/10/15 2,461.5 2,460.51 2,493.65
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها